Foto: Håvard Jensen

God sosialpolitikk er samfunnskritisk arbeid

Dersom man før pandemien hadde spurt en saksbehandler i Nav eller barnevernet, eller en renholder i kommunen, om de hadde en samfunnskritisk jobb, er det ikke sikkert de ville svart ja på det. Vi vet bedre nå.

Da skoler, barnehager og arbeidsplasser stengte i vår, og alt skulle foregå digitalt, ble klasseskillene tydeligere. Har alle utstyret som trengs? Er det noen som mangler internett? Og er nettet godt nok til hjemmekontor og hjemmeskole samtidig? For ikke å snakke om alt det sosiale som også skulle foregå digitalt. SV tok initiativ til at internett skal behandles som annen nødvendig infrastruktur. De som ikke har økonomi til å dekke utgiften selv skal få den dekket via sosialtjenesten i Nav. Vi skal fortsette med det også etter at koronapandemien har sluppet taket.

Da skoler og barnehager stengte, ble det også tydelig for oss hvor viktige disse arenaene er for dem som strever i hverdagen. Over natten ble det vanskeligere å få hjelp for dem som trengte det mest. Støtteapparatet og andre nærkontakter rundt barn og voksne i utrygge miljø møtte ikke lenger familiene, og greide ikke å fange dem opp. Vi så en midlertidig nedgang i antall bekymringsmeldinger i barnevernet og mer eller mindre tomme krisesenter, til tross for at ingenting tydet på at behovet var mindre.

Og for noen uker siden kom det alarmerende meldinger fra Fylkesmannen om en voldsom økning i antall bekymringsmeldinger. Hele 116 prosent økning i en av bydelene våre. Meldingene er preget av et stort alvor, der vold og rus er gjengangere.

En økning i antall meldinger er ikke bare negativt. Når flere melder til barnevernet betyr det også at vi som samfunn ser barna og familiene som strever. Men det forplikter oss til å ha et godt hjelpeapparat tilgjengelig og beredt. Derfor har det vært spesielt viktig for oss å få på plass straksmidler til barnevernet. Det må finnes ressurser nok til at alle meldinger blir tatt på alvor og følges opp. Det viktigste er at de som bekymrer seg for barn ikke slutter å melde!

Vi fortsetter også å styrke bemanninga generelt i barnevernsadministrasjon. De som arbeider her mottar bekymringsmeldingene, undersøker og behandler disse. De setter i gang tiltak og fatter vedtak. Dette er førstelinja. Dette er samfunnskritisk arbeid.

Vi er bekymra for at ungdom preget av stadig mer ensomhet og isolasjon ruser seg på tunge rusmidler. Det er helt nødvendig at disse blir fanget opp. Det krever en satsing på den delen av hjelpeapparatet som følger opp ungdom i faresonen. Derfor styrkes Uteseksjonen og vi får flere helsesykepleiere i skolene. Fellesverket sitt arbeid med denne gruppen styrkes betydelig og vi holder igjen kuttene som var foreslått innen familietiltak. Uteseksjonen er en byomfattende tiltaksenhet innen barnevern som jobber med oppsøkende sosialt arbeid for å hjelpe ungdom som har havnet utenfor. Når flere ungdommer strever, skal flere hjelpe dem. Dette er også samfunnskritisk arbeid.

Gjennom koronakrisa har vi sett et økende antall av unge sosialhjelpsmottakere i Nav. Vi legger derfor inn midler til å øke innsatsen for å sikre at disse ungdommene ikke blir værende der. Vi legger inn 20 millioner over to år til en økt satsing på kvalifiseringsprogrammet og økte tiltaksplasser på jobbhuset.

Noen av oss lever i mer eller mindre konstant krise, uavhengig av pandemier, fanget i en tilværelse der alle prioriteringer blir satt til side på grunn av en avhengighet som er så sterk at den ødelegger livet, forkorter livet eller ender livet brått.

I år 2000 mistet vi 17 mennesker i Trondheim i overdose. Det var en ruspandemi. Året etter ble helse og overdoseteamet oppretta og dette teamet gjør en helt fantastisk jobb. I år har vi mistet ett mennesket i overdose. Det er ett menneske for mye, men likevel et historisk lavt tall. Tusen takk Helse og overdoseteamet i Trondheim som daglig redder liv! Utsikten, som fungerer som en korttidsplass for mennesker etter overdose eller for å forebygge overdose, er vesentlig for å kunne få til dette. På rusfeltet styrkes også mestringsteamet og lavterskeltilbudet Dagsverket, som er viktige tiltak på samme område.

Å følge opp de som trenger hjelpeapparatet mest - er samfunnskritisk arbeid. Særlig i krisetid skal disse løftes og styrkes. I krisetid blir også ansvaret på oss som er de styrende partiene i byen større. Vi må sikre de helt sentrale delene av samfunnssikkerheten for alle, men spesielt for de mest utsatte. Dette har vært førende for vårt arbeid med budsjettet for neste år.

Som Nils-Øyvind Haagensen skriver: «For den som har alt, betyr politikk ingenting. For den som har ingenting, betyr politikken alt.» Mange har med helt nye øyne sett hva som er samfunnskritiske oppgaver. Disse har vi styrket. Det vil SV fortsette med, også etter pandemien.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter