Skal vi få barna til å gå og sykle på skolen, må vi politikere vektlegge trafikksikkerhet mye sterkere, skriver SV-politikere.  Foto: Ole Martin Wold

Barna skal ha forkjørsrett på skolevegen

Trafikksikkerheten på mange skoleveger er for dårlig. Derfor er det altfor få barn som går og sykler til skolen. Barn som ikke har rett til skoleskyss, blir ofte kjørt til skolen av foreldre og foresatte. Dette er ikke bra for folkehelsa, og foreldrekjøringa bidrar til økt biltrafikk på skolevegen. Vi i Trøndelag SV mener politikerne må prioritere bedre trafikksikkerhet på skolevegen framfor dyre vegutbygginger for økt fart.

LES OGSÅ: Er barna dine trygge på skoleveien?

Opphoping av foreldretrafikk rett utafor skolen fører til mange farlige trafikksituasjoner. Parkeringa nært skolen bør være forbeholdt offentlig skoleskyss. Det bør organiseres egne avstigningsområder for foreldreskyss et stykke unna skolen. Slik kan trafikksikkerheten i skolens nærområde bedres og det blir en trygg hjertesone rundt skolen.

Grensa for rett til gratis skoleskyss er i utgangspunktet to km (1. trinn), fire km (2.-10. trinn) og seks km (videregående skole). Dersom det ikke er gang- og sykkelveg til skolen, bør kriteriene for nedsatt fart på skoleveg lempes kraftig. Hensynet til skolebarna må veie tyngst. Inntil to km fra skolen bør fartsgrensene alltid settes ned kraftig. Inntil fire km en god del og seks km-grensa bør også tas hensyn til med fartsreduksjon i uoversiktlige områder.

Gang- og sykkelveger, gatefortau og snarveier er viktige trafikksikkerhetstiltak som gir barna trygghet til å gå og sykle til skolen. Det bør være sjølsagt at ved nybygging og større utbedring av sterkt trafikkerte veger i tilknytning til skoleveger, så skal gang- og sykkelveg være en sjølsagt del av vegplanen. Standard gang- og sykkelveger er dyre og arealkrevende. I noen tilfeller kan det være riktig å lage enklere løsninger, men utenfor byområder bør det være autovern mellom biltrafikk og myke trafikanter.

LES OGSÅ: Busselskap svarer sint busspassasjer: Vi har nå iverksatt flere tiltak

Oversikt over trafikken på hele skolevegen gir en tryggere skoleveg. Siktrydding og -planering på uoversiktlige steder på vegen kan derfor være et godt trafikksikkerhetstiltak. Det er rimelige tiltak som kan gjøres på mange skoleveger, og hvor foreldrene i noen sammenhenger kan bidra med dugnadsinnsats. Kantrydding av trær i uoversiktlige svinger gir bedre sikt. Ved planering og sprengning for å utvide skjæringer i svinger, kan sikten og trafikksikkerheten økes betraktelig.

LES OGSÅ: Skryt til bussjåføren på nattbuss 109 lørdag

Det finnes allerede tilskudd til slike tiltak som kommuner, skoler og velforeninger kan søke fylkeskommunen om. Disse tilskuddene bør økes, slik at mange skoleveger kan bli tryggere. Altfor lenge har bilistene hatt forkjørsrett på vegen. Nå er parolen at bilister og myke trafikanter skal dele vegen. Skal vi få barna til å gå og sykle på skolen, må vi politikere vektlegge trafikksikkerhet mye sterkere. Vi i Trøndelag SV mener barna skal ha forkjørsrett på skolevegen!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe