Vi kjemper for en by med små forskjeller og høy tillit mellom folk, det er medisinen mot de fleste samfunnsproblemer, skriver de to SV-erne.  

En mer rettferdig boligpolitikk

I arbeidet med boligpolitisk plan har SV jobba med å finne tiltak som kan bedre situasjonen for folk som faller utenfor i dagens boligmarkedet, enten det skyldes økonomi eller andre forhold. Forslagene fikk flertall i arbeids- og sosialkomiteen, og vi forventer at bystyret vedtar komiteens innstilling for en ny og mer rettferdig boligpolitikk.

Satsene til husleie for sosialhjelpsmottakere er lave og gjør det vanskelig og finne en egnet bolig. Vi vil at de skal være mer fleksible og ligge på et nivå som står i sammenheng med prisen på en egnet bolig i det private markedet. For barnefamilier skal det tas hensyn til prisnivået i skolekretsen familien tilhører. I tillegg skal ikke kommunen bidra til uønsket trangboddhet - noe som står i kontrast til dagens retningslinjer.

LES OGSÅ: En grønn boligpolitikk - vi foreslår en tredje boligsektor

LES OGSÅ: Trondheim trenger flere rimelige utleieboliger

Vi vil at kommunen skal innføre en kommunal bostøtteordning for barnefamilier og unge uføre da de kommer dårligst ut økonomisk i dag. Det er viktig for oss at en slik ordning ikke fører til økt husleie for andre kommunale leietakere, og vi foreslår at internett skal være inkludert i husleia - noe som forhåpentligvis vil bidra med noen hundrelapper ekstra i måneden for hver leietaker.

Leietakerne i kommunale boliger skal ha tettere oppfølging og vi vil styrke boligrådgivninga for disse. Det er viktig at hver enkelt har en «individuell boplan» som er tilpasset den enkeltes livssituasjon, økonomi, helse og sosiale forhold. Vi er også svært opptatt av å sikre barnefamilier i kommunal bolig en bedre bostabilitet og har derfor foreslått at barnefamilier skal tilbys leiekontrakter med lengre varighet og at det skal være lettere for barnefamiliene og få innvilget forlengelse. Barnets beste skal ligge til grunn og de som ikke ønsker det bør slippe å bytte skolekrets. Barnefamiliene skal også ha høy prioritet hva gjelder beboerkjøp av kommunal utleiebolig.

LES OGSÅ: 3000 underskrifter fra innbyggerne i Østbyen burde være nok til å få bli med i prosessen

LES OGSÅ: Trondheims tomme hus bør bli en ressurs, ikke en belastning

Den tredje boligsektor skal være et reelt alternativ til å eie eller leie bolig i det private markedet, samt gjøre det mulig for flere å komme inn på eiemarkedet. Kommunen skal samarbeide med ideelle aktører, og selv være en aktør, for å utvikle en tredje boligsektor. Med en plan for strategisk oppkjøp av tomter som reguleres for alternative boformer, småhus og selvbyggerleiligheter kan kommunen tilby festeavtaler. I tillegg vil vi ha vurdert om deler av kommunens boligmasse organisert i et eget kommunalt foretak kan skape et tilbud med rimelige kommunale utleieboliger. Erkjennelsen av boligmarkedet som den største ulikhetsdriveren i vår tid gjør at vi umulig kan vedta en boligpolitisk plan i 2020 uten en klar plan for etableringen av den tredje boligsektoren i en storby som Trondheim.

En ny og mer rettferdig boligpolitikk står på trappene i byen vår. Dette vil skape endring for folk som ikke passer inn i dagens boligmarked. En endring vi er stolt av å være en pådriver for. Vi kjemper for en by med små forskjeller og høy tillit mellom folk, det er medisinen mot de fleste samfunnsproblemer.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter