Justisminister Monica Mæland på besøk hos politiet i Trøndelag i 2020.  Foto: Terje Svaan

Beskytte barn er jobb nummer én 

Bekjempelse av overgrep mot barn og unge har vært en av regjeringens viktigste prioriteringer de siste årene. Regjeringen vil styrke kampen mot nettovergrep og foreslår å bevilge 10 millioner kroner til politiets nettpatrulje og til digitalt politiarbeid.

Adresseavisen omtalte i sin leder nylig at Trøndelag politidistrikt har fått etablert en etterforskningsgruppe til etterforskning av nettovergrep mot barn og prosjektet Oscar etter midler fra revidert nasjonalbudsjett 2021.

Etterforskningen har gitt resultater. En trøndersk mann i 40-åra er pågrepet og satt i varetekt, mistenkt for bestillingsovergrep mot barn på nettet. Tidligere i september ble to menn pågrepet, den ene er siktet for å ha medvirket til voldtekt av barn under 14 år på Filippinene. Den andre er siktet for framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn.

«Politireformen har fått kritikk for å gjøre politiet mindre tilgjengelig i flere lokalsamfunn. Samtidig prioriteres den digitale etterforskningen høyere. Det er helt nødvendig i en verden der kriminaliteten har endret seg mye de siste åra,» skriver avisen.

LES OGSÅ: I mørket utenfor venter politiets overgrepsjegere

Det er jeg enig i. Det er dessverre slik at altfor mange barn utsettes for overgrep. De siste ti årene har det vært en dramatisk økning i rapporterte overgrep mot barn. Globalt har det økt fra 1 million rapporter i 2010 til nesten 17 millioner i 2019. I Norge ble det i 2019 anmeldt 2 356 seksuallovbrudd mot barn, drøyt dobbelt så mange som i 2006. Mange av disse sakene er knyttet til nettrelaterte overgrep.

Og så er det slik at barn i dag er utsatte for overgrep på en annen måte enn tidligere. Overgrepet forsterkes når det dokumenteres og spres gjennom bilder eller lydopptak. Nettet gir større muligheter for å komme i kontakt med barn og til å utveksle overgrepsmateriale. På nett kan man være skjult og utgi seg for å være en annen enn det en er. På nett kan en gjerningsperson komme i kontakt med mange hundre mulige ofre og man kan begå overgrep langt utenfor Norges grenser.

Vi ser at det under koronapandemien har vært en ytterligere økning i aktivitet på nettsider med overgrepsmateriale, på det mørke nettet og henvendelser til hjelpetelefoner. Dette er en utvikling som må bekjempes.

LES OGSÅ: Familien er i ferd med å stå opp. Så ringer politiets overgrepsjegere på døra

Politiet spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Regjeringen har siden den tiltrådte styrket politiets innsats på feltet; gjennom økte ressurser, politireform og lovendringer. Bevilgningen til politiets driftsbudsjett har økt med om lag 4,2 milliarder kroner siden regjeringen tiltrådte og det er over 3 500 flere folk i politiet. Politireformen gjør det mulig å utvikle faglig sterke miljøer i politidistriktene. Resultatene Trøndelag politidistrikt og andre distrikter har oppnådd, viser dette.

I dag etterforsker politiet langt flere saker enn tidligere, det gjennomføres flere tilrettelagte avhør ved Statens barnehus, og ikke minst påtaleavgjøres det flere saker enn før. Dette er bra. Men det er fortsatt for mange overgrep som ikke blir avverget, avdekket eller etterforsket.

LES OGSÅ: - Jeg trodde aldri jeg kunne bli lurt, men det ble jeg

I juni gikk regjeringens forslag om utvidet lagring av IP-adresser gjennom i Stortinget. I tillegg er en egen straffebestemmelse som forbyr uberettiget deling av bilder og filmer av krenkende eller åpenbart privat karakter vedtatt. Dette vil gjøre politiets arbeid lettere. Men vi vet det er nødvendig å gjøre mer. Vi må forebygge og avdekke flere saker. Når overgrep har skjedd er det viktig med ordentlig oppfølging av sakene og godt internasjonalt samarbeid.

Samarbeid med EU og den øvrige internasjonale samhandlingen på feltet er helt sentralt. Det er for eksempel viktig at vi klarer å følge pengene når seksuelle overgrep kjøpes av nordmenn og direktestrømmes fra andre land.

I august lanserte regjeringen strategi mot internettrelaterte overgrep mot barn. Målet med strategien er å styrke og koordinere den samlede innsatsen – på tvers av sektorer og aktører. Derfor er den utarbeidet av syv departementer og underskrevet av åtte statsråder. Strategien inneholder 30 ulike strategiske tiltak som både departementer og direktorater alt er i gang med å følge opp. Slik fortsetter det viktige arbeidet med å forebygge, forhindre, avdekke og etterforske overgrep på nett.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe