Ocean Space Centre vil ruve i området ved Tyholt. Her svarer Statsbygg på hvordan de skal redusere påvirkningen på naboene.   Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Ocean Space Centre til det beste for Trondheim

Statsbygg er byggherre for byggingen av nytt Ocean Space Centre (OSC) på Tyholt. Oppdraget om å realisere OSC er forankret i regjeringens havstrategi. Senteret vil få en avgjørende betydning for Norge som havnasjon. Dagens laboratorier er gamle og forringes fort, og et nytt anlegg er nødvendig for at NTNU og Sintef skal opprettholde og videreutvikle sin posisjon som verdensledende innenfor maritim og marin forskning og utdanning.

LES OGSÅ: Slik vil Ocean Space Center ruve på Tyholt

Å etablere et senter som OSC på Tyholt, får konsekvenser for både naboer og brukere av friområdene rundt anlegget. Byggingen av OSC vil også belaste nærmiljøet i anleggsfasen. Som del av byggherreansvaret, er Statsbygg ansvarlig for å utarbeide forslag til reguleringsplan for området. Det er Trondheim kommune som vedtar reguleringsplanen, gjennom vedtak i bystyret. For å belyse konsekvensene byggeprosjektet vil ha for omgivelsene, er det utarbeidet ulike konsekvensutredninger. Disse er skrevet for at Trondheim kommune skal ha et korrekt og opplyst beslutningsgrunnlag.

LES OGSÅ: Naboer kjemper for å bevare Spruten, som er den eneste akebakken i den delen av Trondheim

Samtidig skal offentligheten opplyses om konsekvensene tiltaket vil ha. Planforslag og utredninger ble sendt kommunen for godkjenning i oktober, og bygningsrådet vedtok å sende planforslaget på høring den 26. januar i år, med påfølgende annonsering og varsling 29. januar. Etter nabomøtet den 3. mars har vi imidlertid blant annet gjennom innlegg i Adressa, forstått at noen opplever at utredningene ikke er tydelige nok på hvilke konsekvenser byggeprosjektet vil få for nærområdet.

Spruten og akebakken er et viktig område for lek og rekreasjon på Tyholt. Flere er uenige i vårt forslag til hvordan dette området skal kunne benyttes i anleggsperioden og hvordan det skal oppgraderes for fremtiden. Dette engasjementet er vi glade for. Vi vil ta med oss innspill og merknader i det videre arbeidet når vi nå skal lage et bearbeidet planforslag til kommunen.

LES OGSÅ: Foreldre og naboer protesterer mot Ocean Space Centre

Det er utarbeidet støyberegninger som del av konsekvensutredningene. Disse viser at ingen skoler påvirkes negativt av støy fra byggeplass. Basert på beregningene har vi av hensyn til barna anbefalt at Tårnet og Tyholttunet barnehager midlertidig flyttes. På Tyholt vil vi iverksette de tiltak som er nødvendige for å sikre barn og unges ferdsel i området rundt byggeplassen. Statsbygg er som byggherre pliktig til å sikre skoleveier i forbindelse med byggeprosjekter. Dette kan være fysiske skiller mellom fortau og veg, trafikkvakt og ekstra oversiktlige krysningspunkter.

Bygget for de store bassengene vil være om lag tre meter høyere enn dagens kontorbygg, og om lag tre meter lavere enn dagens havbasseng. Bygget mot vest vil være fire etasjer høyt, med en ekstra høyde i den øverste etasjen. Langs den 280 meter lange veggen til bassengene vil det opparbeides et grøntareal for aktivitet, lek og opphold.

LES OGSÅ: I fjor høst bevilget Stortinget 40 millioner kroner til forprosjektet for OSC

Som ledd i vårt arbeid har vi siden i fjor vinter gjennomført møter med barn og unge, skoler og barnehager og naboene på Tyholt. Denne dialogen vil vi fortsette, og vi vil invitere til nye møter i de to første ukene etter påske. Statsbygg ønsker å bygge OSC til det beste for Trondheim, som en verdensledende by innen maritim og marin forskning og utdanning. Vi vil gjøre dette på en måte som møter byens forventninger til medvirkning og dialog. Vi ønsker å benytte engasjement, kompetanse og samarbeid til å kunne bygge et Ocean Space Centre som står seg for framtidens krav til både forskning, utdanning og nærmiljø.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe