Trondheim vær bryggene FOTO: RUNE PETTER NESS  Foto: Rune Petter Ness

Nei til høyhus i Midtbyen

Cicignons byplan, Nidarosdomen, de mange praktbyggene, bryggerekkene og trehusmiljøet er unike for Trondheim lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Vi er stolte av byen vår, vi har et eieforhold til den og ønsker oss en levende by.

LES OGSÅ: Et godt innhold gir en levende Midtby – ikke byggehøyder

Gjennom vårt arbeid med DIVE-analysen for Nordøstre kvadrant og parallelloppdraget «Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050» vet vi at det er få ledige tomter innenfor elveslyngen, men det finnes også et handlingsrom. Høyhus har kommet opp som et forslag på hvordan Trondheim kan utvikles framover. Vi er mot høyhus i Midtbyen da vi mener at dette vil være ødeleggende for Trondheims kulturhistoriske kvaliteter og attraktive bymiljø. Det er i diskusjonene rundt høyhus viktig å forstå de ulike bygningsstrukturer som Midtbyen består av, og vi må behandle strukturene ut fra den tålegrensen de enkelte delområdene har.

Trehusmiljøet i Trondheim er unikt, men det er utsatt for et stort press og er svært sårbar for små og store tiltak. Miljøet består av en småskala struktur, med bybebyggelse mot gaten og bakgårdsbebyggelse og gårdsrom inne i kvartalet. Trehusene har et stort potensial for bruk, ikke minst som boliger, men også andre publikumsrettede funksjoner. I Midtbyen er det mange byrom som gater, plasser og bakgårder som kan gi gode uterom for boliger. Byrommene kan også være en viktig ressurs for bruk og opplevelse for alle som bruker byen.

Trehusmiljøet i Midtbyen er spesielt også når det kommer til utstrekning, da det må ses i sammenheng med trehusmiljøene i Sanden, Hospitalsløkkan og Bakklandet. Kvartalene med trehusbebyggelse har gradvis blitt endret og transformert. Hva blir igjen av trehusbyen Trondheim hvis denne utviklingen får fortsette?

LES OGSÅ: Høyhus i Midtbyen vil skremme vekk folk

Høy tetthet i sentrale strøk er et godt prinsipp for å hindre byspredning og redusere transportarbeidet, men høyhus i Midtbyen vil komme til å sprenge skalaen til den sårbare trehusstrukturen og endre hele Midtbyens særpreg. Bybildet mot gatene kan også bli vesentlig endret. Vi mener høyhus vil gi en irreversibel og uønsket endring av bylandskapet. Eiendomsstrukturen viser tydelig at de nye strukturene tar mye mer plass enn de gamle. Høyhus kan i tillegg forsterke dagens utfordringer med til dels krevende lokalklima. Velger vi høyhus, velger vi samtidig å utvikle Midtbyen til et helt annet bysentrum. Ønsker vi egentlig det?

Vi mener at det er mulig og riktig å innpasse en del nye boliger i Midtbyen gjennom forsiktig fortetting og bruksendring. Det er imidlertid ikke innenfor elveslyngen vi skal presse inn de store prosjektene. Innenfor Midtbyen må vernehensyn være førende, og nye bygg bør bidra til å løfte fram de kvalitetene som allerede finnes.

Ingen må villedes til å tro at tilfeldige og forvokste fortettingsprosjekter og høyhus vil være Midtbyens redning, tvert imot! Det finnes store arealer tett inn mot Midtbyen som kan fortettes mer offensivt, for eksempel Nyhavna, Brattøra og Sluppen. Mange boliger i disse områdene, i gangavstand til sentrum, kan bidra til å styrke Midtbyens byliv og handel.

LES OGSÅ: Så høyt vil Ap bygge i Midtbyen

Vi ønsker godt tilpassede fortettingsprosjekter velkommen i Midtbyen, det vil si i riktig skala tilpasset dagens bylandskap. Viktig fokus ved alle tiltak bør være å få til et godt samspill mellom nytt og gammelt samt et åpent forhold mellom første etasje og gate/byrom.

Midtbyens umistelige kvaliteter må tas på alvor og vi må forvalte denne skatten på en ansvarlig måte for framtida, gjennom en god og faglig begrunnet balanse mellom vern og utvikling.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter