Vindturbiner med anleggsvei i Roan, tilhørende Fosen vind DA.  Foto: Morten Antonsen (Arkiv)

En faglig diskusjon om vindkraft

Magne Vågsland hevder jeg snakker usant for å forsvare vindkraft. Det er en uheldig påstand som han ikke evner å underbygge. Som leder av Naturvernforbundet i Trøndelag mener jeg Vågsland burde droppe svartmaling, anklager og upresise påstander til fordel for en faglig diskusjon omkring de nødvendige kompromissene som kan begrense krisene som menneskeheten, klimaet og naturen står overfor.

Vågsland prøver å tegne et bilde av at det ikke trengs mer fornybar energi gjennom å vise til at Norge har et kraftoverskudd. Her er han på kollisjonskurs med egen organisasjon.

LES FØRSTE INNLEGG: «Vi må tåle å ofre litt natur…» - kommentar til argumentasjon for vindkraftindustri

Naturvernforbundet sentralt har gjennomført en utredning som viser at mer enn halvparten av energien Norge bruker er fossil. Det konkluderes med at klimanøytralitet vil kreve elektrisitet tilsvarende 40 til 80 prosent av dagens kraftproduksjon. Statnett har anslått 40 TWh kraft bare for halvering av utslippene.

Norge bør dessuten ha et vesentlig overskudd på kraftbalansen i et normalår for å opprettholde et konkurransedyktig prisnivå for industrien. Det vi eventuelt eksporterer vil også ha god klimaeffekt. Stikk i strid med hva Vågsland påstår er det nemlig ikke slik at kraften må produseres der den skal brukes for å komme til nytte.

LES LÅNKES SVAR: Naturen har alt å tjene på at vi lykkes med fornybar energi

Nødvendig energi kan frigjøres og produseres på ulike vis. I nevnte rapport fra Naturvernforbundet har man optimistiske anslag bl.a. på bidraget fra energieffektivisering. Dette, sammen med lavthengende frukter innen vannkraftoppgradering og biogass, bør naturligvis ha høy prioritet, så rammebetingelsene kan med fordel bedres.

Jeg mener allikevel det er svært usannsynlig at man skal kunne framskaffe nok fornybar kraft uten at storskala, subsidiefrie kraftprosjekter bidrar vesentlig. Man skal da lytte til gode innspill om konsekvenser og lokalisering, og jobbe for økt lokal medvirkning og kompensasjon til berørte lokalsamfunn.

LES VÅGSLAND SVAR TIL LÅNKE: Naturen har alt å tape på vindkraft i Noreg

Man må kunne diskutere konsekvensene av vindkraft på et faglig og edruelig grunnlag. Ved god planlegging bevares økosystemene. Riktig lokalisering, sammen med avbøtende tiltak, demper konsekvensene effektivt.

Det er også godt dokumentert at tilbakeføring av det meste av infrastrukturen til tilnærmet opprinnelig tilstand, om ønskelig, vil være fullt mulig. Se bare på Forsvarsbyggs restaureringsprosjekt på Hjerkinn. Tilbakeføring er et krav i konsesjonene. Eierne står altså ikke fritt til å droppe dette, slik Vågsland ønsker å skape inntrykk av.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter