Vi oppfordrer planmyndighetene og politikerne til å prioritere vern ved å avvise også det nye forslaget, skriver de to naboene.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Umistelige verdier i kulturlandskapet langs Lade allé

Hvordan skal det bygges på gartneritomta, Østmarkveien 3, nord for Lade allé uten å forulempe kulturlandskapets egenart? Kommunaldirektøren og bygningsrådet har gitt klare signaler til utbygger om hvilke krav som gjelder for utvikling av denne tomta. I et nytt forslag som nå foreligger, virker det som eier av tomta ikke vil forstå at det må bety lavere bygninger, mindre tetthet og langt større grad av stedstilpasning.

Utbygger Skanska gjentar sine massive planer med minimale kosmetiske endringer i forhold til første utkast. Forslaget har fortsatt kompakte og alt for høye bygninger. Fasadene er blottet for stedstilpasning med sine tilfeldig knekte takfall i alle himmelretninger og fullstendig mangel på harmoni og luftighet som prege husene på ei slik tomt.

LES OGSÅ: Riksantikvaren og kommunen settes på prøve på Lade

LES OGSÅ: Å planlegge byen med bind for øynene

I den siste tida er det forsøkt reist en offentlig debatt om stygt og pent i arkitekturen. Vi mener forslaget på gartneritomta må vurderes ut fra estetiske kriterier som favner langt videre enn det som hittil har vært gjeldende. Vi håper Trondheim kommune krever et langt lettere og åpent arkitektonisk utrykk og bedre tilpasning til det historiske landskapet når det gjelder høyder, volum og gjennomsiktighet. For slik er det, at om dette forslaget blir gjennomført, er byens befolkning taperne fordi det viktige kulturlandskapet fra Devle gård til Lade gård blir ødelagt for all ettertid.

Når det oppstår uenighet mellom utbygger og offentlige myndigheter i plansaker, så er det ofte slik at utbygger ikke viser tilstrekkelig vilje til å lese landskapet, eller ikke vil forstå hva som står på spill. For oss er det tydelig at Skanska ikke viser nok respekt for en nasjonal kulturskatt. På Lade ligger lystgårdene som perler på en snor der hver enkelt bygning er underlagt strengt vern. Men det er selvsagt like viktig å hensynta den gjennomgående landskapsopplevelsen som både skiller og binder lystgårdene sammen.

LES OGSÅ: En byplanlegging som bør gi strykkarakter

Området nord for Lade allé kan sidestilles med rekkene av trehusbebyggelse på Bakklandet og i Ilsvikøra, Persaunet hageby, bryggerekkene på begge sider av Nidelva og jugendgårdene på Kalvskinnet, for å nevne noen. Disse miljøene definerer Trondheims sjel og historie gjennom forskjellige tidsepoker. Det er selvsagt utenkelig å bygge massive blokker midt i disse vernede områdene.

Og det er like utenkelig å la dette skje mellom og inntil lystgårdene i Lade allé. Her er det ikke plass for annet enn villaer eller lave rekkehus på to etasjer godt trukket tilbake fra gater, hageanlegg og eksisterende bebyggelse, slik at landskapets særpreg kan beholdes. Når byens befolkning oppsøker vernede områder skapes tilhørighet, følelse av sammenheng, harmoni, trivsel og velvære. Når høyreist, sammentrengt og påtrengende bebyggelse bryter magien og siktlinjene i det omkringliggende miljøet, står vi alle ribbet tilbake.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Politikerne må ikke la seg overstyre av grådige utbyggere

Skanskas forslag vil medføre et dramatisk brudd i rekken av bevarte lystgårder langs Lade allé. All harmonisk opplevelse vil forsvinne brått når blikket først tar inn kulturlandskapet, for så i neste øyeblikk å rives opp av en mur av uttrykksløse blokker. Å oppleve enkeltstående vernede hus har høy verdi, men ved å vandre i et nennsomt behandlet sammenhengende kulturlandskap med flere historiske anlegg, mangedobles verdien. De nasjonalt og lokalt viktige kulturlandskapsverdiene på Lade må ikke bli ødelagt.

Vi oppfordrer planmyndighetene og politikerne til å prioritere vern ved å avvise også det nye forslaget. La oss ikke glemme de tabber som er gjort i lignende saker, men heller huske ettertidens honnør i saker der vernetanken har seiret og verdifulle sammenhengende områder har fått bestå som de identitetsskapende kulturavtrykkene de fortjener å være i den flotte byen vår.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter