Elisabeth Høyem, Bygningssjef i Trondheim kommune,   Foto: Terje Svaan

Byggesakskontoret: Vi skal bidra og sikre god kvalitet

Vi viser til flere artikler den siste tiden i Adresseavisen hvor byggesakskontoret i Trondheim kommune har vært i fokus. I dette innlegget ønsker vi å klargjøre vår rolle som myndighet, hvordan vi forholder oss til habilitetsreglene og rettssikkerhetsgarantien til våre innbyggere.

LES OGSÅ: Hvem bestemmer egentlig fortettingen i Trondheim?

Byggesakskontorets politiske ledelse er bystyret, og vi har delegert myndighet til å forvalte plan- og bygningslovgivningen. Det betyr at vi både må forholde oss lojalt til lovens ordlyd, og forankre våre vedtak og vurderinger etter lokale krav og føringer som vedtas av politikerne. Våre primære oppgaver er å veilede byens innbyggerne og behandle alle byggesøknader innen lovpålagte frister. Vår samfunnsnyttige oppgave er å bidra til å sikre god kvalitet i både de bygde og ubebygde omgivelsene.

LES OGSÅ: Byen må vokse også innover

Klageordningen utgjør en viktig rettssikkerhetsgaranti for den enkelte. Gjennom en klage blir vedtaket vurdert på nytt av oss. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, så vil den bli lagt frem for bygningsrådet. Hvis bygningsrådet ikke tar klagen til følge, vil saken bli oversendt Statsforvalteren for endelig beslutning.

I tillegg fører vi tilsyn med søknadspliktige tiltak og følger opp mulige ulovlige tiltak. Vi jobber aktivt for å påvirke til en mer seriøs byggebransje. Det skal lønne seg å være seriøs aktør i Trondheim kommune. Dette er avgjørende for folks rettssikkerhet; byens befolkning skal være trygge på at ulovlige forhold følges opp og at plan- og bygningsloven følges. Vi vet at det er stort engasjement når det gjelder ulovlig bygging, og vi verdsetter dette da store deler av vår ulovlighetsoppfølging baserer seg på innmeldte saker fra publikum. Plan- og bygningsloven gir mange muligheter for å få brakt forholdet i orden, men dette er prosesser som kan ta lang tid.

Vi jobber kontinuerlig med forbedringsprosesser for å styrke våre oppgaver. Vi har i 2021 særlig fokus på at byens befolkning sikres gode, sunne boligområder, tilfredsstillende uteareal, og godt bomiljø. I den hensikt å påse at rettssikkerheten til kommunens innbyggere ivaretas, så ønsker byggesakskontoret åpenhet rundt alle våre saker.

LES OGSÅ: Bygningssjefen godkjente selv brannsikringen i et bygg hun eier

Innleggsforfatteren, under Midtnorsk debatt den 11. april, viser til en heftig debatt om en antikvarisk og verneverdig hytte i Bymarka og spør blant annet om hvorfor ingenting skjer? Vi har i slike saker en kontinuerlig dialog med berørte parter. Når alle forhold er besvart og vi har nok informasjon, vil det fattes vedtak.

I samme innlegg vises det til at byutvikling er et hett tema. Det er bystyret som legger premisser for bytetthet etter administrativ behandling hos byplankontoret. Byggesakskontorets oppgave i disse sakene er å se til at det som er politisk bestemt, følges av aktørene ved behandling av byggesakene. Men byen har behov for å vokse, og med det følger voksesmerter og vanskelige valg, hvor interessene til utbygger ofte er i konflikt med naboenes. Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen. I motsatt fall vil viktig matjord bygges ned og ny infrastruktur må bygges og bekostes.

Byggesakskontoret jobber for at vår myndighetsutøvelse skal kjennetegnes av profesjonalitet og service, både i møte med byens befolkning og i forvaltningen. Når det gjelder habilitet skal vi følge forvaltningslovens bestemmelser, Trondheim kommunes etiske retningslinjer og våre interne rutiner omkring dette. Kort sagt betyr det at hvis en saksbehandler er inhabil, så skal saksbehandleren ikke være en del av saksbehandlingen. Også kommunalt ansatte kan være part i en byggesak og har like rettigheter til å ivareta sine interesser. Vurderingen av inhabilitet er sporbar i vårt saksbehandlingssystem, slik at vi sikrer en åpen og transparent prosess.

Alle våre vedtak, arkivverdig informasjon og kommunikasjon, er tilgjengelig på kommunens digitale innsynsløsning.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe