Bak Utvordfjellet mot Folda er det sett ut et område til dypvannskai. Nå er det ikke sikkert at det blir noe av.  Foto: Terje Svaan

Vi skal vinne kampen om Innvordfjellet

Det planlagte vindindustrianlegget til Zephyr vil ødelegge noe av det siste som er igjen av uberørt kystnatur i Trøndelag. Det er uberørt natur, truede arter, reinbeite og viktige friluftsområder som står på spill. Derfor kommer vi aldri til å gi oss – og vi har god grunn til å tro på seier.

Zephyr fikk i sommer avslag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på søknaden om utsatt frist for å starte utbygging av Innvordfjellet vindkraftverk. Zephyr klaget på avslaget, og saken ligger nå til endelig avgjørelse i Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet mener at departementet må opprettholde avslaget.

LES OGSÅ: Namsos gjentar motstand mot vindkraft på Innvordfjellet

Det svært kontroversielle og omstridte vindindustrianlegget på Innvordfjellet fikk konsesjon i mars 2018, til tross for at utbyggingen ville ødelegge store natur- og friluftsområder. Men saken tok en ny vending den 19. juni i år. Da vedtok Stortinget å be regjeringen om ikke å gi forlenget frist til å sette i drift vindkraftverk på land med konsesjon, utover 31. desember 2021. For alle som kjemper for å stanse nedbyggingen av urørt natur på Innvordfjellet, er dette en svært god nyhet. Uten forlenget frist greier Zephyr ikke å starte utbyggingen i tide.

Vi forventer nå at regjeringen vil avslå klagen. Noe annet vil være stikk i strid med Stortingets tydelige vedtak. Innvordfjellet er et ødeleggende inngrep som aldri burde fått konsesjon i utgangspunktet. Allerede fra starten av var det åpenbart at det vil føre til svært brutale og permanente negative konsekvenser for naturen.

Bygging av veier, turbiner, kraftledninger og annen infrastruktur på Innvordfjellet vil til sammen gi store negative konsekvenser. Vindindustrianlegget vil ramme en rekke verdifulle og viktige leveområder for plante- og dyrelivet. Innvordfjellet har i stor grad fått ligge uberørt i tusenvis av år. Her finnes verdifull kystregnskog med et unikt planteliv, mye fugl og truede arter. Ikke mindre enn seksten rødlistearter er påvist i denne kystnaturen. Området er også viktig for den sterkt truede hubroen. Av femten hekkelokaliteter i Nord-Trøndelag, ligger fem i Flatanger, ifølge en studie fra Nord universitet. Havørn og rødstilk holder også til i området. Dette er fuglearter som Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på, ettersom vi har mer enn tjuefem prosent av de europeiske hekkebestandene. Det er tre kjente hekkeplasser for vandrefalk i området som blir påvirket av vindindustrianlegget. Denne lille rovfuglen ble for noen få tiår siden nesten utryddet av giftige sprøytemidler. Nå er de endelig på vei tilbake.

Les også: Hele vindkraftregimet må forandres

Innvordfjellet brukes til reinbeite av Fosen reinbeitedistrikt. Zephyrs planlagte vindindustrianlegg føyer seg inn i rekken av slike anlegg reinbeitedistriktet har måttet tåle i det siste. Bit for bit blir de frarøvet beite. Landskapet er svært kupert, noe som gjør at inngrep blir dramatiske med dype skjæringer og store fyllinger av sprengningsmasse. Naturskadene vil bli helt uopprettelige.

Naturvernforbundet har helt siden lanseringen av vindindustrianlegget jobbet hardt både lokalt, regionalt og nasjonalt for å stanse utbyggingen. Det har bidratt til at de berørte kommunene og fylkeskommunen har gjort tydelige vedtak mot at Zephyr gis utsatt frist. Både i 2019 og i 2020 har Naturvernforbundet sendt brev til eierne av Zephyr for å gi informasjon om hvilke naturraseringer anlegget vil medføre, og vi har oppfordret eierne til å trekke seg ut. En rekke kommuner i Viken er eiere via eierandeler i Østfold Energi. Naturvernforbundet ber dem, selv om de sitter langt borte fra Innvordfjellet, om å bevare denne unike naturen, både for oss og for framtidige generasjoner. Viken fylkeskommune har vedtatt å ta opp problemstillingen med Østfold Energi. Stortingets vedtak i sommer har satt saken i et helt nytt lys, og det er nå sterk lokal motstand. Et enstemmig Namsos kommunestyre sa nylig nei til utbygging, et klart overveldende flertall er mot i Flatanger (11-4), og flertall er også imot i Fylkesutvalget (8-7).

Hvis Zephyr får bygge vindindustrianlegget sitt, vil kysten av Trøndelag, fra Smøla til Ytre Vikna, bli en sammenhengende strekning med påvirkning av slike industrianlegg. Ferdes du langs kysten her, må du i fremtiden se vindturbiner hele veien. Vil vi virkelig ha det slik?

Zephyrs naturødeleggende vindindustrianlegg burde aldri ha fått konsesjon i utgangspunktet. Saken havner nå på bordet til olje- og energiminister Tina Bru. Vi forventer at hun setter foten tydelig ned i tråd med Stortingets vedtak og avviser søknaden om forlenget oppstartfrist. Vi tror på seier til naturen, slik at vi fortsatt kan glede oss over det fantastiske Innvordfjellet!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter