Kuvending fra St. Olavs om Helseplattformen

Den varslede utsettelsen av oppstart av Helseplattformen ved St. Olavs hospital reiser flere spørsmål. Helseplattformen har sagt at utsettelsen kan gi en merkostnad på flere hundre millioner kroner. Hvis tallene stemmer, er dette en skandale forårsaket av administrasjonen og styret ved St Olavs hospital. Styrelederen kunne ikke gjøre rede for de økonomiske konsekvensene av et samlet styrevedtak. Det reiser tvil omkring styrets faktiske erkjennelse av de økonomiske konsekvensene for St Olav og for samarbeidspartneren Trondheim kommune. Sykehusstyret bør snarlig gjøre rede for hvordan driften ved sykehuset kan påvirkes av merkostnadene og de tiltak som nå kanselleres.

Bjørn Buan, kommuneoverlege i Surnadal 

Trekker ikke i nødbremsen:

Trondheim innfører IT-system som planlagt etter bekymringsmelding

- Jeg oppfatter at vi hadde en omforent forståelse av at dette er tøft, men at vi går for det, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim etter hastemøte med tillitsvalgte om Helseplattformen i kommunen.


Sykehusets ansatte har bekreftet at de ikke er forberedt til å starte opp. Det er uklart om det er fordi de er slitne etter pandemien, eller om opplæring og andre forberedelser ikke har vært tilstrekkelige. I begge tilfeller er det St Olavs hospital som arbeidsgiver, som er ansvarlig for sviktende arbeidsmiljø eller ressursdisponering. Vi må spørre om styrets kontrollfunksjon her har vært tilstrekkelig. Har kombinasjonen av pandemi og forberedelsene vært for stor oppgave for administrasjonen? Vi må kunne anta at sykehusstyret har vært løpende informert om utviklingen av både arbeidsmiljøet, om ressurssituasjonen og om forberedelsene til oppstart.


Slik forklarer helsetoppen giga-regninga: - Dobbeltarbeid

Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS tror regninga for utsettelsen av IT-systemet kan bli nærmere 200 millioner enn 500 millioner. Og venter at det blir avklart denne uka hvem som skal betale.


Utsettelsen påkaller innsyn i styrets scenarier, risiko- og konsekvensvurderinger før beslutningen ble truffet. Få dagers utsettelse fra leverandøren kan ikke forsvare en plutselig og langvarig utsettelse på et så stort prosjekt der oppstartsdato har vært kjent i lang tid. Det framstår underlig at utsettelsen tilsynelatende treffes uten at Trondheim kommune ble informert underveis om de sviktende forberedelsene ved St Olav. Det kontraktsmessige forholdet til leverandøren, Helseplattformen as, berøres ikke, ut over at selskapet kan ha grunn til å føle seg lurt av St Olav. De store økonomiske konsekvensene ved utsettelsen tilsier en granskning av styring og ledelse av prosessen ved sykehuset. Da styreleder for Helse Midt-Norge bagatelliserte konsekvensene ved utsettelsen, er også dette styret inhabilt i en granskning.Sykehusstyret og administrasjonen er stilt i forlegenhet av Trondheim kommunes tydelige språk om å overholde sine forpliktelser om oppstart. Dette til tross for de betydelige pandemiutfordringer kommunen har måttet håndtere. Ikke så underlig at prisen for «Årets trønder» gikk til en dyktig helseleder i kommunen, mens prisen «Årets helseleder i Norge» nylig gikk til den tidligere kommunaldirektøren for helse. Også nåværende kommunaldirektør har utvist det ansvar som situasjonen tilsier. Trondheim kommune har lyttet til de ansattes stemme og har likevel vurdert at snarlig oppstart vil være forsvarlig. Dette skjer til tross for at Koronakommisjonen nylig bekreftet at det var kommunene som ble hardest rammet av belastningene ved pandemien.

Trondheim kommune må nå finne ut av hvordan merkostnadene ved utsettelsen skal innhentes. Vi forventer et etterspill overfor St Olavs hospital. De øvrige kommuner og sykehus i regionen trenger raskt å få vite om forskyvningen av innføring ved St Olav også vil påvirke deres avtalte oppstart-tidspunkt.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe