Innleggsforfatteren ønsker to sykehus i Møre og Romsdal, ikke ett slik det nye sykehuset på Hjelset i Molde kan bli.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Sykehusene må bevares både i Molde og Kristiansund

Nylig ble det framlagt en samfunnsøkonomisk analyse av sykehussituasjonen i Nordmøre og Romsdal. Analysen er utarbeidet av firmaet Kommunekonsult og ble framlagt av professor Bjarne Jensen. Oppdraget var å gi en bred analyse av de to aktuelle alternativ: Enten ett fellessykehus for Molde og Kristiansund på Hjelset mellom de to byene (ca. 20 km fra Molde) eller fortsatt ha to sykehus, ett i hver by. Helse Midt-Norge (HMN) har som kjent vedtatt at det skal satses på ett fellessykehus, og statsministeren satte for kort tid siden spaden i jorda. Kanskje bør man nå stikke fingeren i jorda og tenke seg om. Rapporten konkluderer nemlig med at innbyggerne på Nordmøre og Romsdal vil få det beste og tryggeste tilbud av spesialisthelsetjenester hvis man bevarer to sykehus, og at dette også samfunnsøkonomisk vil være det mest lønnsomme – med klar margin skal man tro forfatterne.

LES OGSÅ: Det kan ikke bli verre

Med ett fellessykehus vil for det første den samlede kapasitet med hensyn til sykehussenger bli redusert i forhold til dagens situasjon. Dette til tross for at befolkningen øker, antall eldre øker, og nedbyggingen av norske sykehus har allerede gått altfor langt og har dramatisk negative konsekvenser. I fremtidsplanen for St. Olavs hospital anføres at dette sykehuset alene har et behov for ca. 350 flere senger de neste ti årene. Lignende krav fremmes over hele landet. I planen for ett fellessykehus forutsettes det at sengeproblemet løses med mer effektiv drift, noe som fremstår som lite realistisk. Den gevinsten er for en stor del tatt ut allerede.

For det andre har man forutsatt en kvalitetshevning ved å samle alt i ett sykehus. Også dette er svakt begrunnet. Kvalitet på sykehustjenester er vanskelig å måle, og forskning indikerer at større sykehus og sammenslåinger ikke gir bedre kvalitet på tjenester som utføres både av små og store. Dessuten er ikke de to sykehusene hver for seg spesielt små. Mange sykehus i Norge er mindre. Når det gjelder fødetilbud og barselomsorg kan kanskje ett fellessykehus gi noe bedre tilbud til kvinner i Romsdal, mens det blir klart dårligere for kvinner på Nordmøre. Rapporten påpeker også at to sykehus gir bedre samfunnssikkerhet og beredskap enn ett. I lys av dagens pandemi bør dette perspektiv vektlegges. Sykehusene er ekstremt sårbare, og den «ordinære medisin» kan rammes hardt ved alvorlige epidemier. Dette ser vi nå eksempler på over hele Europa. Vår generelle beredskap er allerede meget svak.

LES OGSÅ: Vurderer søksmål mot helseforetak

Den økonomiske vurdering er komplisert. I planen for ett fellessykehus argumenteres det for at man skal spare 100 millioner pr. år i drift. Dette framstår som høyst urealistisk. Det forutsetter nemlig at det samlede antall ansatte reduseres med over 100 årsverk, noe som kommer i tillegg til et generelt sparekrav på 400 millioner for sykehusene i Møre og Romsdal, ifølge langtidsplanen for HMR framlagt i august 2020. Den økonomiske analysen kompliseres ytterligere ved at sykehusene etter innføring av foretaksreformen drives som industrielle foretak og skal lønne seg nærmest som en industribedrift. Det er forutbestemte økonomiske rammer som er styrende, og ikke folkets behov for sykehustjenester. Budsjettkontroll oppnås ved å redusere tilbudet til pasientene. Dette er en ulykke for norsk helsevesen.

Rapporten reiser også spørsmål ved rekruttering av personale og miljøkonsekvenser. Vi snakker her om over 1000 ansatte, og mange av disse må pendle. For ikke å snakke om de vansker som følger for ordinært familieliv, barnehager, skole og kulturtilbud ved å ha en så stor arbeidsplass langt utenfor bysentrum. I en bred samfunnsøkonomisk analyse må også vektlegges betydningen for næringslivet og for muligheten til å tiltrekke seg nye etableringer. Det er neppe tvil om at et sykehustilbud er en viktig lokaliseringsfaktor i en utfordrende tid med behov for nyetableringer.

LES OGSÅ: Solberg varsler penger til nytt Molde-sykehus på neste statsbudsjett

Rapporten er oppsiktsvekkende klar i sine konklusjoner. Man skal lete lenge etter god faglige og økonomiske argumenter for å legge ned sykehuset i Kristiansund og bygge ett fellessykehus utenfor Molde.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter