Ringvirkningene av oppdrettsanlegget for fjellørret vil bli betydelig, økonomisk og kunnskapsmessig ringvirkninger, slik vi ser andre steder der oppdrett er etablert, skriver ordføreren på Oppdal.  Foto: Terje Svaan

Vi må få ta del i det norske oppdrettseventyret

Etter at Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringa, mistet Oppdal kommune 50 årsverk med en omsetning på 53 millioner kroner. Jeg håper nå at regjeringen gir oss i Oppdal muligheten til å skape nye arbeidsplasser, ved å tillate den planlagte etableringen av et landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret.

LES OGSÅ: Regelverk hindrer et hav av muligheter

Utviklingen i distriktene har gjennom mange år pekt i feil retning, særlig i innlandet. Ungdommen vår trekkes mot byene. I det siste har vi i Oppdal imidlertid sett en utvikling som tyder på at stadig flere vil hit, hvis det finnes arbeidsplasser. Vi er opptatt av å legge til rette for at det skapes nye og interessante jobber. Det kan bidra til at folk flytter hit og at ungdommen som flytter ut for å utdanne seg, kan og vil komme tilbake til Oppdal etter endt studietid. Det betyr at vi må utnytte de naturgitte fortrinnene som finnes rundt i Norge. Oppdrett av fisk, også i ferskvann, er et slikt fortrinn.

Suksessen med kystbasert fiskeoppdrett har gitt en fantastisk verdiskapning til kystsamfunnene og Norge som nasjon. Laksen er blitt Kyst-Norges store distriktsnæring og sikrer arbeidsplasser, bolyst og attraktive lokalsamfunn langs store deler av kysten. Nå ser vi at med ny teknologi og nye og innovative løsninger vil også bygdesamfunn i innlandet kunne ta del i det norske oppdrettseventyret hvis vi politikere legger til rette for det.

LES OGSÅ: Tarefondet – det grønne oljefondet

Siden 2016 har Driva Aquaculture AS planlagt landbasert matfiskoppdrett av fjellørret på Oppdal. Anlegget skal ligge langt oppe ved Driva-vassdraget og vil, hvis politikerne vil, bidra til verdiskapning og sysselsetting i lokalsamfunnet. Prosjektet har en investeringsramme på 600 millioner kroner og vil skape 25 nye arbeidsplasser. Ringvirkningene av dette anlegget vil bli betydelig, økonomisk og kunnskapsmessig, slik vi ser andre steder der oppdrett er etablert.

Oppdal kommune har sagt ja til etableringen av tre årsaker: For det første vil det bidra til vekst og verdiskaping i Oppdal, for det andre er det ingen risiko for rømming eller smitte til Driva-vassdraget, og for det tredje er vi en kommune som ønsker fremoverlente, innovative gründere velkommen. Mattilsynet har avvist anleggsetableringen. Dette er nå klaget inn til Nærings- og fiskeridepartementet, og det er opp til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran å avgjøre fremtiden til anlegget.

LES OGSÅ: Kystnatur ofres med kunnskapsløse beslutninger

Mattilsynet har i sin behandling av saken ikke tatt hensyn til Stortingets intensjon om at slike anlegg skal kunne tillates, dersom de ikke medfører risiko for rømming, spredning av fiskesykdommer til vassdraget, eller mindre endringer i vannføringen. Driva Aquaculture sitt nye anlegg endrer ikke vannføringen, og har heller ingen risiko for rømming eller smitte.

Dette er et prosjekt som spiller på lag med naturen og villaksen. Derfor håper jeg som ordfører i Oppdal at fiskeri- og havministeren slår fast at Norge gis anledning til å være i førersetet på fiskeoppdrett – også i innlandet, med de positive ringvirkninger dette gir både for å skape arbeidsplasser og ny kunnskap.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe