Både trafikksikkerhet og miljøhensyn er svært viktig for AtB, skriver Harald Storrønning.   Foto: Terje Svaan

AtB svarer om sikkerhet og svevestøv ved Grilstad Marina

Svar på innlegg i Midtnorsk debatt om linje 20 på Grilstad Marina: 10. november skriver Bård Aune og Øystein Bitnes på vegne av beboere på Grilstad Marina at «I sommer (23. juni) mente formannskapet at det var behov for å endre de fartsdempende tiltak i området ved Grilstad marina. Kommunedirektøren bes i den forbindelse å gå i dialog med AtB for å endre busstraseen for linje 20. Dette har AtB fullstendig oversett, og de fortsetter med gammel trasé.» AtB har ikke mottatt henvendelse fra Trondheim kommune i denne saken, men vil følge opp dersom det blir aktuelt.

LES DEBATTINNLEGGET: Åpent brev til AtB

AtB ønsker å gi innbyggerne på Grilstad marina et best mulig kollektivtilbud. Årsaken til at bussens trasé er lagt der den går i dag, er for å betjene hele boligområdet på en god måte. Å legge til rette for at folk enkelt kan komme seg ned til friområdene ved sjøen, er også en del av dette tilbudet.

Ut ifra målet om å ha god kollektivdekning i nærområdet på Grilstad, er det fornuftig at busser kjører i de traseene som har høy befolkningstetthet og som samtidig har kort gangavstand til holdeplassene.

Innleggsforfatterne skriver videre at «Kan da AtB ut ifra nullvisjonens tre grunnpilarer samt luftforurensingen, forklare beboerne på Grilstad marina hvorfor de velger den traseen som gir minst trafikksikkerhet og mest svevestøv».

Disse bussene har en fartssperre på 30 km/t som blir automatisk aktivert når bussen kjører langs traseen på Grilstad, skriver AtB.   Foto: Vegard Eggen

LES OGSÅ: Du skal ha det godt i Trondheim

Både trafikksikkerhet og miljøhensyn er svært viktig for AtB. Vegbanen i området har fartsreduserende tiltak og vegnettet er også dimensjonert for store kjøretøy. Det er separate gangveger på begge sider av vegbanen og krysningspunktene er oversiktlige. Området er derfor godt tilrettelagt for kollektivtrafikk.

Linje 20 kjøres av elektriske busser, som er utslippsfrie og skaper minimalt med støy. Disse bussene har en fartssperre på 30 km/t som blir automatisk aktivert når bussen kjører langs traseen på Grilstad. Det vil likevel være dager med driftsutfordringer hvor vi må bruke en annen type buss som har mulighet for høyere hastighet. Av de registreringene som AtB kan ta ut fra sanntidssystemet, med mulighet for noe avvik i disse dataene, er omtrent 90 prosent av turene fra august i år kjørt innenfor en hastighet på 30 km/t og 9 prosent innenfor 35 km/t. Omtrent 1 prosent av de registrerte turene er kjørt med en hastighet over 35 km/t.

AtB vurderer at den strekningen som i dag trafikkeres av linje 20 er den som best legger til rette for et lett tilgjengelig tilbud for beboerne på Grilstad. Vi mener også at traseen er godt tilrettelagt for tilbudet. Så skulle vi helst sett at alle registrerte turer hadde en lavere hastighet enn 30 km/t. Vi vil nå ettergå tallmaterialet sammen med operatørselskapet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter