Kommuneoverlege Betty Pettersen svarer her på hvorfor kommunen brukte formulering om at smitte blant barn og unge ikke anses «spesielt bekymringsfull».  Foto: Ole Martin Wold

Kommunen svarer: Smitte mellom barn og unge i barnehage og skole

Svar på innlegg fra Malin Nilsen «Smitte mellom barn og unge» i Adressa 4. januar:

Pressemeldingen Trondheim kommune sendte ut søndag kveld, og som omtales i innlegget, omhandlet situasjonen i skoler og barnehager. Vår formulering om at smitte blant barn og unge ikke anses «spesielt bekymringsfull» relaterer seg til smitte spesielt mellom barn og unge i barnehage og skole.

Det er riktig at det har vært økende smitte i Trondheim siste uker, og andelen positive tester per uke har steget fra rundt en halv prosent for fire uker siden til 4,2 prosent. En stor andel av dem som smittes, er unge voksne og en del av disse har barn i barnehage/skolealder. Derfor ser vi også barn blant de smittede.

LES OGSÅ: - Jeg er skikkelig bekymret for skolestarten etter nyttår

Trondheim kommune følger smitteutviklingen blant barn og unge nøye, og vurderer fortløpende tiltak. Vi har oversikt over meldte smittetilfeller i ulike aldersgrupper på kort og lang sikt bakover, hvilke barnehager/skoler som er berørt enten hos barn/unge eller voksne/ansatte, og uttak til karantene/isolasjon. Dette holdes opp mot tall fra andre kommuner/landet og statlige veiledninger og anbefalinger, og vi får bistand i vurderingene fra Folkehelseinstituttet.

Regjeringen kom søndag ettermiddag med en klar anbefaling om rødt nivå på ungdomsskole og videregående skole, uavhengig av det lokale smittenivået. Trondheim kommune forholder seg lojalt til nasjonale anbefalinger og det ble derfor vedtatt å innføre rødt nivå på ungdomsskole og videregående skole. Vi vil fortløpende vurdere tiltaksnivå også i barnehager og barneskoler.

LES MER: - Hvis smittenivået står seg, må vi vurdere helt nye tiltak

Antall barn og unge som har blitt smittet i Trondheim kommune er økende, som for resten av befolkningen. Utover to tilfeller med smitte mellom barn og fra barn til voksen siden mars, har smitten foregått i hjemmet eller i vennelag/fritidsaktiviteter, altså på sosiale arenaer utenfor barnehage og skole. Det er altså ikke som det hevdes sikre holdepunkter for at smitten spres innad i barnehager og skoler i Trondheim, det vil si at barn/unge her er drivere i pandemien. Dette er i overensstemmelse med forskning blant annet fra det europeiske smittevernbyrået.

Det er klart at barn/unge kan smitte hverandre og voksne i og utenfor barnehage og skole. Hovedbudskapet er likevel fortsatt at barn og unge har en begrenset betydning for å spre smitte videre. Samtidig er det forskjell mellom aldersgruppene. Ungdom mellom 16 og 19 år har et smittemønster som ligner på de unge voksne. Det ser ut til å være en gradvis overgang fra veldig lite smitte fra små barn til noe mer blant ungdom og mest blant voksne.

LES OGSÅ: Over 80 elever i midlertidig karantene ved skole i Trondheim

Blant lærere og andre ansatte i skolen er det ikke påvist høyere risiko for smitte enn i andre yrkesgrupper. Men vi vet at undervisningssituasjoner der eldre ungdommer og mange voksne er involvert, har en høyere smitterisiko. Vi forstår uroen mange føler, men det har vært mulig å holde smitten nede både for barn/unge og voksne i barnehager og skoler gjennom lang tid i høst. Lærere, ledelse og elever har arbeidet godt.

Flere rapporter viser at barn og unge har det tungt under pandemien. I en rapport fra Utdanningsdirektoratet konkluderes det med at reduserte tilbud i skoler og barnehager har alvorlige konsekvenser for disse. Derfor skal tiltak som reduserer tilbudene her være så lave som mulig av hensyn til deres læring og psykiske helse.

Det skal ikke innføres tiltak på rødt nivå før det er prøvd tiltak på andre områder i samfunnet for å redusere smitten, og at kommunen har forsikret seg om at tiltak på gult nivå etterleves. Barnehage og skole skal altså skjermes for inngripende tiltak så langt råd er. Trondheim kommune ønsker følge disse anbefalingene innenfor rammen av nasjonale anbefalinger.

Vi håper på god oppslutning og samarbeid om de tiltak som nå iverksettes i skole og i samfunnet generelt. Tiltakene er inngripende for barn og unge både på dagtid og fritid, og for foreldre og ansatte også. Vi håper dette blir kortvarig og effektivt, slik at alle barn og unge får normalisert mer av sin hverdag.

Følg: Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!