Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken SMN har spøkt med at kvinner vil overta toppjobbene i næringslivet så raskt at menn snart må kvoteres inn.   Foto: Sindre Vartdal

Tre kvinnelige banksjefer utgjør ingen bølge

Næringsforeningen i Trondheimsregionen har samlet inn nye tall som viser at kvinneandelen i ledelsen av trønderske bedrifter er lav og beveger seg med museskritt. Undersøkelsen ble omtalt i Adressa 5. november. Et forholdene som ble trukket fram i en kommentar fra de børsnoterte selskapene, er at det er kvinnelige toppledere i statlige etater tilknyttet næringslivet som Oljedirektoratet, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet.

LES OGSÅ: Trøndersk nettgigant ledes av nesten bare menn

Ja, dette stemmer, og i tillegg har Norge kvinnelig statsminister og kvinnelig utenriksminister og vi har igjennom flere regjeringer hatt kvinnelig finansminister. Det viser tydelig at innenfor politikk og ved rekruttering til offentlige etater, så er det over tid dannet et bilde om at en kvinnelig leder er like naturlig som en mannlige leder i slike posisjoner. Samfunnet har bygd opp et mangfoldig bilde av statlige toppledere og politikere. Dette har bidratt til at begge kjønn vurderes som interessante for slike posisjoner. Det finnes mange rollemodeller.

Så spørsmålet er, hvorfor ser vi ikke det igjen i næringslivet? Bidrar fordommer og forutinntatte holdninger til at en ikke klarer å se kvalifikasjoner uavhengig av kjønn? Som leder for en statlig etat får lederen pengene bevilget og må husholde på best mulig måte, mens i en bedrift er finansering, investeringer og avkastning nøkkelord. Tradisjonelt har kvinner hatt hånd om husholdningspengene, mens mennene har håndtert investeringene. Kan dette være noe av forklaringene på at kvinnelige toppledere i staten er like naturlig som mannlige leder, mens næringslivet fortsatt er mannfolkas domene? Spørsmålene må ikke bare stilles til de børsnoterte selskapene. AS-selskapene utgjør størstedelen av selskapene i Trøndelag.

LES OGSÅ: Det er bare så vidt antallet trønderske kvinnelige ledere øker fra år til år

Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken SMN kommenterte i samme artikkel at han ser en kvinnebølge i toppen av norsk finansbransje. Han trakk fram, kanskje humoristisk, at han så en rask utvikling mot at snart måtte menn kvoteres inn. Derimot viser Finans Norges egne statistikker fra mars 2020 at andelen kvinnelige ansatte har svakt gått ned de siste årene.

Historisk har finansnæringen gjennom en periode på 10 til 15 år, vært en næring hvor om lag halvparten av de ansatte har vært kvinner. Dette har ennå ikke gitt utslag verken i en representativ sammensetning av ledergruppene i de store bankene, ei heller i lønnsutjevning. Selv i sammenlignbare grupper så tjener kvinnelige bankansatte i snitt noe mindre enn deres mannlige kolleger. Tre kvinnelige banksjefer utgjør ingen bølge. Det er plenty av mannlige banksjefer og bankledere der ute.

En svale gjør ingen sommer. For å få kvinner til å ta mer utradisjonelle utdanningsvalg og til å ta lederjobber, trengs flere rollemodeller. Sparebanksjefens bemerkning i Adressa om kvotering av menn, kan i beste fall av avfeies som en spøk, eller som en manglende refleksjon over problemstillingen og egne holdninger.

Tidligere har Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank1 SMN, vist til at det stadig ansattes flere kvinnelige toppsjefer i finansbransjen. Dette gjør at Janson tror på en ketchupeffekt.

I næringslivet må ledelsen og involverte i ansettelsesprosessen gå igjennom sine forventninger og fordommer for å få opp bevisstheten om forutinntatthet knyttet til kjønn i rekruttering. Likedan må selskapenes valgkomiteer og rekrutteringsfirma søke å få et mer bevisst forhold til hvordan vurdere kandidatenes kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn ved valg av kandidater for styrer og ledelse. Det vil øke rekrutteringsgrunnlaget, det vil gi flere muligheter, både for kvinner, menn og til sist også i den videre utviklingen av næringslivet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter