Det er det gule huset bak som etter planen skal rives og erstattes av et hus med 15 leiligheter og p-kjeller.   Foto: Michael Due Larsen

Hvem bestemmer egentlig fortettingen i Trondheim?

I en by med voksesmerter som Trondheim blir byutvikling og fortettingsplaner en kampplass mellom ulike aktører, om plass, lys og økonomisk tap og vinning. Men hvem er det egentlig som skaper byutviklingen? Politikerne, borgerne, entreprenørene eller boliginvestorer? I et demokratisk land bør det vel være slik at borgerne velger politikerne, politikerne setter rammene for byutvikling og boliginvestorene har deretter entreprenørene til å bygge innenfor de rammer og visjoner som politikerne har for utviklingen av byen.

Jeg tror dessverre at det ofte forholder seg omvendt. Entreprenører og boliginvestorer ønsker et investeringsprosjekt, og politikerne planlegger deretter direkte ut fra investors ønsker. Borgerne er da det siste besværlige ledd som inndras.

HER kan du lese mer om denne saken (ekstern lenke)

Michael Due Larsen er nabo til den planlagte utbyggingen.   Foto: PRIVAT

For femte gang på rundt ti år er det iverksatt en høring med ulike byggherrer på Øvre Marienlyst angående bygging rett over Stavne. Rett over en bydel som er erklært særlig hensynssone på grunn av områdes kulturminneverdier, planlegges nå hele 15 leiligheter i tre til fire plan.

Hvor mange ganger kan utvidelse på en tomt legges til høring? Flere byggherrer har forsøkt seg de seneste årene. Det fremgår her tydelig av flere svar fra naboer og myndig

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

heter at det finnes ganske mange innvendinger mot et såpass stort bygge-kompleks med en så eksponert plassering.

Flere naboer henviser til at bygningene kommer til å legge flere hager og terrasser i skygge. Det nevnes trafikkforhold på en ganske liten vei uten fortau, som i dag er skolevei for til Åsveien skole. Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) og kommunes plankontor skriver at planforslaget ikke holder nødvendig planfaglig kvalitet, har for store negative virkninger for naboer. De anbefaler at forslaget avvises.

Likevel sender politikerne igjen byggeplanene på høring. Men hvor mange ganger skal en som nabo kjempe en slik kamp? Kan byggherre sende inn nesten likelydende byggeplaner gang på gang uten å la seg påvirke nevneverdig av tidligere høringssvar?

Byggherre og arkitektens nærmest direkte adgang til noen politikere, er velkjent. Vi naboene må ut og ringe på dørklokker når vi skal samle underskrifter. Vi har snakket med flere som blir berørt som ikke har vært klar over planene. Vi, som vanlige borgerne, kan ikke organisere oss så godt som de profesjonelle aktørene. I disse pandemitider står vi da på hverandres dør-trapper i kulden og diskuterer om vi denne gang skal ha advokat. Hva skal vi skrive i vårt høringssvar denne gang? Om et prosjekt som kommunedirektøren anbefaler avvist og hvor ingenting blir tatt til etterretning, bortsett fra at det tegnes flere trær over nabohusene.

Politikerne bør ikke ved gjentatte høringer pålegge naboer ansvar for at det ikke plutselig reiser seg en blokk i bakhagen. Rettsikkerhet svekkes ved gjentatte høringer, som ikke tas til etterretning og når politikerne ikke bruker fagekspertene! La oss få en byutvikling hvor naboer, kommunens eksperter, bolig-investorer og ikke minst politikerne har en reel likeverdig demokratisk dialog om byutviklingen.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!