Styrets rolle er som sagt å ikke gå inn i de politiske diskusjonene og avveiningene partiene må ta, men å søge for størst økonomisk verdi for eierne, skriver styreleder Odd Inge Mjøen, her sammen med konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi.  Foto: Morten Antonsen

Derfor vil styret etablere nytt nordisk fornybarselskap

Ann-Karin Larssen fra Senterpartiet i Trondheim adresserer flere spørsmål i sitt leserinnlegg i Adressa, 11. mai 2022. De fleste spørsmålene er av politisk art. Som styreleder i Trønderenergi er det ikke naturlig å argumentere for eller imot de politiske synspunktene bystyrerepresentanten fremfører, men jeg ønsker å presisere styrets rolle i denne saken.


Trønderenergi og tysk selskap med milliardinvestering i trøndersk vindkraft

Trønderenergi og Stadtwerke München overtar Statkrafts eierandel i vindkraftverket Roan vindpark i Åfjord, som er Norges nest største vindkraftverk.


Trønderenergi ble etablert som aksjeselskap i 1999, åtte år etter at energiloven ble vedtatt på Stortinget. Formålet med energiloven var å bidra til en mer effektiv drift av kraftsystemet. I tillegg bidro etableringen av Trønderenergi som aksjeselskap, til å tydeliggjøre rammene for det offentlige eierskapet. Med utgangspunkt i at Trønderenergi er et aksjeselskap – i motsetning til et kommunalt foretak – er styrets anbefaling overfor eierne begrunnet i hva som gir størst økonomisk verdi for eierne. Politiske avveininger er ikke styrets oppgave – og disse spørsmålene overlater vi til sentrale og lokale politikere å ta stilling til.

Det er i dag et lovverk som skal sikre minimum to tredjedels offentlig eierskap til vannkrafta. Stortinget har vedtatt at annen kraftproduksjon kan ha privat eierskap. Med de store investeringene som Norge og Norden står overfor, er dette et viktig politisk spørsmål, også nasjonalt, men styret i Trønderenergi legger dagens politikk til grunn i sine vurderinger. Vi har gjennom KLP, som ble eier i 2015, privat eierskap i selskapet. Styrets oppgave er å sikre at deres aksjonærverdier blir like godt ivaretatt som kommunenes.


Derfor havnet et energiselskap i Trøndelag på børsen i Stockholm

SKOGN: Verdens største biogassfabrikk fører energiselskapet Trønderenergi til børsen i Stockholm.


Larssen stiller spørsmål om utbyttet til eierne ville blitt høyere ved å unngå denne oppdelingen av verdiene i konsernet. Her er representanten inne på en av de sentrale temaene i styrets behandling av saken. Styrets oppgave er å maksimere verdiene av selskapet, og samtidig gi kommunene en forutsigbarhet i utbyttenivået. Styret mener den anbefalte modellen gir en større trygghet for et stabilt utbytte i årene fremover, samtidig som eiernes gis mulighet til å skape nye verdier gjennom tilførsel av ny egenkapital.

En alternativ måte å skaffe Trønderenergi tilgang til mer egenkapital, ville vært å redusere det fremtidige utbyttenivået. Historisk – med unntak av noen år fra 2015 til 2019 – har tilnærmet alt overskudd blitt utbetalt som utbytte til eierne. Dette gir selskapet lite handlingsrom til nye investeringer.

Ann-Karin Larssen tar opp risikoen ved nye prosjekter. Alternativet for eierne er å redusere ambisjonsnivået, både for selskapet og for regionen. Resultatet av det vil være en betydelig begrensning for nye investeringer i produksjon eller elektrifisering. Dette vil medføre at Trønderenergis eiere i fremtiden i begrenset grad vil skape nye verdier, og at ansatte og selskapet har et begrenset handlingsrom for videre vekst og utvikling. I et slikt scenario kan man heller ikke forvente at verdien av selskapet – eller den fremtidige avkastningen for dagens eiere, vil øke.Det er et stort og komplekst saksunderlag som er sendt til kommunene. Det er videre administrasjonene i kommunene som er ansvarlig for å forberede saken for politisk behandling. Eierne har engasjert en uavhengig juridisk gjennomgang av avtaleverket, og denne er en del av saksunderlaget som er oversendt eierkommunene. Dette for å gi en trygghet for at det fremlagte avtaleforslaget er balansert og tar hensyn til de ulike interessene på en god måte. Trønderenergi er for øvrig tilgjengelig for kommunene for å svare ut alle spørsmål som vedrører saksunderlaget.

Styrets rolle er som sagt å ikke gå inn i de politiske diskusjonene og avveiningene partiene må ta. Styret har lagt vekt på å balansere de ulike interessene (organisasjonens utviklingspotensial, regional utvikling, dages eiere, utbyttenivå, ansatte og behovet for kapital for videre vekst). Styret mener det fremlagte forslaget løser en av de store utfordringene i energibransjen – tilgang til kapital – samtidig som det sikrer verdiene som ligger i vannkrafta og Tensio (nettet).

Styrets primære oppgave er å ivareta selskapets interesser, og anbefale det vi mener gir best verdiutvikling for eierne på kort og lang sikt. Så er det opp til eierne, gjennom politisk behandling, å si ja eller nei til forslaget som er fremlagt.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe