Utbyggingen av vindkraftverkene i reinbeitedistriktene på Fosen, er brudd på FN- konvensjonens bestemmelse om sivile og politiske rettigheter. Storheia og Roan vindkraftverk ble ikke lovlig satt opp. Bildet er fra Arvid Jåma i Storheia.   Foto: Mariann Dybdahl

Fosen-dommen er såre enkel for Støre!

Høyesterettsdommen fastslår at konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for vindkraftverkene på Storheia og Roan er ugyldig. Grunnen er at vindkraftverkene krenker menneskerettighetene til de samiske reineiernes ved å gi vesentlige negative konsekvenser for deres rett til kulturutøvelse.

Saken er alvorlig for utbygger og staten som har søkt og gitt konsesjon og forhåndstiltredelse før lovligheten var prøvd og funnet rettskraftig. Men ut fra regjeringens styringsdokument – Hurdalsplattform og domskjennelsen – er denne særdeles prinsipielle saken egentlig såre enkel for regjeringen: – En enstemmige høyesterettsdom i storkammer som fastslår krenkelse av menneskerettigheter i vårt eget land MÅ respektert og repareres. Hvis ikke slår regjeringen i stykker grunnmuren landet vårt er bygd på.

LES OGSÅ: Ber om at vindturbinene på Fosen fjernes etter høyesterettsdom

Høyesterett har fastslått at storsamfunnets behov ikke kan gå foran krenkelsen i denne saken. Dommen sier, ifølge Geir professor Ulfstein ved Institutt for offentlig rett: «...tillater ikke en avveining av samiske mot andre samfunnsmessige og økonomiske interesser.»

Ap/Sp-regjeringen har ettertrykkelig slått fast at den vil satse tungt på å utvikle samisk kultur og kjempe mot menneskerettighetsbrudd. Hurdalsplattform sier at regjeringen vil:

– Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter.
– Gjennomføre et krafttak for samisk språk og et nasjonalt samisk kulturløft.
– Kjempe mot folkeretts- og menneskerettsbrudd hvor de måtte finne sted.
– Styrke demokratiets stilling i verden gjennom å støtte opp under uavhengige domstoler

Fosendommen setter regjeringens integritet på prøve, og når vi i Hurdalsplattformen kan lese at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter, blir dette egentlig enkelt. Støre og hans mannskap må nå tydelig respektere og reparere etter en rettskraftige kjennelse fra Høyesteretts storkammer om brudd på menneskerettigheten i eget land.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe