For å få et akseptabelt bomiljø i sentrum av Klett, er det avgjørende å redusere biltrafikken, skriver Heimdal Arbeiderlag.  Foto: ERLING SKJERVOLD

Trafikksikkerhet og utvikling av Klett sentrum

Innspill til utsendt utkast til kommunedelplan Klett sendt på høring. Det vises til kunngjøring fra Trondheim kommune hvor det går fram at ovennevnte plan er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av bygningsrådet. I den forbindelse vil vi komme med innspill. For å få et akseptabelt bomiljø i sentrum av Klett, er det avgjørende å redusere biltrafikken. Tverrforbindelsen mellom Kattem/Breidablikk og E6 bør ferdigstilles, sånn at trafikken sørover fra Heimdal, Kattem og Byåsen ikke trenger å gå via Klett sentrum. Som forslaget foreligger, og med dagens trafikk, vil det være lite hensiktsmessig å opprette miljøgate fra samfunnshuset og inn mot rundkjøringa ved Circle K.

LES OGSÅ: Støvete, bråketre og stygt? Ikke i nærheten av meg!

Det er også viktig å redusere tungtransporten. Det innebærer å få hovedvegen til og fra Fosen bort fra sentrumsområdet. Dette kan løses ved å legge om Rv 707 (Leinstrandvegen), slik at trafikken kan gå fra bunnen av Eggbakken og tvers over til E39 ved Stav Midtre. Traseen kan følge en gammel vei. Som et ledd i å få tungtransporten bort fra Klett sentrum, må døgnhvileplasser plasseres på trekanttomta (som i gjeldende regulering). Der bør også pendlerparkeringa samles, sånn at mest mulig av biltrafikken holdes borte fra sentrum. Vi mener det er bedre med én stor parkeringsplass, da det vil gi mindre trafikk som krysser fortau og gangveg.

Hvis dagparkering og døgnhvileplasser etableres i tråd med gjeldende reguleringsplan, vil det være mulig for biler og lastebiler å kjøre fram til parkeringsplassene uten å krysse gang- og sykkelveier. Dagparkeringsplassene er i nærheten av alle fire på- og avstigningsplassene for buss og dagpendlere kan gå til bussen uten å krysse bilvei. Dagens reguleringsplan av trekanttomta ivaretar trafikksikkerheten ved trafikknutepunktet på Klett på en god måte og må opprettholdes. Ny skole må bygges på «Sylterntomta» (KBA2). Da vil skole bli liggende tett inntil idrettsanlegget og skolen kan dra nytte av de fasiliteter som er på anlegget (fotballbaner og is på vinteren/ishall på sikt).

LES OGSÅ: Klar for ny tautrekking om det ingen vil ha i nærheten av seg

Det legges til rette for bygging av barneskole med kapasitet til 350 elever. Syltern-tomta har kapasitet til en 350 elevers skole, og ifølge utviklingsplanen er det ikke planlagt boligbygging i området som vil gi behov for større skole enn det. Ved å flytte skolen, ser vi ikke at det vil bli særlig større behov for skoleskyss. Elever fra boligene det gjelder har allerede skyss på grunn av farlig skolevei. En stor fordel ved å bygge skolen på ny tomt, er at elever (og foreldre) samt skolens ansatte slipper ansvaret og arbeidet med å skysse elever til en interimsskole på en annen kant av byen. Dette er kostnadsbesparende for kommunen.

I forbindelse med skolen bør det etableres tannlegekontor. Slik det er nå med tannlege på Spongdal, må foreldre ta fri fra arbeid og kjøre bil til og fra tannlegebesøket. Tannlegekontor på Klett vil redusere bilkjøring. Tomta der nåværende skolen ligger, blir da ledig for bygging av eldreboliger/omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet. Leinstrand mangler slike boliger. Slik det er nå, må eldre som trenger litt tilrettelegging flytte ut av bygda. Det blir da mye bilkjøring for familie som skal besøke dem.

LES OGSÅ: NVE om kvikkleire: – Farekartene kan skremme mer enn nødvendig

Det er absolutt nødvendig at døgnhvileparkeringen ved Circle K blir flyttet for at Klett skal utvikles til et trivelig og trygt sentrum. Dette området mener vi kan brukes til bolig og næringsformål, og torget som er foreslått i område KBA1, kan også legges her istedenfor rett ved rundkjøringa som foreslått i utkastet til kommunedelplan. Tomta brukes til boligbygging med butikker/næring i første etasje. Det foreslåtte torget flyttes til tomta vest for rundkjøringen. I tillegg bør det legges til rette for legekontor, helsestasjon fysikalsk institutt mm.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook