Hovedtillitsvalgte i Sykepleierforbundet i Trondheim kommne, Ingrid Berg Selfjord, Mia Småvik Rørdal og Anne Grethe Kristiansen (ikke på bildet), spør seg om politikerene i stor nok grad forstår konsekvensene av det de vedtar.   Foto: Kim Nygård

Kjære politiker: Spør mer om helsetjenestene!

Norsk Sykepleierforbund har over lang tid forsøkt å si ifra om at noe er alvorlig galt i måten den kommunale helsetjenesten driftes og finansieres. Forrige uke meldte Trondheim kommune at det kuttes i helsetjenester av kapasitetsårsaker. Denne uka er det erklært midlertidig fastlegemangel. Gjennom det siste året har vi flere ganger sett hva det betyr for sykehus og kommune at vi ikke har nok sykehjemsplasser til å dekke behovet. I tillegg kommer omfattende rekrutteringsproblemer og stadig nye brudd på arbeidsmiljøloven for å prøve å unngå brudd på forsvarlighet i tjenesten. Som flere har uttalt i det offentlig ordskiftet i det siste, kan ikke dette forklares kun med pandemi. Dette handler om manglende fokus over lang tid på hva kommunehelsetjeneste både er og må være. Trondheim kommune er intet unntak.

LES OGSÅ: Helsesjefen i Trondheim: - Prekær situasjon

Det ligger til den kommunale organiseringa at politikere beslutter og kommunedirektøren gjennomfører. Det må kreve mot å være ansvarlig for den kvalitet og kapasitet Trondheim viser fram i disse dager. Vi tror ikke alle er bevisst hva de faktisk bærer ansvaret for. Vi mener det ikke stilles tilstrekkelig spørsmål om virkning av kommunens vedtak og strategier, blir som ønska. Det er lett å forutsette at ting er i tråd med gode intensjoner, men vet du faktisk, du som er kommunepolitiker eller på annen måte har overordna ansvar i Trondheim kommune (eller en annen kommune). Spør du?

  • Har du spurt om hvor mange utskrivningsklare pasienter kommunen har betalt «bot» for til sykehuset for forlenga liggetid det siste året? Og har du spurt om hvorfor pasientene ikke hentes hjem?
  • Har du spurt om hvor mange ubesatte sykepleierstillinger kommunen har, og om det tilsettes noen i de stillingene som lyses ut? Har du spurt om hva enhetene gjør mens de venter på å få på plass nye sykepleiere?
  • Har du spurt om hvor mange timer ut over egen stilling legevaktas sykepleiere har jobba i 2021, og hvor godt skodd enheten er for å ta unna det voldsomme trykket når samfunnet trenger dem aller mest?
  • Har du spurt om hvor mange sykehjemspasienter kommunen har liggende dobbelt på enkeltrom dette året, og hvordan bemanninga på enhetene er styrka for å sikre god nok kapasitet og arbeidsforhold når pasienttallet plutselig øker?
  • Husker du Statsforvalterens konklusjon om bemanninga på Munkvoll HVS? Har du spurt og fått svar, slik at du er trygg på at bemanning og rutiner i kjølvannet av denne er styrka, så at vi skåner pasienter og ansatte for flere «Munkvoll-saker»?
  • Har du undersøkt hvor mange timer Trondheim kommune kjøper fra vikarbyrå for å dekke minimumsbehovet for bemanning på kommunens alltid åpne tjenester? Har du reflektert over hvorfor behovet er som det er?
  • Er du klar over at en del ansatte i kommunens turnustjenester tidvis har seksdagers arbeidsuke fordi budsjettene er så trange at det ikke er penger til å tilby dem vakter som er lange nok til at det fordeler ukas arbeidstimer på fem dager?
  • Har du snudd bunken med budsjettpapirer, sett på intensjonene i forslagene og vedtakene de siste årene og reflektert over om vi beveger oss i rett retning?
  • Har du stilt oppfølgingsspørsmål når svarene du får på spørsmålene du stiller ikke helt gir den informasjonen eller den roa du var ute etter?

LES OGSÅ: Både sykehus og kommuner leter nå med lys og lykte etter flere leger og sykepleiere

Norsk Sykepleierforbund er i tvil om kommunens beslutningstakere har den oversikt som skal til for å organisere tjenester på direktørområdet helse og velferd på en måte som svarer til de krav som stilles til en norsk kommune i 2021. Flere års budsjettvedtak ser ikke ut til å svare til vedtatte målsettinger for innhold og kvalitet. Vår påstand er at Trondheim ikke bruker mange nok kroner på helse, eller bruker helsekronene feil, slik at kommunens lovpålagte oppgaver forsømmes og beredskapen blir alvorlig svekka. I dag er viljen større enn evnen. Intensjonene er videre enn budsjettet. Dette manifesterer seg nå i kutt i tjenester til innbyggere som trenger det, og en beredskap som er alvorlig svekka. Det er ikke bærekraftig.

Det er en gjennomgangstone i budsjettforslaget for området helse og velferd at vi skal redde både kvalitet, kapasitet, arbeidsforhold og rekruttering, gjennom utstrakt bruk av velferdsteknologi. NSF er ikke imot velferdsteknologi, men vi deler ikke Trondheim kommunes ensidige tro på at dette løser de utfordringer vi står i. Å ha god tilgang på kompetent personell vil alltid, til hverdags og særlig når kriser inntreffer, være et behov i tjenester innenfor helse og omsorg. I dag er mangel på fagfolk den største trusselen mot helsetjenestene. Velferdsteknologi kan aldri bli annet enn et supplement og må aldri bli ei erstatning for å være en attraktiv arbeidsgiver som bygger kompetanse og tar godt vare på sine ansatte.

LES OGSÅ: Uføre regnes ikke som «vanlige folk» av regjeringen

Avsluttningsvis kan vi jo, som en start på alle spørsmålene du må stille for å få informasjon om ståa, opplyse at legevakta i skrivende stund har 14 ledige sykepleiervakter for helga i uke 47 og at Persaunet Helse og velferdssenter for øyeblikket har seks sykepleierstillinger utlyst. Legevakta skal ha ros for at de aldri firer på faglighet. Persaunet skal ha ros for ærlighet i utlysninga. Andre enheter sier de nærmest har gitt opp og lyser ut etter én når de egentlig trenger betydelig flere, bare fordi det ikke skal se for skremmende ut ...

Da trengs oppfølging, spørsmål og refleksjon fra de som beslutter budsjett og strategi, sånn at vi får avdekket hvordan det faktisk står til med kommunens evne til å håndtere både hverdag og pandemi.

Vi ber deg spørre mer!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe