Trondheim kommune sviktet også i sin planlegging av området her på Grilstad marina når det gjelder trafikksikkerhet, mener beboere i dette innlegget.  Foto: Vegard Eggen

Åpent brev til AtB. Trafikksikkerhet og trasévalg på Grilstad marina

I sommer (23. juni) mente formannskapet at det var behov for å endre de fartsdempende tiltak i området ved Grilstad marina. Kommunedirektøren bes i den forbindelse å gå i dialog med AtB, for å endre busstraseen for linje 20. Dette har AtB fullstendig oversett, og de fortsetter med gammel trasé.

LES OGSÅ: Du skal ha det godt i Trondheim

Grunnen til at det ble bedt om å se på ny trasé, er fartsnivået og at traseen deler flere lekeplasser, to sameier og ett friområde i to. Noe som gir dårlig trafikksikkerhet for våre minste. Samtidig blir det mye støv og støy i området. AtB er eid av fylkeskommunen som har i sine trafikksikkerhetsplaner en nullvisjon på lik linje med de fleste kommuner der AtB planlegger ruter. Nullvisjon, som er nedfelt i delstrategi 2019–2023 trafikksikkerhet, sier at man skal jobbe mot null drepte og hardt skadde i trafikken.

AtB har blitt forelagt flere alternativ traseer i området, men velger den traseen som har lavest trafikksikkerhet. Kostnadene for AtB er fra null kroner for det mest trafikksikre alternativet og oppover. Ulempen er at de som bor nærmes busstoppet må gå inntil 200 meter ekstra. Andre trasévalg, der trafikksikkerheten ikke blir like godt ivaretatt, øker avstanden med ca. 50 til 100 meter.

LES OGSÅ: Hvorfor har Trondheim kommune forsømt seg grovt i byplanleggingen?

Trafikksikkerheten er ikke det eneste, luftforurensningen av at bussen tilbakelegger 100 mil i måneden gjennom boligområdet, der ca. 90 prosent av avgangene er uten passasjerer, er enorm. Vi har forskning fra TØI som sier at en buss sliter i gjennomsnitt 200 ganger mer på veiene enn en personbil. Trondheim kommune har en plan mot luftforurensning. Denne kan ikke bli oppfylt i vårt område med en så uvettig bruk av våre veier rundt sameiene. De viktigste kildene til partikler er veitrafikk, vedfyring og langtransportert forurensning. Veitrafikk bidrar mest til svevestøvnivåene mange steder, både med veistøv fra dekk- og asfaltslitasje og utslipp av eksos.

Siden AtB er eid av fylkeskommunen, er vel også AtB bundet opp mot nullvisjonen. Går som en selvfølge ut ifra at AtB bruker nullvisjonen som ledestjerne i alt sitt arbeid inn mot trasévalg og ruteplanlegging. Kan da AtB ut ifra nullvisjonens tre grunnpilarer samt luftforurensningen, forklare beboerne på Grilstad marina hvorfor de velger den traseen som gir minst trafikksikkerhet og mest svevestøv?

1: Bygger på et etisk verdigrunnlag. Ethvert menneske er unikt, og kan ikke byttes mot andre verdier.

2: Bygger på vitenskapelighet. Menneskets tåleevne er kjent, barns utvikling og forståelse av fart og avstand er kjent. Veg og kjøretøy må bygges ut fra dette.

3: Krever klare ansvarsforhold. Trafikanten skal følge lover og regler, men samtidig må systemutformer få et større og klarere ansvar og skal tilrettelegge for ønsket adferd og beskytte mot fatale konsekvenser av feilhandlinger. Her er det AtB som er systemutformer i kraft av de trasévalg som gjøres.

Trondheim kommune sviktet også i sin planlegging av området her på Grilstad marina når det gjelder trafikksikkerhet. Grilstad marina kan med fordel brukes som skrekkeksempel i utdanningen av nye planleggere på hvordan det ikke skal planlegges for å ivareta trafikksikkerhet. Vi ber om svar.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter