Utviklingen av Nyhavna må bidra til at byen som helhet blir en inkluderende og variert by, skriver de tre debattantene fra NTNU.   Foto: Terje Svaan

Boligprogram for Nyhavna

For å sikre Trondheims boligpolitiske mål må det lages et eget boligprogram for Nyhavna. Programmet må gi føringer for bokvalitet, fellesløsninger, leilighetsfordeling, variasjon i boligtypologier, driftsmodeller og eierformer. Programmet bør også foreslå pilotprosjekter innen de nevnte temaene. I tillegg bør boligprogrammet inneholde en strategi for hvordan man kan gjennomføre de boligpolitiske målene, og invitere relevante aktører inn i arbeidet med å realisere målsettingene.

Utviklingen av Nyhavna må bidra til at byen som helhet blir en inkluderende og variert by. Mangfold, og det at ulike demografiske grupper ser hverandre i det daglige, bidrar til å opprettholde og utvikle tillit og samhold i samfunnet, og om man ønsker å hindre opphopning av levekårsproblemer må man sørge for at alle bydeler har innslag av beboere med ulike utfordringer.

DIGITALT FOLKEMØTE: Nylig arrangerte NTNU og Adresseavisen folkemøte om byutvikling. Se hele sendingen her.

LES SAKEN: På Sluppen har de fått Lager11. Nå skal Skur 53 fylles med liv på Nyhavna

Bomiljøet på Nyhavna skal fremme god folkehelse. Personer med utfordringer som har tilgang til rimelige boliger og nabolagsnettverk kan unngå å bli avhengige av sosialhjelp og hjemmetjenester. Mange eldre mennesker rammes av ensomhet og depresjon, viktige risikofaktorer for utvikling av demens. Gode bomiljø som stimulerer til utvikling av sosiale nettverk kan forebygge dette.

Et variert botilbud tilpasset ulike beboerkategorier krever ulike typologier, planløsninger og uterom. Lilleby, med en kombinasjon av blokkbebyggelse og rekkehus som appellerer til ulike grupper av beboere, kan inspirere. For å gjøre leiligheter attraktive for barnefamilier bør man se på hvordan planløsninger kan utformes for å tilfredsstille barnefamiliers behov på en bedre måte enn de leilighetsplanene man vanligvis prosjekterer i dag. Økonomiske modeller spesielt rettet mot denne gruppens behov kan gjøre det mulig for dem å etablere seg på Nyhavna.

LES OGSÅ: Teknologihovedstaden trenger Nyhavna

LES OGSÅ: Forvandling av en gammel krigsbygning kan bli starten på en helt ny bydel i Trondheim

Målet om et mangfoldig og inkluderende boligtilbud på Nyhavna må bli et bredt samfunnsanliggende hvor både offentlig og privat sektor bidrar. Reguleringsbestemmelser gir begrenset mulighet for å sikre god bokvalitet og boligsosiale mål, men Trondheim kommune og Trondheim havn har gjennom sitt eierskap anledning til stille krav om dette i salgskontrakter. Utbyggere bør konkurrere om kjøp av tomtene hvor vilkår om prosjektets innhold og kvalitet er like viktig som pris.

For å oppnå et variert og inkluderende boligtilbud bør mange ulike aktører inviteres inn: Tradisjonelle eiendomsutviklere og utbyggere som ønsker å ta samfunnsansvar, profesjonelle utleievirksomheter som tilbyr rimelige utleieboliger med godt bomiljø, ikke-kommersielle aktører som tilbyr rimelige utleieboliger og prisregulerte leiligheter, og grasrotinitiativ som f.eks. beboerforeninger.

Kommunens forvaltning må bidra med særskilt tilrettelegging, rådgivning og prioritert saksbehandling overfor aktører som imøtekommer viktige samfunnsmål, og kommunale ressurser må rettes inn mot konkrete pilotprosjekter med viktige bærekraftsmål for å minske prosjektutviklernes risiko og forenkle prosjektgjennomføring.

Trondheim kommune bør gjennom eiendomsselskapet vurdere å beholde offentlig eierskap til deler av tomten og enten utvikle, eie og drifte eiendommer selv slik HAV eiendom (eid av Oslo havn) gjør i Bjørvika, eller feste ut tomter, for eksempel til ideelle stiftelser eller kooperativer. Fortsatt eierskap kan gi fellesskapet muligheter for å styre byutviklingen også i fremtiden. Fast eiendom som eies av fellesskapet, kan fungere som nav i byutviklingsprosesser, og driftes med overskudd som tilfaller oss alle.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter