Siden mai i år har folk fra Skatteetaten ringt til alle i Trondheim som har kjøpt bolig eller som har søkt om byggetillatelse. Formålet er å bidra til at folk velger seriøse håndverkere og å bekjempe svart arbeid. En fersk evalueringsrapport viser at prosjektet har vært vellykket, og nå kan det bli «eksportert» til resten av landet.

Dette er ett av flere nytenkende tiltak som offentlige etater nå samarbeider om. Det er uten tvil nødvendig med nye og mer offensive virkemidler for å bekjempe omfattende arbeidslivskriminalitet.

I juni kom Riksrevisjonen med to rapporter som karakteriserer myndighetenes innsats på dette området som svak og lite avskrekkende. Blant annet ble det påpekt at kontroll og etterforskning ikke er god nok og at samarbeidsmulighetene må utnyttes bedre. Rapportene konkluderer også med at offentlige oppdragsgivere ofte ikke etterlever sitt eget regelverk for innkjøp og oppdrag.

Kriminalitet innenfor arbeidslivet handler blant annet om sosial dumping, skatte- og avgiftssvindel, ulovlig arbeid, brudd på arbeidsmiljøloven og hvitvasking av penger. Dette innebærer at arbeidere blir utnyttet og satt til farlig arbeid og at milliarder blir stjålet fra fellesskapet. Samtidig taper seriøse aktører i konkurransen om kundene.

Les også: Svartklipp for millioner

Samarbeid mellom flere etater er et viktig og effektivt virkemiddel for å motarbeide de mest kompliserte og grove tilfellene av arbeidslivskriminalitet. I mai opprettet Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politiet, Nav, Kemneren og Tollvesenet et felles kontor i Trondheim. I statsbudsjettet for 2017 ble det satt av 25 millioner kroner til å styrke arbeidet i A-krimgruppene. Vi er på rett vei, spørsmålet er likevel om det er nok.

Les også kronikken: Norge er en honningkrukke

Ringerundene til potensielle oppdragsgivere for byggebransjen er bare ett tiltak. Å påvirke holdningene til svart arbeid er svært viktig, men det er også nødvendig med tøffere virkemidler mot lovbrytere.

I løpet av det siste året har A-krimgruppen gjennomført flere aksjoner mot ulike arbeidsplasser innenfor bygg og anlegg, utelivs- og servicebransjene. Dette har avdekket en rekke ulovlige forhold. Aksjonene virker forhåpentligvis også avskrekkende, samtidig som de motiverer næringsdrivende til å drive virksomheten lovlig.

Les også Ukeadressas reportasje om kontrollørene