Vindturbiner settes opp på Geitfjellet i Snillfjord i Orkland kommune.   Foto: Kim Nygaard

Naturen har alt å tjene på at vi lykkes med fornybar energi

Biolog Arne Ulset bommer i sitt innlegg i Adressa 16. august angående motivene for vindkraftutbygging og vindkraftens påvirkning på natur. Bakgrunnen for kraftutbyggingen har ikke vært økonomi, men Norges internasjonale forpliktelser.

Derfor ble det etablert støtteordninger for prosjekter som ferdigstilles i løpet av 2021. Etter 2021 vil ny kraft bygges ut for å sikre at Norge kan oppfylle Parisavtalen og omstille samfunnet, men det er ikke planlagt noen nye støtteordninger.

LES OGSÅ: «Vi må tåle å ofre litt natur…» - kommentar til argumentasjon for vindkraftindustri

Det er ikke grunnlag for å hevde at naturvern overkjøres. Ulset velger å se helt bort fra de tungtveiende hensynene som taler for utbygging av fornybar energi. Det gir ikke mening. En fersk dom som underbygger dette. Motvind tapte nylig et søksmål der de hevdet at lokale miljøvirkninger av vindkraft var grunnlovsstridige. Retten påpekte at miljøvirkninger må sees i en større sammenheng og være gjenstand for politiske avveininger.

Les også: Hvem skal styre norsk klimapolitikk?

Man kan ikke redde klimaet og naturen uten en bred, global og vitenskapelig tilnærming til bærekraft, samt internasjonalt samarbeid. Alle troverdige analyser viser at man trenger en fornybarsatsing av ufattelige dimensjoner de nærmeste tretti årene. Alternativet er masseutryddelse av arter og millioner av mennesker på flukt.

FNs naturpanels sekretariatsleder, Anne Larigauderie, har pekt på at de fleste scenariene til klimapanelet krever bruk av enorme landarealer til klimatiltak, herunder inntil 7 millioner kvadratkilometer til bioenergi, tilsvarende ca. 300 000 ganger det direkte arealinngrepet til utbygd og besluttet norsk vindkraft, og 14 000 ganger planområdenes utstrekning. Det vil ha store negative konsekvenser for alt fra matproduksjon til biomangfold.

Larigauderie har videre vist til at ekstra mye energi fra bl.a. vind kan redusere arealbehovet. Vindkraft har noen lokale miljøvirkninger, men i global forstand er vindkraft et helt sentralt tiltak for å redde naturen.

Les også: Grønn verdiskaping bygger fremtidens næringsliv

Norge har rundt 98 prosent ubebygd areal, og vi har Europas beste vindressurser. Vi kan i Norge produsere nok fornybar kraft til å halvere våre utslipp på få promille av landarealet. Kun en svært liten del av dette vil bli direkte berørt av veier og turbiner. Inngrepene er i stor grad reversible, og konsesjonene forutsetter tilbakeføring.

Alt tyder på at vi er i ferd med å tape kampen mot klimaendringene. Oppskaleringen av fornybar energi går altfor sakte. Naturen har alt å tjene på at vi lykkes med fornybar energi.

Les også: Sivil ulydighet er viktig i kampen for naturvern

Les også: Enova styrer ikke klimapolitikken

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter