Tap av biologisk mangfold er på sikt en like stor utfordring som klimaendringer, skriver NTNU-professoren i dette innlegget.  Foto: Privat

Klimakamp i blinde

Adresseavisen slår på lederplass 14.09 bombastisk fast at «Klimakrisen er vår tids største utfordring». Det vanskelig å ikke være enig i at menneskeskapte klimaendringer er blant de virkelig store utfordringene. Men, den største utfordringen ligger i at mange av de foreslåtte løsningene på klimakrisa innebærer store tap av biologisk mangfold og vil forsterke den like alvorlige naturkrisa.

LES OGSÅ: - Et veldig dramatisk inngrep fra et biologisk mangfold-perspektiv

De grunnleggende bærekraftsutfordringene er knyttet til å opprettholde et levedyktig miljø på jorda. Disse utfordringene, som ofte blir referert til som miljømessig bærekraft, består av utfordringer knyttet til både klima, biologisk mangfold på land og i vann og ferskvannsressurser. Klarer vi ikke å opprettholde jordklodens system of livsoppholdelse blir de fleste andre utfordringer ubetydelige.

Disse grunnleggende bærekraftsutfordringene henger også nøye sammen. For det første er det biologiske mangfoldet og det maskineriet dette mangfoldet skaper en av de store driverne bak jordas klima. For det andre er klimaendringer i seg sjøl en av flere trusler mot det biologiske mangfoldet. For det tredje er mange foreslåtte løsninger på klimakrisa direkte med på å ødelegge natur og leveområder for planter, dyr og andre organismer, og fører dermed direkte til tap av biologisk mangfold. Vi løser ikke nødvendigvis klimakrisa med og løse klimakrisa. Men, løser vi naturkrisa, har vi i stor grad løsninger på klimakrisa. Det å ødelegge natur for å redde klimaet, blir derfor som å foreskrive giljotin mot hodepine. Det fjerner kanskje symptomene, men det gjør det ikke nødvendigvis til et egnet virkemiddel.

LES OGSÅ: Audun kan få nye E6 rett igjennom gårdstunet

Det er bra med engasjement. Vi trenger kraften som ligger i det, men vi trenger ikke ensaksfokus og et debattklima i panikkmodus. Den andre krisa, som tap av biologisk mangfold noe lakonisk ofte refereres som, er på sikt en like stor utfordring som klimaendringer. Til tross for dette fortsetter vi å bygge ned natur i stadig større omfang, både i Norge og i resten av verden.

Enten det er forsøk på karbonnøytral energi i form av vindmøller, eller Nye Veier som har som saliggjørende mandat om å la deg kjøre til hytta i 110 km/t. Hver enkelt vindmølle, eller hver enkelt kilometer med vei er ikke i seg sjøl problemet. Tvert imot representerer de hver for seg løsninger – samfunnet trenger energi og vi trenger infrastruktur. Det er summen av disse og alle andre inngrep som er utfordringen.

Problemet er bare at vi ikke alltid helt vet hvor grensa går, hva som trengs av inngrepsfrie areal for og ta vare på naturen, eller hvor og hvordan vi skaffe oss den energien og infrastrukturen vi trenger med minst mulig konsekvenser for naturen. Det er helt riktig at «De valgene vi tar nå, bestemmer hvordan framtiden blir». Men, for å ta de riktige valgene må vi ha flere tanker i hodet samtidig. Og, vi trenger mer kunnskap for og finne de beste løsningene.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe