Salt Veisalting Bar kjørebane Foto: Rune Petter Ness  Foto: Rune Petter Ness

Statens vegvesen svarer på kritikk: Derfor må vi salte

Statens vegvesen får en del spørsmål om hvorfor vi må bruke salt i vinterdriften. Salt er et hjelpemiddel i tillegg til brøyting for raskt å oppnå eller opprettholde bar veg. Saltet bryter ned strukturen i snøen slik at den ikke pakker seg og fester seg til vegbanen, og dermed blir snøen lettere å brøyte bort. Med temperaturer som veksler mellom pluss- og minusgrader vil snøsåle i minusgrader gi ishålke i plussgrader. Vi salter derfor for å hindre at det skjer.

LES OGSÅ: Saltet brukes feil

Én av fordelene med salt er at vi kan gjøre tiltak før vegen blir glatt. Hvis værmeldingene viser at det kan dannes is eller rim på vegen, skal det saltes for å hindre isdannelse og opprettholde bar veg. Dersom det er meldt snø, salter vi i forkant av snøværet for å hindre at snøen fester seg til vegbanen. Saltet hindrer at fuktighet fryser til is. Saltvann har lavere frysetemperatur enn rent vann. Det hender vi får kritikk fordi vegene blir saltet når det ikke er glatt. Hvis saltingen skal ha optimal effekt, må det saltes før og helst tett opptil at vær- eller temperaturskifter. Saltet kan også ha begrenset varighet hvis vegbanen er veldig våt. Da må entreprenørene salte på nytt for at vannet ikke skal fryse til is.

Statens vegvesen har i flere år hatt fokus på å få ned saltbruken, og stiller strenge krav til dokumentasjon ved bruk av salt. Både av miljøhensyn, for å redusere kostnadene og redusere rustskader på infrastruktur og kjøretøy er det sterkt ønskelig å få ned saltbruken. Entreprenørene i de nye driftskontraktene får ikke lenger betalt per tonn sand og salt de strør på vegnettet, men får godtgjørelse per minutt de har strødd sand eller salt. Vi opplever at denne endringen i våre driftskontrakter øker bevisstheten omkring saltforbruket om vinteren.

LES OGSÅ: Må det virkelig saltes på E6 midt i rushtiden?

Til syvende og sist er det uansett været som avgjør behovet for salt, både hvor mye og hvordan det skal brukes. Siden 2000-tallet ser vi at klimaet har endret seg, noe som har medført langt flere overgangsperioder hvor temperaturen er rundt null grader. Salt er det beste virkemiddelet vi har for å sikre godt veggrep under slike forhold. Vedvarende kalde perioder slik vi har hatt denne vinteren, gir oss mer stabilt vinterføre, men er ingen selvfølge.

Samtidig som klimaet har endret seg, har også trafikkmengden økt. Mer trafikk medfører økt innsats på vegene, og i tillegg registrerer vi en økende andel tungtransport på hovedvegnettet som krever bar veg. Brøyteplogene fjerner snøen best ved brøytehastighet opp til 40 km/t, og entreprenørene kan maksimalt kjøre denne hastigheten. Dersom det brøytes med høyere hastighet vil mye av snøen bli liggende igjen etter plogen.

LES OGSÅ: Min påstand er at salting dreper

Der hvor det er flere felt i samme kjøreretning må alle feltene brøytes samtidig. Hvis ikke vil det bli liggende igjen snø etter plogen, i feltet ved siden av. Derfor må flere brøytebiler kjøre etter hverandre med så kort avstand at de får ryddet hele vegbredden samtidig. Dersom noen prøver å kjøre forbi en slik rekke med brøytebiler, vil det føre til farlige situasjoner på grunn av snøsprut og mye snø i vegbanen.

Nye Veier AS er i gang med å bygge ny firefelts motorveg med doble tunnelløp på E6 mellom Ranheim og Værnes. Den nye motorvegen skal bygges samtidig som trafikken går som normalt på dagens E6. Når nye tunnelløp sprenges, blir dagens tunneler stengt til angitte tider, og det vil skje flere ganger i døgnet. Stengt tunnel betyr at vårt brøytemannskap heller ikke kommer seg fram, noe som kan utfordre vårt driftsopplegg. For å likevel opprettholde føreforhold og standarden på E6, må vi utnytte tidslukene mellom sprengningsarbeidet godt, noe som kan være en av årsakene til at vi kjører i rushtiden.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook