Målinger viser at veinettet langs Ingvald Ystgaards veg og Tunga på randen av et totalt sammenbrudd.  Foto: PRIVAT

Politikerne må våkne, det gjør vi naboer hver bidige natt

Media har i senere tid skrevet mye om den negative trafikksituasjonen i Østbyen. Granåsen gård er omregulert til et boligområder med 1280 nye enheter og industriområdet på Tunga utvikles uten at rekkefølgekrav i reguleringsplan følges. Veinettet er overbelastet, likevel gir kommunen dispensasjon til utbyggere på bekostning av eksisterende beboere. Slik bygges ikke gode lokalsamfunn.

Utbygging gir økt trafikk, under bygging, men også ved ferdigstillelse. De trafikkfarlige forholdene langs Ingvald Ystgaards veg og Nermarka er godt dokumentert. Østbyen må få et helhetlig veinett som ivaretar eksisterende boligbebyggelse med tanke på helse, sikkerhet og miljø.

LES OGSÅ: Østbyen har i over 50 år ventet på denne forbindelsen

I kommuneplanenes arealdel 2012-24 ble Granåsen gård omregulert til boligformål, og i reguleringsplanen ble det stilt krav at utbygger skal legge til rette for ny vei og påkobling til Brundalsforbindelsen fra planområdet. Heimdal Eiendom angir «Brundalsforbindelsen vil få stor betydning for trafikkavviklingen til/fra planområdet og omliggende områder». Utbygger fikk dispensasjon til å oppføre 270 boligenheter før rekkefølgekravet inntreffer.

I november 2020 søkte Heimdal Eiendom Trondheim kommune om dispensasjon fra påkobling til Brundalsforbindelsen. Bakgrunnen var ny rapport fra Rambøll som hevder at trafikken ikke øker selv om det bygges over 800 nye boenheter. Utbygger uttaler at « ... nye tallene fra Rambøll viser at selv om Granås øst bygges fullt ut og trafikken ledes vestover via Gamle Jonsvannsvei vil trafikkvolumet ligge i nærheten av det som den gang var prognosen uten Granås Østre ... Vi mener derfor det er grunnlag for enten å gi dispensasjon fra bestemmelsen knyttet til Brundalsforbindelsen eller en reguleringsendring som åpner for privat biltrafikk på o_KT1 (en vei i området, red.anm.)»

Utbygger vil ikke bidra med Brundalsforbindelsen: Deres løsning er å sluse trafikken ned Gamle Jonsvannsvei, Nermarka og Granåslia. Resultatet blir gjennomgangstrafikk fra Jonsvannsveien via ny veitrase inne på Solsletta, langs Ingvald Ystgaards veg og ut på omkjøringsveien.

Det må stilles spørsmål til tallmaterialet Rambøl her benytter. Utbygger viser til nedgang i trafikkmengden i forhold til prognoser gjort av Trondheim kommune for perioden. Tallene viser også nedgang i trafikk i Jakobslivegen og Skovgårdkrysset i samme periode, noe vi vet ikke stemmer.

Utvikling av sentrumsnære areal er ikke kun av økonomisk verdi, men også makt. Kommunen og politikerne bør stille seg følgende spørsmål: Er markedsorientert byutvikling det samme som samfunnsorientert byutvikling, og er slik handlemåte forenlig med våre demokratiske verdier?

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Støyplager. Trafikkmålinger for 2020 viser 5200 såkalte årsdøgntrafikk, et mål på trafikkmengde, langs Ingvald Ystgaards veg. Boligbebyggelsen langs vegen ligger i rød støysone og målinger gjennomført av Rambøll viser alarmerende høye støyforhold gjennom hele døgnet. Området utsettes også for blant annet svevestøv fra biltrafikken.

Myndighetene må forholde seg mer kritisk til hvilke innvirkninger utbyggernes planer får for naboer og nærmiljø. Kommunen viser at de er godt kjent med at støy skaper helseplager, som blant annet stress, konsentrasjonsproblemer og søvnproblemer, men likevel gjøres ingenting for å redusere støyplagene til folk som bor utsatt til.

Konklusjon. Trafikksituasjonen på Brundalen må løses umiddelbart. Er målet gode lokalsamfunn, må det legges til grunn at det skal være godt å bo og trygt å ferdes langs gatene. Målinger viser at veinettet langs Ingvald Ystgaards veg og Tunga på randen av et totalt sammenbrudd.

Området Brundalen, Nermarka og Tunga er av den oppfatning at kommunen langt fra har satt seg grundig nok inn i saker om ulike utbyggingsprosjekt og hvilke langsiktige trafikale utfordringer og belastninger dette vil få for beboere og nærmiljø. Politikerne må våkne, det gjør iallfall naboer langs Ingvald Ystgaards veg og Nermarka - hver bidige natt.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe