I årets reviderte nasjonalbudsjett er hullene fremdeles store. Med økende kostnader på de fleste områder øker forskjellene, og de «vanlige folkene» blir vanskeligere å definere. I front av denne problemstillingen er blant annet høye strøm- og drivstoffpriser som sliter på folk flest.

Selv ved tilnærmet normale strømpriser vet vi at mange barnefamilier, eldre og enslige har vanskeligheter med å få den økonomiske hverdagen til å gå rundt. Manglende forutsigbarhet gjør at mange bekymrer seg for den videre utviklingen i lys av krigen i Ukraina og økende kostnader.

Målrettede tiltak trengs for at hverdagen kan bli mer håndterlig for store og små. En kompensasjonsordning på 100 prosent ved en strømpris over 50 øre kWh ville ha gitt en vesentlig reduksjon i strømregningen i forhold til dagens ordning fra regjeringen. KrF fremmer forslag med å innføre denne ordningen fra 1. juli.

Tilsvarende eksplosive økninger har vi sett på drivstoffprisene hvor literprisen er på nærmere 30 kroner. Dette har vært spesielt krevende ettersom økningen har skjedd så raskt. Distriktene som er uten tilstrekkelig kollektivtransport samt bedrifter, er blitt spesielt hardt rammet nærmest over natten. For å dempe utslagene for familier og bedrifter, særlig i distriktene, som er avhengig av bil og veitransport, foreslår KrF at veibruksavgiften fjernes midlertidig.

Kuttene til dagens regjering gjør direkte innhugg i økonomien til familier, hvor i siste konsekvens barna blir taperne. Fjerning av fritidskortet, skroting av foreldrefradraget og kutt i kontantstøtten gir enda mer rom for økende forskjeller mellom barnefamilier. Fritidskortet på 2000 kroner ville ha gitt en stor mulighet for at flere barn kunne ha deltatt på alt fra fotball til korps.

Regjeringen ville ha oss til å tro at det var vanlige folks sin tur, men derimot ser vi økende forskjeller, hvor barna er de som må ta straffen. Økningen av barnetrygden opp til seks år har vært et viktig tiltak i å styrke familiens økonomi, spesielt lavinntektsfamilier. KrF legger derfor frem et forslag om en videre økning av barnetrygden til 1750 kroner måneden for barn opp til seks år, og til 1200 kroner for barn mellom 6-18 år.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe