Kommunen må bevare småbebyggelsen i Hemdal sentrum, mener innleggsforfatteren.  Foto: Morten Antonsen

Vi må bevare Heimdals unike småhusbebyggelse

I sitt debattinnlegg «Fortetting i Heimdal sentrum: Nå er det nok!» gir Leistad et inntrykk over å være bekymret for konsekvensene av boligutbyggingen på Heimdal, og at dette medfører en trafikkvekst som igjen fører til forurensning. Leistads løsning er å lage en ny vei i det eksisterende gateløpet i Johan Tillers vei ved å sluse trafikken ut på E6 eller mot Tillerområdet. Leistad mener altså at det må bygges ny vei gjennom Heimdal for å få ned biltrafikken.

Som Heimdal-beboer stiller jeg meg undrende til dette. Johan Tillers vei er i dag ei øst-vest gate som binder Heimdal sentrum til en av Trondheims største og sammenhengende småhusbebyggelser, over Smedbrua som i dag er gang og sykkelvei. Denne bebyggelsen finner vi altså mellom E6 og øst for Industriveien, Vestre Rosten/Sivert Thonstads vei i nord, til Sandbakkveien i sør.

LES OGSÅ: Sissel Trønsdal (Ap) om ny godsterminal: Nei til lokalisering på Heimdal

Dette område består i all hovedsak av eneboliger, rekkehus og annen småhusbebyggelse, og er stor grad bebodd av familier med barn. I Johan Tillers vei finner vi flere viktige funksjoner for barn og unge. Bredablikk skole grenser opp imot Johan Tillers vei, og er skoleveien for mange er nettopp gjennom Johan Tillers vei. Risiko- skolevegsrapporten (2011–2016) peker på at dette er et problemområde. Rett ved siden av, langs Johan Tillers vei, ligger Heimdalshallen og fotballbanen. Dette er et svært populært oppholdssted for barn og unge på fritiden. Mange barn og unge krysser Johan Tillers vei flere ganger i døgnet. Johan Tillers vei er også et stoppested for lokalbuss nr. 16, noe som betyr at flere som bor i nærområdet, benytter Johan Tillers vei på til og fra andre bydeler.

I Johan Tillers vei og de nærliggende gatene ligger boligene tett inntil veien. Økt trafikk vil derfor forringe boligkvaliteten og eiendommene betraktelig både med hensyn til støy og støv. En eventuell forbindelse til E6 og Tiller gjennom Johan Tillers vei vil medføre svært negative konsekvenser for mange barn og unge og voksne beboere.

Den stille og rolige bydelen vil bli delt på midten av en vei som fører med seg stor trafikkrisiko for barn og unge i Breidablikk skolekrets, både i skoletiden og på fritiden. Den vil påføre familien som bor i veistrekningen store støy og støvplager døgnet rundt, og det unike forstadspreget vil for alltid være borte til fordel for økt biltrafikk. En slik vei vil også bli benyttet av næring og industri, og vil derfor medføre trafikk med tunge kjøretøy, som lastebiler, varebiler, vogntog og andre tyngre kjøretøy. De aller fleste vil kjøre tvers gjennom boligfeltet, da det ikke finnes verken næring eller industri i Johan Tillers vei eller gatene i nærheten.

Heimdal har i dag to metrobusslinjer. Denne busstypen er en stor satsing for blant annet Heimdals-områdets kollektivtilbud. Denne satsingen er fra politisk planlagt parallelt med boligbyggingen på sørsiden av byen. Metrobussen skal gå der folk bor. Dette betyr at framtidig boligbygging i stor grad vil bli langs metrobusslinjene, noe vi allerede i dag ser konturene av. Dette ser vi tydelig på Lund og den nye «Heimdalsporten» I sørenden av Sivert Thonstads vei.

Trondheim har en nullvisjon i trafikkvekst i sentrumsområdene. For å nå det målet, må flere ta kollektivtransport, eller sykle og gå. Med den storstilte utbyggingen av gang- og sykkelvei fra Heimdals-området til sentrum skal dette være et godt alternativ for mange. I framtidens Heimdal bør det derfor være mye mindre biltrafikk. Heimdal sentrum bør framstå som et naturlig sentrum og samlingssted for myke trafikanter, og de som bor i nærområdet. Vi bør derfor ikke legge til rette for mer biltrafikk ved å bygge flere veier i boligområdene, men heller satse på å bevare Heimdal sentrum og småhusbebyggelsen rundt som levende og god bydel å bo i.

I dag er det fullt mulig å tenke alternativer for å løse det problemet Leistad viser til. Det er mye potensial i å sluse trafikk sørover langs søndre del av Industriveien. Dette er i dag et område som befinner seg utenfor boligområder, og er i all hovedsak bestående av næring og industri. På Sandmoen finner vi svært gode dimensjonerte planløsninger for å få trafikken både til Tillersiden og nord/sør på E6. Her er det knapt en bolig som vil bli berørt av trafikken, og den ekstra tidsbruken vil være minimal til sammenligning med ny vei gjennom boligområdene i Johan Tillers vei. Trafikken nordover fra Heimdal sentrum vil på denne måten bli mindre, og det vil være mulig å stenge jernbaneundergangen for gjennomgangstrafikk for annet en kollektiv transport. Industriveien vil da kunne fungere som en godt alternativ for lokaltrafikken sørover mot boligområdene på østsiden av jernbanen.

LES OGSÅ: Slik gjør politikerne «fortetting» til et fy-ord

Vi må altså innse at det er biltrafikken som må tåle omlegginger og reguleringer til fordel for at Heimdal skal bli en bedre bydel å bo i dag og i framtiden. Ved å satse på å bevare Heimdals unike småhusbebyggelse og gjøre Heimdal mindre bilvennlig, vil vi få en moderne bydel med Trondheims beste kollektivtilbud, og med et naturlig sentrum tilpasset menneskene som bor der. Gå sakte aksjoner med media på slep hjelper oss lite, derimot vil engasjerte Heimdalinger være med på å sette Heimdal på den politiske dagsorden, med et mål om å bevare bydelen som et godt og unikt boområde.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter