Nav-direktør Bente Wold Wigum (t.v.) sammen med konferansier Elin Solvang under Trøndelagsmøtet i 2017. Nå, i 2021, ser arbeidsmarkedet ganske annerledes ut enn da.   Foto: Christine Schefte

Trøndelagsmøtet 2021: Etter korona kommer mangel på arbeidskraft

Årets Trøndelagsmøte arrangeres torsdag. Tema er veien videre etter koronaen - for Norge og Trøndelag. Frem mot møtet publiserer Adresseavisen debattinnlegg og kronikker om aktuelle tema.

Koronapandemien har ført Norge ut i en ledighetskrise. Men når dette er over, vil igjen mangel på arbeidskraft og kompetanse bli en av de mest fremtredende utfordringene for trøndersk næringsliv. Året vi nettopp har lagt bak oss, viser med all tydelighet hvor fort verden kan endres. I januar for ett år siden, kunne vi melde om rekordlav ledighet og gode jobbmuligheter for de fleste her i Trøndelag. Så, i løpet av noen dramatiske uker i mars, ble situasjonen brått snudd på hodet. På det meste hadde vi rundt 34 000 helt, eller delvis ledige arbeidssøkere i fylket. I dag er antallet betydelig redusert, og i skrivende stund står 8629 personer, eller 3,5 prosent av arbeidsstyrken helt uten jobb.

Bente Wold Wigum er direktør i Nav Trøndelag.   Foto: Morten Antonsen

Selv om smitteutviklingen vi nå opplever, har presset fram nye tiltak og økende antall permitteringer - spesielt innenfor hotell-, reiselivs- og restaurantbransjen, forventer vi at ledigheten vil fortsette å krype nedover gjennom året. Sakte, men sikkert, vil vi komme fram til en ny normal. For selv om «alt blir bra», blir ikke alt som før.

Økt omstillingstakt har vært et vesentlig trekk ved arbeidsmarkedsutviklingen de seneste årene. Pandemien ser ut til å forsterke dette. At endringer skjer fortere, har mye å gjøre med megatrender som globalisering, rask teknologisk utvikling og det grønne skiftet. For eksempel gjør teknologiutviklingen at folk må oppdatere kompetansen sin oftere, eller de må skifte jobb. Digitalisering gjør flere bransjer mer konkurranseutsatt, noe som naturligvis gir muligheter, samtidig med at ansatte spesielt i lavtlønnede yrker blir mer sårbare.

Det siste året har omstillingstakten tidvis vært oppe på heseblesende nivåer. Mange har fått kjenne på kroppen hva en slik krisesituasjon kan gjøre med oss, på godt og vondt. Vi har også endret våre vaner og preferanser. Vi reiser mindre, ikke bare fordi vi ikke kan, men også fordi vi har erfart at vi ikke trenger å reise like mye. Mange gjøremål kan løses med digitale kanaler. Vi holder møter, kurs, løser jobboppdrag og handler via nettet. Både offentlige og private virksomheter har blitt mer digitaliserte som en direkte følge av pandemien. Endringer har blitt framskyndet på grunn av krisen, og noen vil bli med oss videre.

Selv om vi har det siste året har opplevd perioder med skyhøy arbeidsledighet, så vil forhåpentlig store deler av de permitterte komme tilbake til arbeidsplassen sin. En del vil kunne fortsette i samme yrke, om enn hos en ny arbeidsgiver. Så må vi regne med at noen må omstille seg til nye yrker. For det finnes ledige jobber. Faktisk registrerte vi over 33 000 utlyste stillinger i Trøndelag i kriseåret 2020. Selv om dette er ca 4000 færre enn året før, har det altså vært betydelig etterspørsel rundt om i fylket.

På litt lenger sikt, tror vi etterspørselen vil ta seg klart opp. Både teknologien og de andre trendene vil skape mange nye jobber. Aldringen av befolkningen tilsier ytterligere mangel på arbeidskraft, spesielt i distriktene. NHOs siste beregninger viser at vi trenger 250 000 nye jobber fram mot 2030, vel å merke dersom vi skal kunne opprettholde det velferdsnivået vi har i dag. Men, mange av de nye jobbene vil komme i andre næringer og yrker enn de som forsvinner.

En viktig oppgave for oss i Nav blir å bidra til å lette omstillingene, både for den enkelte og for bedriftene. Dette krever at vi i enda større grad tilegner oss spisskompetanse om arbeidsmarkedet og om arbeidsinkludering. Vi må også, i samspill med andre sektorer, finne bedre modeller for samarbeid med næringslivet. Til de som nå er ledige og som er usikre på framtiden sin, er vårt råd å benytte anledningen til å ta utdanning og bygge kompetanse, slik at dere får flere bein å stå på i neste runde. For Trøndelag vil trenge dere i årene som kommer.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!