Vi mener at filming av muntlig eksamen kan føre til at mer av arbeidet i skolen rettes mot systemer og kontroll og mindre mot god undervisning, skriver Geir Røssvoll.  Foto: Shutterstock (Illustrasjon)

Filming av muntlig eksamen – en dårlig idé

Den 19. august 2020 behandlet Fylkesutvalget i Trøndelag saken «Høring om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 5 om klage på vurdering».

Lill Harriet Sandaune (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag i saken: «Fylkesutvalget mener at Utdanningsdirektoratet bør ta initiativ til å igangsette en prøveordning med filmopptak ved muntlig eksamen.» Frp, H, V, Ap, MDG stemte for og sikret flertall for forslaget.

LES OGSÅ: Da eksamen ble avlyst, lærte elevene mer på skolen

I 2018 fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti et representantforslag i Stortinget om en tillitsreform i skolen. Frp og Høyre på sin side har ivret etter å avbyråkratisere skolen. Hvordan forslaget om filming av muntlig eksamen rimer med en tillitsreform på den ene siden, og en avbyråkratisering av skolen på den andre siden, står for oss som en gåte.

I representantforslaget om tillitsreform fra 2018 er det et viktig avsnitt om «Tillitsledelse i skolen». En grunnleggende forutsetning i så måte er partssamarbeidet på alle nivå. I hovedavtalen i KS er partssamarbeidet ment å være et virkemiddel for å utvikle gode tjenester.

LES OGSÅ: Muntlig eksamen i videregående skole avlyses

«Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og medvirkning. Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting.»

Vi undrer oss over hvorfor et slikt forslag kommer nå, og ikke minst hvorfor fylkesutvalget vedtar et slikt tillegg uten å ha spurt hva berørte parter mener om saken.

LES OGSÅ: FpU vil filme muntlig eksamen

På muntlig eksamen har elevene med seg faglærer som er eksaminator og ekstern sensor oppnevnt av eksamenskontoret. Ekstern sensor er en lærer fra en annen videregående skole. Med en ekstern sensor til stede i tillegg til faglærer og eksaminator, mener Utdanningsforbundet Trøndelag at elevenes rettssikkerhet er godt ivaretatt.

Vi mener at filming av muntlig eksamen kan føre til at mer av arbeidet i skolen rettes mot systemer og kontroll og mindre mot god undervisning.

Dersom elever ikke ønsker å filmes under eksamensgjennomføringen vil de samtidig miste muligheten til å klage på eksamenskarakteren? Dette vil gi ulik klageadgang for elevene, og skape et sterkt press overfor elevene om å la seg filme under eksamen.

Utdanningsdirektoratet sier at av hensyn til personvernet vil filmopptak ved eksamen være uaktuelt. Hvilken kunnskap sitter fylkesutvalget på som gjør at de likevel konkluderer med at dette ikke er i strid med personvernhensyn?

Det vi har behov for nå, er å legge bedre til rette slik at lærere får mulighet til å gjøre jobben sin og gi elevene god opplæring. Ikke mer kontroll.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter