Toppskarv ved Sklinna.   Foto: Bent Ramberg

Oppdrett truer Sklinna

Sklinna i Leka kommune i Trøndelag er Midt-Norges største sjøfuglkoloni. Denne står nå i akutt fare for å ødelegges av oppdrettsindustri da Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS ønsker lakseoppdrett plassert kun 500 meter utenfor grensen til naturreservatet, et anlegg som vil beslaglegge totalt 104 000 kvadratmeter.

Sklinna er den eneste sjøfuglkolonien med et komplett utvalg av de vanlige fuglefjellartene mellom Runde (Møre og Romsdal) og Røst (Nordland), og ble i 2011 innlemmet som Ramsarområde (internasjonal vernestatus). Øygruppa er særdeles viktig for hekkende sjøfugler av flere arter, men spesielt for toppskarv. Sklinna huser landets største koloni av toppskarv, og var i 2006 verdens største hekkekoloni for arten. Antallet hekkende storskarv ligger mellom 1000 og 2500 par. Siden over 25 prosent av den europeiske bestanden av disse to skarveartene holder til i våre farvann, er artene norske ansvarsarter, og forekomstene på Sklinna har derfor internasjonal betydning. Sklinna er i tillegg viktig for den kritisk truede lomvien og kolonien er nå den største sør for Finnmark. Antallet hekkende teist og lunde (begge er definert som sårbar på den norske rødlista) er også betydelig i tillegg til at Sklinna er et av få steder i landet hvor havhest hekker.

LES OGSÅ: Debatten om ny E6: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet måler ikke alt som er viktig for samfunnet

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har overvåket sjøfuglene på Sklinna siden 1980-tallet, og vist til at dagens angitte verneområde ikke er stort nok til å kunne ivareta verneverdiene. Gjennom bruk av GPS har man undersøkt toppskarvens, teistens og lomviens arealbruk. De viktigste beiteområdene for disse artene i Sklinna er lokalisert i tareskogområdene (klassifisert med svært stor verdi) som omkranser det foreslåtte området for lakseoppdrett. Sjøfuglenes hekkesuksess er helt avhengige av et intakt tareøkosystem og et oppdrettsanlegg vil derfor være i stor og direkte konflikt med formålet med fredningen gjennom arealbeslag, ferdsel og trafikk og generell forringelse av økosystemet gjennom utslippene til sjø. En utvidelse av verneområdet er foreslått av Fylkesmannen i Trøndelag, og forslaget er nå inne til behandling hos Klima- og miljødepartementet.

Leka kommunestyre har sagt nei til etablering av oppdrettsindustri i dette området etter at formannskapet først sa ja. Det hersker likevel usikkerhet rundt det formelle med vedtaket, og Trøndelag fylkeskommune vil derfor behandle saken etter at sektormyndighetene har uttalt seg. Kampen om retten til å bruke arealene fortsetter derfor, og naturverdiene på Sklinna er på ingen måte sikret for fremtiden.

LES OGSÅ: Nye Veiers ville ferd gjennom Trøndelag må stanse!

Midt i en omfattende klima- og natur krise opplever vi dessverre til stadighet at naturverdier med internasjonal vernestatus trues. Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet går sterkt imot den planlagte plasseringen av oppdrettsanlegget. Det hjelper ikke å verne viktige sjøfuglkolonier dersom man ikke beskytter områdene de henter mat i, som jo er en direkte forutsetning for artenes overlevelse.

Å stanse tap av naturmangfold innen 2020 er et felles, internasjonalt mål som Norge har forpliktet seg til. Minst 10 prosent av kyst- og havområder, spesielt områder som er særlig viktig for biologisk mangfold og økosystemtjenester skal vernes. I tillegg skal utryddelsen av kjente truede arter forhindres og deres rødlistestatus, spesielt for arter i sterkest tilbakegang, skal forbedres og opprettholdes. Norge leverer på ingen måte opp til forpliktelsen. Kun en brøkdel av målet på 10 prosent av kyst- og havområdene våre er vernet og truede sjøfugler presses på en rekke områder. Med bakgrunn i dette ber vi om at Fylkeskommunen i Trøndelag er sitt ansvar bevisst og lytter til NINAs, Fylkesmannens samt Leka kommunes klare innsigelser mot oppdrett i dette sårbare området.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter