Leger er også mennesker, med behov for noen timer fri av og til

Legevakten er viktig for folks trygghet over hele landet. Tilgang på helsehjelp er en forutsetning for samfunnsutvikling. Dersom vi skader oss eller blir alvorlig syke skal vi få den hjelpen vi trenger. Pandemien har vist alle hvor viktig det er med god beredskap. Det er kommunene som er ansvarlige for legevaktene.

De legene som jobber på legevakten på kveld og natt – hvem er det? Jo, det er de samme legene som jobber på legekontorene på dagtid. Vi synes legevaktarbeid er spennende og viktig. Utfordringen er at det nå er alt for mange arbeidstimer på hver lege.

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for legene. Fastlegene har plikt til å ha legevakt i tillegg til full dagjobb. Legene kan derfor ikke si nei til legevakt selv om de jobber svært mye fra før. I prinsippet har kommunen ubegrenset mulighet til å pålegge legen vakt i tillegg til full jobb.

Helsedirektoratet har kartlagt at leger i små kommuner i snitt jobbet 38 timer legevakt per uke, enten i form av tilstedevakt, hjemmevakt eller bakvakt. En fjerdedel av legene hadde mer enn 53 timer legevakt i uken. 1 av 10 jobbet 100 timer legevakt eller mer per uke. Dette kommer altså i tillegg til full jobb som fastlege.

LES OGSÅ: Når også mat er noe vi skal frykte

Fastlegene har fått stadig flere arbeidsoppgaver og arbeidstida øker fortsatt. Mange leger har blitt tvunget til å strekke seg altfor langt. Dette er en viktig grunn til de rekrutteringsutfordringene kommunene opplever. Hvem ønsker seg en jobb med så lange og tunge arbeidsuker? Rekruttering er en utfordring i hele Trøndelag, både langs kysten, i Namdalen og i større kommuner som Steinkjer, Verdal og Stjørdal.

Leger i små kommuner er både fastlege, kommuneoverlege, legevaktslege, veileder for yngre kolleger og bakvakt. Enkelte jobber både på interkommunal vakt og har beredskap på natt i egen kommune for akutte hendelser, samtidig som de har ansvar for pandemiberedskap og smittevern.

LES OGSÅ: De som ønsker kjønnskorrigerende behandling, behandles helt uforsvarlig

En riktig balanse mellom jobb og fritid er avgjørende for alle arbeidstakeres trivsel og for sikkerheten på arbeidsplassen. Ved unntak fra arbeidsmiljøloven er det avgjørende at hver enkelt arbeidstaker kan være med og avgjøre hva som er forsvarlig arbeidsmengde. Særlig viktig er dette for leger, som selv er ansvarlig for kvaliteten på helsehjelpen de yter. Legeforeningen krever nå at kommunene ikke skal kunne pålegge legene mer enn 7 timer aktiv legevakt pr uke uten at legen samtykker. Det går ikke KS med på. Nå er det brudd i forhandlingene.

Regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten har som mål at det skal bli flere fastleger og at jobben skal bli mer attraktiv. Da kan ikke kommunene ha ubegrenset rett til å pålegge legene arbeidstider som langt overskrider det som er normalt for andre yrkesgrupper. Forsvarlig arbeidstid gir bedre pasientbehandling. Leger blir også slitne når de jobber for mye. Det medisinske arbeidet som gjøres på legevaktene må ha høy kvalitet. Nå orker vi ikke mer.

Vårt mål er at landets legevakter skal være attraktive arbeidsplasser og sikre pasientene hjelp og trygghet. KS sier de har samme mål. Gode intensjoner er ikke nok, nå er det tid for løsninger. Leger er også mennesker, med behov for noen timer fri av og til.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter