Et slik anlegg for forskning og utdanning vil kunne gi oss fordeler vi trenger for å møte nettopp utfordringer og ambisjoner for grønn omstilling innen havnæringene, skriver de fem debattantene.   Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Derfor trenger vi Ocean Space Centre

  • Tord Lien, Regiondirektør NHO Trøndelag
  • Henriette Undrum, Plassjef Equinor Forskningssenter
  • Olav Andreas Ervik, Daglig leder Salmar Ocean
  • Erik Stiklestad, Verksdirektør Aker Solutions
  • Ove Løfsnæs, Daglig leder AQS

Som representanter for viktige havnæringer vet vi at vår tradisjon for tett samhandling mellom industri og offentlige utdannings- og forskningsinstitusjoner, og vår historiske evne til å bruke våre naturgitte fortrinn er to forhold som har bidratt til at norsk økonomis særegenhet. Havet har vært helt sentral i denne sammenheng, enten i form av naturressursene i og under havet eller i form av havet som transportåre. Havet har vært avgjørende for handel og hærtokt i vikingtiden, via fiske og fangst, seilskutefarten, trelasthandel og skipsbygging, til petroleumsindustrien og havbruk i moderne tid. Havet kan også i fremtiden bidra til vekst og velstand i Norge, men også til at norske bedrifter best mulig kan bidra til at FNs bærekraftmål kan nåes.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Skal vi lykkes med å sikre at havet også i fremtiden, blir nøkkelen til utvikling, lønnsomhet, omstilling og bærekraft må vi målrettet koble bedriftenes ressurser, erfaring og problemforståelse fra hverdagen, med instituttenes og universitetenes spesialkompetanse innen utdanning og forskning. Skal norsk industri opprettholde en global lederrolle trenger vi også at våre kompetansepartnere på forskning og utdanning er i verdensklasse, som vi har vært vant til å ha det. Den infrastrukturen som finnes på marinteknisk senter på Tyholt var i sin tid hypermoderne og både i størrelse og kapasitet verdensledende. Slik kunne også Sintef og NTNU (NTH) bygge kapasitet og kompetanse og dermed bli viktige partnere for norske bedrifter i stadig sterkere global konkurranse med maritime bedrifter i andre land. I dag har ikke infrastrukturen den beskaffenheten lenger at den kan sikre optimale forhold for utdanning og forskning innen marintekniske fagområder.

Derfor skal staten nå investere mellom 6 og 8 milliarder kroner i verdensledende laboratorier i nytt marinteknisk senter, kalt Ocean Space Centre (OSC). Et slik anlegg for forskning og utdanning vil kunne gi oss fordeler vi trenger for å møte nettopp utfordringer og ambisjoner for grønn omstilling innen havnæringene.

Skal FNs bærekraftsmål nås trenger verden mat, mineraler og energi. Mange av løsningene som skal til finnes allerede i, på og under havet. Norge har over generasjoner vært en maritim stormakt og har utviklet en sterk posisjon innen havbaserte næringer. En lang kystlinje og et havareal som er over fem ganger større enn landarealet gir oss et unikt fortrinn innen marin og maritim virksomhet i internasjonal sammenheng. Ocean Space Centre er et ambisiøst men nødvendig løft for å utvikle vår posisjon i havrommet og å bidra til at havnæringen lokalt, nasjonalt og globalt kan høste bærekraftig av havets rike ressurser.

LES OGSÅ: Slik vil Ocean Space Centre ruve på Tyholt

Etableringen av OSC vil være et viktig bidrag til å videreutvikle kompetansen innen maritim, olje og gass og havbruk, men også for å sikre framtidens havbaserte næringer, som havvind, flytende sol-, bølge- og strømkraft, tilgang på den nødvendige erfaring, kunnskap, teknologi og kompetansen som kreves for å utvikle seg. Gjennom samarbeid med bedriftene kan OSC bidra til reduserte klimagassutslipp, økt konkurransekraft og teknologi for et bedre og grønnere samfunn. Nye teknologier vil påvirke eksisterende havindustrier og skape nye som et ledd i grønn omstilling. Oppdrett av tare og andre lavtrofiske organismer vil gi positive klimabidrag og gi nye verdikjeder. Hydrogen, biodrivstoff, batterier og karbonfangst vil ta oss til klimamål for maritim sektor. Havvind, flytende solceller, bølgeenergi og utnyttelse av havstrømmer vil gi oss fornybar energi.

Gjennom utdanning og forskning vil OSC legge til rette for mer bærekraft globalt og flere gode jobber nasjonalt. Som representanter for viktig havnæringer nå og i fremtiden heier vi på OSC og håper regjering, Storting og bystyret gjør det samme!

LES OGSÅ:

Naboer kjemper for å bevare Spruten, som er den eneste akebakken i den delen av Trondheim

Framtiden trenger nye laboratorier

Et monsterbygg på 280 meter lengde hører ikke hjemme i et etablert boligstrøk

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!