Det nye museet skal formidle både den historiske utviklingen og samtiden innenfor billedkunst, kunsthåndverk og design – internasjonalt, nasjonalt og lokalt, skriver Mist-direktør Karen Espelund.  Foto: Terje Svaan

Et synlig, dynamisk og framtidsrettet museum i 2030

Som mange vil være kjent med, pågår arbeidet med å realisere et nytt kunst- og designmuseum i Trondheim. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum har to av Norges fremste samlinger av kunsthåndverk, design og billedkunst. Begge har bygningsmessige utfordringer. Forventningene til hva et nytenkende, fleksibelt og forsvarlig museum skal være, møter hindringer i byggene slik de står i dag.

LES OGSÅ: Et nytt museum for kunst og design skal løfte blikket

Et nytt og samlet museum må ha som ambisjon å styrke museenes mandat og innhold, utstillings- og publikumsfasiliteter. Dermed vil museet kunne nå markant flere og bredere besøksgrupper med mer tidssvarende og engasjerende publikumstilbud lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det må vi tørre å ha som ambisjon for arbeidet framover!

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) har ansvaret for å drive prosessene fram mot realisering. Det pågående arbeidet med valg av tomt har så langt fått mest oppmerksomhet utad. Parallelt jobbes det med å se på hva et samlet museum med felles stab kan gi av stimulerende og verdiskapende synergier. Arbeidet med kjerneoppgaver og utøvelsen av den komplekse samfunnsrollen bør kunne styrkes vesentlig. Som offentlig finansiert museum, det største innenfor billedkunst nord for Dovre og Bergen, får det nye museet en særskilt rolle og samfunnsoppdrag.

LES OGSÅ: Er ett museum bedre enn to?

Det nye museet skal formidle både den historiske utviklingen og samtiden innenfor billedkunst, kunsthåndverk og design – internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Oppdraget bygger på de to museenes mer enn hundreårige historie hva gjelder samlinger, utstillinger og kunnskap. Museet skal også sikre at kunsten og kunsthåndverket er synlig i den offentlige samtalen.

Mest engasjement har det som nevnt vært rundt framtidig tomtevalg. Mange har følelser for dagens bygg og ser gjerne at disse også i framtiden huser samlingene. Det er liten tvil om at begge bygg har sterke arkitektoniske kvaliteter og inngår i en av byens flotte sentrale kvartaler – tett på Nidarosdomen. Derfor inngår også disse byggene i våre vurderinger, selv om en videreføring i byggene vil kreve betydelige ressurser til oppgradering og mer areal enn dagens bygg kan gi. Dette gir noen utfordringer til arealene rundt dagens to bygg. Men det er altså ikke MiST som selv har definert hvilke tomtealternativ som er aktuelle for framtidig lokalisering.

LES OGSÅ: Tre eksempler på elendige grønne valg

LES OGSÅ: Svarer Daniel Johansen: Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen

Formannskapet i Trondheim vedtok i desember 2019 å utrede lokalisering av et mulig framtidig museum for kunst og design der 25 mulige alternativ lå til grunn for vedtaket. MiST ble bedt om å utrede følgende alternativ videre:

 • Dora II
 • Leütenhaven
 • Linjegodstomta ved Nyhavna
 • Ladejarlen videregående skole
 • 0+ - alternativet med utgangspunkt i dagens bygningsmasse; i Bispegata og Munkegata.

En viktig premiss for arbeidet er at oppbevaring av samlingene (magasinbehov) planlegges løst på annen måte enn i direkte tilknytning til framtidig bygg. Dermed kreves mindre arealbehov. Arbeidet med å definere nærmere arealbehov for de publikumsrettede aktivitetene og behovet for tilknyttede arbeidsplasser pågår for fullt. Disse vurderingene skal på den ene siden sikre gode utstillingsareal, som bidrar til å gi samlingene den rammen de fortjener og krever. Dagens to bygg gir ikke rom for å løfte fram større verk enten de finnes i eget eie eller kan tenkes lånt inn fra andre museer. På den annen side skal arealvurderingene være realiserbare både rent teknisk og økonomisk. I samarbeid med våre eksterne konsulenter har det vært jobbet med å utarbeide tydelige kriterier som de enkelte tomtealternativene skal vurderes i forhold til. Dette gjelder følgende forhold:

Tomtekvaliteter, bygning og byggbarhet

 • Oppfyller museets behov – herunder overordnet formål og visjon, krav til publikumsopplevelse, utstillingsaktivitet, drift, tilgjengelighet, universell utforming og logistikk.
 • Særlige kvaliteter eller identitetsmarkører som styrker museet som attraksjon og opplevelse.
 • Tekniske forhold - herunder byggbarhet, grunnforhold, helning, naturforhold, støy osv.
 • Avhengigheter - herunder antikvariske hensyn/kulturminner som skaper muligheter eller utfordringer for prosjektet, eller andre prosjekter.

Kontekst; beliggenhet, tilgjengelighet og stedskvalitet

 • Oppfyller museets behov - herunder formål og visjon, ønsket relasjon til publikum, drift og logistikk.
 • Relasjon til by og andre attraksjoner - herunder kulturell kontekst, mulighet for møtepunkter i tilknytning til museet og andre synergimuligheter.
 • Tilgjengelighet - herunder adgang/avstand fra kollektivknutepunkt, syklende og gående - både lokale og tilreisende, samt opplevd tilgjengelighet.
 • Forhold til ønsket byutvikling – herunder forhold til byens utviklingsplaner, pågående prosjekter, avhengigheter med hensyn til plan- og rekkefølgekrav.

Miljømessig og økonomisk bærekraft

 • Bærekraft og sirkularitet - vurdering av bygg på ny lokasjon og gjenbruk / transformasjon av eksisterende bygninger til eget eller andres bruk.
 • Økonomi - vurdering av bygg- og driftsøkonomi eller særlige forhold vedr. tomt, eierskap til bygg og lignende (inngår på overordnet nivå).

Dette er ingen matematisk øvelse, men angir grunnlaget som samtlige alternativ vurderes opp mot. Så vil en samlet avveining og vurdering danne grunnlag for hvilken anbefaling MiST gir Trondheim kommune. MiST sin konklusjon vil bli oversendt Trondheim kommune like før jul i år. Og da håper vi på en rask behandling av byens folkevalgte slik at alle gode krefter sammen kan starte nærmere prosjektering. Og ikke minst kreves det samling av alle lokale og regionale krefter for å sikre finansiering. Trondheim og Trøndelag fortjener at samlingene som disse to museene representerer, får en ramme som viser betydningen i det nasjonale kunst- og kulturbildet. Og det forplikter at man på statlig nivå bidrar til realisering – også økonomisk.

LES OGSÅ: Museumsdirektør svarer: Vi er ikke «besatte av å bygge nytt og grønt»

I prosessene så langt har vi fått mange og gode innspill fra ulike miljø. Disse tar vi med oss som viktige innspill framover. Det tas sikte på at forslag til mål og visjon for det nye museet er klart i løpet av kort tid. Samtidig kan det tenkes at antall tomtealternativer som man går videre med, reduseres noe basert på en vurdering av disse sett opp mot kriteriene.

Vi er glade for engasjementet rundt saken – det bekrefter at samlingene og byggene er noe som betyr noe for mange – i dag. Vår ambisjon er at kunst- og håndverksfeltet skal bety noe for enda flere framover. MiST sin visjon er: Forteller historien, utfordrer samtida, preger framtida. Regjeringens nylig framlagte museumsmelding understreker kunstmuseenes rolle i det visuelle kunstfeltet med museene som oppdragsgivere og formidlingsarena for kunstnerisk kompetanse og samspillet med kunstfeltet. For oss er det å gi flest mulig tilgang til kunstopplevelser, men også egenaktivitet gjennom tilrettelegging for verkstedsfunksjoner viktig. Muligheten for å tilby gjestekunstneropphold en også del av tenkningen rundt våre kunstmuseers rolle framover. Museum for alle er en ambisiøs, men viktig målsetting for oss!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe