På Nyhavna håper vi å skape et samspill mellom funksjoner og virksomheter som tradisjonelt blir separert, og at dette kan skje i overensstemmelse med en bymessig utvikling, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Morten Antonsen

En unik bydel ved vannet

Å bygge en boligmaskin på Nyhavna, er å se i bakspeilet, skriver Morten Breivik, Egil Eide og Frode Halvorsen i en kronikk i Adresseavisen 1. desember. En ny sentrumsbydel med boliger, arbeidsplasser og attraktive byrom skal vokse fram på Nyhavna. Vi tror fremtiden vil vise at dette ikke er til hinder for utvikling av verdensledende havromsnæringer nettopp på Nyhavna.

Føringer for Nyhavna. Mye har skjedd siden 2008. Kommunedelplanen for Nyhavna ble vedtatt 2016. Den fastsetter at området skal utvikles til en sentrumsbydel. Bystyret skal vedta et oppfølgende Kvalitetsprogram for Nyhavna på nyåret. Kvalitetsprogrammet presiserer at Nyhavna skal bli en mangfoldig bydel hvor kulturnæringsaktører, maritime næringer og barnefamilier skal kunne finne sin plass mellom kulturminner, grøntområder og nye boliger. Kvalitetsprogrammet legger frem ti strategiske virkemidler for hvordan Nyhavna bør utvikles. Det første virkemidlet er å foredle vannkanten for næring og opplevelser.

LES OGSÅ: Bydelen bygges ved samarbeid

LES OGSÅ: Hvordan bygges en by?

Nyhavna har unike kvaliteter som gjør området attraktivt for maritim næring og forskning på havrommet. De skjermede havnebassengene og den eksisterende infrastrukturen gir gode forhold for testing. Nyhavna ligger sentralt, tett på kunnskapsmiljøene – og tett på byens mange tilbud.

Skal Trondheim være attraktiv for mange og tiltrekke seg ønsket ekspertise, trenger vi også en god by med en miks av boliger, arbeidsplasser og interessante handels-, kultur- og rekreasjonstilbud. En havnepromenade over Nyhavna og et sjøbad på Strandveikaia vil gi byens befolkning etterlengtede rekreasjonstilbud ved vannet.

Kaikanten på Nyhavna er lang og har et indre og et ytre havnebasseng. Utvikling av havromsnæringene bør konsentreres mot det ytre havnebassenget. Arealer for rekreasjon bør ligge ved det indre havnebassenget. Det har vestvendte kaifronter og god vannkvalitet.

På Nyhavna håper vi å skape et samspill mellom funksjoner og virksomheter som tradisjonelt blir separert, og at dette kan skje i overensstemmelse med en bymessig utvikling. Vi må ta særlig hensyn til støy og trafikksikkerhet når vi skal tilrettelegge for gode boområder. Den mest arealkrevende og støyende virksomheten hører nok ikke hjemme i en framtidig sentrumsbydel.

LES OGSÅ: Boligprogram for Nyhavna

Det er mange og gode muligheter for havromsnæringene på framtidas Nyhavna. Det vil kreve omtanke, og at vi legger riktig virksomhet til rett sted. Kan framtidas grønne og kompakte næringsliv berike en ny sentrumsbydel på Nyhavna gjennom å åpne seg opp, invitere inn og gi noe tilbake til bylivet? Det blir et nybrottsarbeid å finne de løsningene som tilrettelegger for en slik sameksistens. Da må alle bidra.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe