Overvik-prosjektet Bygging på Overvik Boligbygging Foto: RUNE PETTER NESS  Foto: Rune Petter Ness

Hvor er kommunens moralske kompasskurs?

Uavhengig av lovverket handler kommunens adferd også om moral, etikk og anstendighet når det gjelder hvordan de velger å behandle sine innbyggere og lokale virksomheter. Et kompass er et viktig hjelpemiddel spesielt når man er på langtur. Det navigerer og hjelper til slik at man går i riktig retning. Slik er det også med vårt moralske kompass. Det ligger i oss alle – og er viktig de gangene i livet hvor man er litt i villrede. Da bruker man det til å navigere i riktig retning.

LES OGSÅ: Mener alle planer på Overvik må stanses inntil videre

Forutsigbarhet og trygge rammer: Et viktig prinsipp i kommunal forvaltning er at kommunen skal gi forutsigbarhet til både innbyggere og virksomheter – trygge rammer og vilkår for skole, barnehage, helse, idrett, kultur og næring. Prosjektet Overvik er regulert over en periode på nå åtte år i tett samspill med kommunen. En helhetlig plan for området (områderegulering) ble godkjent av et enstemmig bystyre så sent som i 2019, og samme år ble det godkjent detaljplaner for boliger som straks er klare til innflytting. I april 2020 ble de siste detaljplanene for boliger vedtatt av dagens bystyre (dette også enstemmig).

For alle som er involvert i byutvikling, gir endelig godkjente planer fra kommunen alltid grunnlag for finansiering og oppstart av de aktuelle prosjekter herunder også diverse infrastruktur. Manglende forutsigbarhet i forhold til dette rammer blant annet banker som finansierer, entreprenører som bygger og til syvende og sist byens innbyggere. Slik er det også i prosjektet Overvik som i dag er langt på vei utviklet, med bygging av boliger og infrastruktur som dekker store deler av området. Det er også et stort behov for en ny skole innenfor skolekretsen i løpet av få år. Dette også er en del av den vedtatte områdeplanen med avklart tomt sammen med tiltrengte arealer for idrett og lokalsenter.

LES ADRESSEAVISENS SAKER OM OVERVIK HER

Likhet for loven: Dersom Trondheim kommune velger å reversere eller stanse videre utbygging, vil dette være i åpenbar konflikt med likebehandlingsprinsippet i forvaltningsloven, i forhold til tilsvarende saker som nylig er vedtatt av kommunen. Det bryter også med prinsippene i plan- og bygningsloven, i tillegg til at det rammer de innbyggerne som ikke får etablert det bomiljøet og infrastrukturen vedtaket er tuftet på.

Det virker som om noen uttalelser fra sentralt politisk hold i Trondheim kommune går i retning av at «JA, vi kan bryte alle prinsipper og lovfortolkninger så lenge vi slipper unna med det, uten at det koster kommunen for mye i form av erstatninger. Hva sier dette om ansvarlig politisk styring? Er det sånn vi ønsker at kommunen skal opptre overfor innbyggere og lokale virksomheter? Vi ønsker vel ikke at prinsipper og god forvaltning kan forkastes dersom boten for å fravike ikke er for stor?

Hva sier dette i så fall om moral og etikk blant våre lokale myndigheter, og har det moralske kompasset hos kommunen hengt seg opp i feil retning? Vi håper og tror fortsatt ikke det. TOBB har drevet boligutvikling i byen i tett samarbeid med Trondheim kommune i mer enn 75 år. Aldri før har vi opplevd en lignende situasjon som i dette prosjektet, og vi kjenner heller ikke til tilsvarende i Norge. Kommunen vil i så fall utmerke seg på en særdeles negativ måte.

LES OGSÅ: Kommunedirektøren konkluderte derfor med å foreslå å avvise de ventende detaljreguleringene på Overvik.

Det er ikke slik TOBB har lært å kjenne kommunen vår, og heller ikke dagens politiske ledelse. Kommunal saksbehandling er fortsatt preget av grundighet og ansvarlighet i henhold til etiske normer og forutsigbarhet. Vi håper i siste instans at dette inntrykket vil ligge fast også etter videre behandling av Overvik-prosjektet. Dette handler også om å bevare det gode omdømme for Trondheim som Norges tredje største by.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook