Kommunaldirektøren foreslår at den ideelle organisasjonen skal erstatte det kommunale tilbudet til voldsutøvere, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Glen Musk

Hvor troverdig er kommunaldirektørens bekymring for vold?

Det er med rette vært mye fokus på vold i det siste, og mye tyder på at konsekvensene knyttet til pandemien har ført til at flere blir utsatt for vold. Kommunaldirektøren var selv ute i Adressa og meldte bekymring, noe som står i stor kontrast til hans budsjettforslag for 2021.

Kommunedirekrøren foreslår å redusere to kommunale årsverk, tilsvarende 1,3 millioner kroner fra 2021, knyttet til arbeidet med voldelig atferd. Bystyret besluttet 31.01.19 å inngå avtale med en ideell og ikke kommersiell organisasjon om å gi spesialiserte behandlingstilbud til voldsutøvere og voldsutsatte, både barn og voksne. Kommunaldirektøren foreslår med bakgrunn i vedtaket fra bystyret at den ideelle organisasjonen skal erstatte det kommunale tilbudet til voldsutøvere.

Vi mener at Kommunaldirektøren sitt forslag til bystyret må være basert på manglende kunnskap og forståelse av kommunale lover, kommunens egen organisasjon og fenomenet vold. Forslaget står også i stor kontrast til kommune direktørens voldsbekymring for økningen av bekymringsmeldinger i barnevernet. Jfr. artikkel i Adressa 02.11.2020.

Vi ønsker alle seriøse aktører i jobben med å forebygge vold velkommen, volden rammer langt flere enn vi klarer å hjelpe. Spesielt nå på grunn av pandemien.

To årsverk og 1,3 millioner kroner kan for de som jobber med tall fremstå som ubetydelig tall og beløp, men vi vil med dette gjøre et forsøk på å redegjøre for konsekvensene av kommunedirektøren sitt budsjettforslag, og hvordan kommunens arbeid knyttet til voldsutøvere fungerer i dag.

Trondheim kommune ved enhet psykisk helse og rus (EPHOR) yter mange ulike tjenester knyttet til psykisk helse og rus. Hjemlet i kommunehelseloven etc., så også overfor voldsutøvere. Enheten yter tjenester til en hver tid til ca 1000 personer som er innvilget vedtak fra helse- og velferdstjenestene (bestiller utfører modellen), og 1550 personer som selv tok kontakt med Lavterskeltilbudet (rask psykisk helsehjelp) i 2019. I tillegg ca 60 henvendelser via TryggEst, som er et tiltak som skal verne risikoutsatte sårbare voksne for vold. I TryggEst sammenheng er ofte voldsutøver også risikoutsatt sårbar voksen.

Kommunens tjenester er beskrevet i blant annet Helse og omsorgstjenesteloven, hvor kommunen er pålagt ansvar for å avdekke og forebygge vold. For 2020 vil antall henvendelse til enheten være langt flere.

Voldsutøvere kommer til enheten fra alle tre tiltakene(vedtak, lavterskeltilbud, Tryggest) pga livsbelastninger knyttet til fysiske, psykiske, materielle, seksuelle overgrep, samlivsbrudd, sorg/krise, stress, mobbing, tap av inntekt, jobb, traumer, angst, depresjon, som pårørende, søvnproblemer, rusproblematikk i etc. Listen er uendelig lang for hva som kan medføre til at vi i gitte situasjoner kan ty til vold.

Voldsutøveren defineres for Trondheim kommune sin del, en person over 18 år som utøver vold. Vi avgrenser ikke tilbudet til partner. En voldsutøver kan være en sønn/datter, bestemor/bestefar, en som utøver blind vold, eller en som utøver vold på arbeidsplassen. Det kan være en ansatt som utøver vold på sykehjem, i hjemmetjenesten eller på kontoret. Voldsutøver – uavhengig av hvem volden rettes mot trenger behandling slik at volden skal stoppe. Trondheim kommune er eneste tjenesteyter som har tilbud til dette segmentet.

Livet til oss alle er mangefasettert, komplisert og sammensatt, og livsbelastninger kan gi seg utslag i så mangt, sjelden kun ett symptom. Ofte kan vi ha utfordringer knyttet angst, depresjon, mat, søvn, rus og vold samtidig, og medføre store problemer for våre relasjoner til familie og nettverk. Det vil være utfordrende å formidle til folk at vi kan hjelpe deg med alt, bortsett fra din utøvelse av vold. Selv om volden har omfattende konsekvenser for andre og voldsutøvere.

LES OGSÅ: Offentlig pengemangel

Enhet psykisk helse og rus har per i dag to ansatte i ca 50 prosent stilling hver knyttet til arbeidet med voldsutøveren. Sinnemestringstilbudet tar i mot kvinner og menn over 18 år som har utfordringer knyttet til vold. Vi behandler i dag ca 60 personer, og er i dag for få ansatte til å gi et godt nok tilbud. Sinnemestringen ønsker å forhindre vold i samfunnet, og i den forbindelse er det uheldig at en voldsutøver må vente flere uker på behandling. Det siste året har sinnemestringstilbudet mistet 2 50% stillinger pga naturlig avgang. Disse stillingene har ikke blitt erstattet.

Trondheim kommune har siden 2008 hatt et behandlingstilbud for voldsutøvere, og er i dag tilknyttet Lavterskeltilbudet i kommunen, noe som medfører rask hjelp uten henvisning og tilbudet er gratis. Kommunens tilbud overfor voldsutøvere omfatter også de som utøver vold på byen, på jobb etc. Spesialisthelsetjenesten og kommunens avtale med ideell organisasjon yter kun hjelp til personer som utfører vold i nære relasjoner(kjæreste/samboer/barn), og er ikke gratis.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Sinnemestringstilbudet ved enheten kan vise til gode resultater, og benytter Brøsetmodellen, som er en anerkjent behandlingsmetode og bygger på kognitiv evidensbasert teori og er støttet av Helsedirektoratet. Enheten har bla bidratt i en doktorgradsavhandling i regi av NTNU (Merete Berg Nesset), hvor det fremgår at sinnemestringsmodellen har god nytteverdi for voldsutøvere og deres familier og omgivelser. Vi har nært samarbeid og veiledning med St. Olavs Hospital avd Sinnemestring Brøset.

Vi opplever derfor at kommunedirektøren sitt forslag om at den ideelle organisasjonen skal erstatte kommunens arbeid med voldsutøvere er i strid med gjeldende lovverk, kjennskap til eksisterende tilbud, og ikke minst basert på manglende faglig forståelse av det kommunale voldsarbeidet.

Vi ønsker derimot alle seriøse aktører velkommen til nært og godt samarbeid i bekjempelsen av vold, og håper kommunens folkevalgte har større forståelse for bekjempelsen av vold enn kommunaldirektøren.

Les flere innlegg om og reaksjoner på andre kuttforslag i Trondheimsbudsjettet 2021: