Vindkraft i Trøndelag er dårlig distriktspolitikk

Global oppvarming utfordrer klimaet vårt, og vi ser stadige eksempler på nye områder som rammes av oversvømmelser og hetebølger. Det er udiskutabelt at en rekke tiltak må på plass skal vi nå togradersmålet i Parisavtalen og bremse den globale oppvarmingen.

Utbygging av fornybare energikilder som vind, sol, vann og bølgekraft er sentrale virkemidler i den sammenhengen. Venstre støtter dette. Men vi kan ikke løse klimautfordringene ved å bygge ned sårbare naturverdier. Det er verken god miljøpolitikk eller god distriktspolitikk.

LES OGSÅ: Vindkraft bidrar til å redde naturen og vår levestandard

Trøndelag har de senere årene fått en rekke vindkraftanlegg som er svært synlige og inngripende i naturen. Frøya, Roan og Selbu har fått sine anlegg, og nå går diskusjonen på Stjørdal om det verneverdige naturområdet Leksdalen statsallmenning skal ofres til vindmøllene.

De stadig høyere vindmøllene tilbyr ikke bare fornybar kraft, men også visuell forurensing og store arealinngrep som truer miljø og dyreliv. Og alt dette nært der folk bor og lever. Er det dette som skal være Distrikts-Norge og Trøndelag sitt bidrag i klimakampen? Ikke slik Venstre ser det.

Venstre er en sterk tilhenger av forpliktende internasjonale avtaler også i klimapolitikken. Vi mener at Norge som en oljenasjon har et særlig stort ansvar for å jobbe aktivt for å begrense klimagassutslippene. Derfor har vi blant annet gått i front i el-bil politikken, vernet Lofoten, Vesterålen og Senja for konsekvensutredning, og programfestet stans i videre oljeleting.

Med Venstre i regjering ser vi at klimagassutslippene endelig er på vei ned. Men ytterligere vindkraftutbygging i Trøndelag er uaktuell politikk.

- Spørsmålet vi må stille oss er: Hvor mange vil komme til Trøndelag for å se på vindmøller? skriver Torgrim Hallem. Fotograf: Ragna Straume 

Vindmøller er negativt for reiselivet og gir mindre bolyst. Tilgang til kraft, arbeidsplasser og kroner i kommunekassa er ofte argumenter for vindkraftutbygging, også i Trøndelag. Spesielt ser vi dette hos partiene som er de største tilhengerne av vindkraft i vårt fylke: Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre. De har gjerne økonomiske argumenter som de viktigste for vindkraft - ikke klima og miljøhensyn.

Men disse partiene glemmer at mange kommuner også har viktige inntekter fra turisme og reiseliv. Dette er næringer som ofte har sitt inntekstgrunnlag fra turistenes ønske om naturopplevelser. Naturturisme har eksistert siden folk fra den engelske overklassen allerede i 1820-årene kom til Norge for å klatre i norske fjell, og for å fiske laks i elvene våre. De trengte overnatting, matservering, skyss, guiding med mer. Dette ble det butikk av for lokalsamfunnene og næringsgrunnlaget endret seg.

LES OGSÅ: En rettferdig debatt om vindkraft?

Mange lokalsamfunn i Norge har hatt naturturisme som en viktig næringsvei og denne formen for turisme har bare ekspandert de senere årene. Vi har tydelig sett reiselivets betydning i Distrikts-Norge under pandemien med store reisebegrensninger. Arbeidsledigheten har steget kraftig mange plasser. I tillegg til dette rammer vindkraftutbygging samene og reindriftsnæringa negativt.

Spørsmålet vi må stille oss er: Hvor mange vil komme til Trøndelag for å se på vindmøller? Ingen, vil jeg tro. Turistene kommer for å oppleve uberørt natur. Hvis vi bygger ned det som er årsaken til at turistene kommer, står altså at mange lokalsamfunn i fare for å miste viktige inntekter, og arbeidsplasser forsvinner.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Turisme og reiseliv er én ting. Mange kommuner sliter også med fraflytting. Hvordan påvirker vindkraftutbyggingen bolysten? Vil stadig flere vindmøller få flere til å ønske å flytte til disse kommunene? Tvert imot, tror jeg. Vi ser nemlig stadig eksempler på innbyggere som sier at de ønsker å flytte fra kommunen, etter at vindmøllene er på plass. Og det folk ofte svarer når de blir spurt om hva det setter mest pris setter på i sin kommune, er tilgangen til flott og uberørt natur.

Dette bekreftes også av den sterke mobiliseringen mot mange av vindkraftprosjektene i Trøndelag og landet ellers. Det er med andre ord sterk folkelig motstand mot disse prosjektene. Det som har skjedd på Frøya er et tydelig eksempel på dette.

Nedbygging av sårbare naturverdier er altså ikke veien å gå for å redde Distrikts-Norge. Dette handler også om verdiene våre og hva vi er villige til å ofre for å tjene penger. Dagens ungdom er stadig mer miljøbevisste og vil tvilsomt lokkes til å bo i distriktskommuner som ofrer naturen sin.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Norge er en nasjon hvor natur og friluftsliv står sterkt. Det er rett og slett en merkevare som betyr mye for oss, og som er en del av vår identitet. Derfor er ikke ytterligere vindkraftutbygging i Trøndelag, eller andre deler av landet for den saks skyld, god distriktspolitikk.

Senterpartiet har høy profil i distriktspolitikken, og er kanskje den fremste forkjemperen for vindkraft i vårt fylke. Tåler Senterpartiets velgere denne politikken?

Venstre har programfestet at lokaldemokratiet skal ha avgjørende betydning når spørsmålet om vindkraftutbygging blir aktuelt i kommunene. Trøndelag Venstre har også årsmøtevedtak på at vi ikke ønsker mer vindkraftutbygging i vårt fylke. En stemme til Venstre ved høstens stortingsvalg er altså en stemme til stopp i videre vindkraftutbygging i Trøndelag.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!