Om kort tid kommer rapporten «Klimaeffekten av elektrifisering av Røros- og Solørbanen». Den vil være et viktig bidrag til den videre diskusjonen om jernbane- og samfunnsutviklingen i Norge, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Morten Antonsen

Flytt tungtrafikk til Rørosbanen

Den siste tiden har vi fått nye klare meldinger om hvor samfunnsmessig fornuftig det vil være å flytte mest mulig tungtrafikk fra veiene til Røros- og Solørbanen – elektrifisert! Vogntogene får ikke kjøre over Stavåbrua ved Berkåk på E6 på grunn av sprekker i brua som skal skiftes ut, og det er bare personbiler som kan kjøre RV3 over Kvikne til og fra Trøndelag. På FV 30 mellom Røros og Støren har det vært full stopp og kilometervis med trailere i kø. Det har i realiteten ikke vært noen veiforbindelse mellom nord og sør.

LES OGSÅ: Når smarte løsninger ikke funker

Vegmyndighetene har nylig anbefalt omkjøring via Molde og Nordmøre for tyngre kjøretøy. Der meldes det om snøkaos, og i skrivende stund er det sikkert bare timer til trafikken står stille også på denne veien inn mot Trondheim. En stor del av denne trafikken kunne ha skjedd med tog om det var et reelt alternativ. Det er det dessverre ikke med dagens ustabile tilbud, og blant annet manglende elektrifisering av Røros- og Solørbanen. Med dette på plass vil kapasiteten for å frakte gods på bane mellom nord og sør tredobles, og markedet er der om regjeringen og Stortinget vil. Det viser flere utredninger de siste årene.

LES OGSÅ: Leder: Jernbanereformen må evalueres

Om kort tid kommer rapporten «Klimaeffekten av elektrifisering av Røros- og Solørbanen», som Asplan Viak nå er i ferd med å sluttføre på oppdag fra vår medlemsorganisasjon. Der er alle kommunene langs banene og Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner medlemmer sammen med næringsliv og privatpersoner. Denne rapporten vil etter vår vurdering være et viktig bidrag til den videre diskusjonen om jernbane- og samfunnsutviklingen i Norge.

Rapporten vil bli offentliggjort på vårt årsmøte 2. februar 2022. Vi har invitert tre statsråder til en presentasjon og overlevering av rapporten fordi vi mener at dette er en viktig sak for utviklingen av samferdsel, klima- og miljøarbeidet og næringsutvikling både langs disse jernbanestrekningene og fra sør til Nord-Norge. Derfor håper vi at politisk ledelse i minst ett av de mest sentrale departementene kan takke ja til denne invitasjonen. I invitasjonen til statsrådene Jon-Ivar Nygård, Espen Barth Eide og Jan Christian Vestre har vi sagt at vi også ønsker oss en orientering om regjeringens planer for jernbanen generelt og Røros- og Solørbanen spesielt.

LES OGSÅ: Å ta tog til Oslo er en krevende øvelse

Det vil være av stor interesse å få høre hvordan regjeringen vil følge opp Ap, Sp og SV sine merknader i Innst. 653S (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033 i Stortinget tidligere i år, der det blant annet heter:

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti registrerer at «Godspakke Innlandet» som var viktig for regjeringen i forrige NTP, nå har forduftet. Den inneholdt blant annet elektrifisering av strekningen Hamar–Elverum med tilsving til Solørbanen og elektrifisering av denne.

For å øke godskapasiteten på jernbanen mellom Oslo og Trondheim mener disse medlemmer at Røros- og Solørbanen må elektrifiseres og være ryggraden i godstransporten på bane fra nord til sør, og ut og inn av landet. Dette vil også kunne avlaste Alnabruterminalen og frigjøre stor kapasitet der og på Kongsvingerbanene. I tillegg må det bygges en ny og effektiv godsterminal i Trondheimsområdet. En må skape en helhetlig løsning som bygger på de faktiske godsstrømmene internt i regionen og inn til regionen, i et langt tidsperspektiv. Det må være en effektiv gjennomkjøringsterminal med utvidelsesmuligheter slik at terminalen kan bygges i et 100-årsperspektiv.»

De siste dagene har vist hvor viktig dette er også når det gjelder til beredskapen. Tas det ikke grep og investeres i framtidsrettede løsninger, vil vi garantert få mange flere uholdbare situasjoner som de siste dagene. Elektrifisering av Røros- og Solørbanen er et godt svar på de sentrale myndighetenes eget mål om å flytte god fra vei til bane og sjø!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Gunnar Gundersen 
    
      (Foto: Privat)

Gunnar Gundersen  Foto: Privat

Rune Jørgensen 
    
      (Foto: Privat)

Rune Jørgensen  Foto: Privat