Trondheim sett fra Tyholttårnet. Utsikt mot Valentinlyst. Leangen ishall og travbane til høyre i bildet. Forbordsfjellet i bakgrunnen.  Foto: Christine Schefte

Rødt ønsker storstilt utbygging av kommunale leieboliger

Bystyret sendte høsten 2019 forslag til boligpolitisk plan tilbake til videre utredning fordi særlig den boligsosiale delen av planen var for svak. Etter forslag fra Rødt og SV, vedtok et klart flertall følgende: «Bystyret ber rådmannen utrede hvordan kommunen kan etablere eller bidra til å etablere en boligsektor for rimelige utleieboliger med nøktern standard - som kan være et alternativ til det kommersielle boligmarkedet».

LES OGSÅ: Sosial boligpolitikk?

Nå foreligger kommunedirektørens reviderte forslag. Dette innebærer å fortsette som før, fordi det vil være dyrt for kommunen å gjennomføre en mer sosial boligpolitikk. Anbefalingen til politikerne er å sende en henstilling til staten om å endre noen rammebetingelser. Rødt er skuffet over denne unnfallenheten.

Det er imidlertid fullt mulig å bygge en kommunal utleiesektor for de omkring 4000 kommunen selv mener omfattes av Husbankens kriterier for tilskudd. Det lar seg til og med gjøre innenfor modellen med kostnadsdekkende husleie dersom kommunen slutter å flå de mest vanskeligstilte med sin høyrentepolitikk.

LES OGSÅ: Boligpolitikk for de rike?

Når kommunedirektøren konkluderer med at det blir for dyrt å øke antall utleieboliger legges urealistisk høye rentekostnader til grunn. Sparebank1 tilbyr nå gjennom LO-favørordningen førstehjemslån til 1,36 prosent rente, mens Danske bank tilbyr fastrentelån med 1,55 prosent fastrente.

Samtidig velger kommunedirektøren å forutsette 3,5 prosent rente ved beregning av kostnadsdekkende husleie til tross for at kommunen får langt bedre lånebetingelser enn ordinære låntakere. Om vi derimot forholder oss til gjengs lånebetingelser i dagens marked med en fastrente omkring 1,5 prosent vil investering i utleieboliger kunne gjennomføres uten merutgifter for kommunen eller dens leietakere.

Staten subsidierer i dag de som eier egen bolig gjennom rentefradrag. Det er helt urimelig at de som eier bolig får igjen 22 prosent av alle renteutgifter, mens de som leier ikke får noen form for fratrekk. Husbanken gir i dag tilskudd til bygging av kommunale utleieboliger (11 600 kroner pr. kvadratmeter bruksareal). For en 70 m2 leilighet til 3,2 millioner utgjør dette 25 prosent. Kostnadene for Staten er ikke stort større enn rentefradraget for de som eier sin bolig.

Tilskuddet gis kun for utleie til folk som ikke er i stand til å skaffe seg bolig på egen hånd. Det er likevel langt flere enn de som i dag kommer innenfor Trondheim kommunes stramme vilkår for tildeling av kommunal leiebolig. Rødt vil derfor utvide inntektsgrensene for kommunale leiligheter så mye som mulig innenfor Husbankens regelverk.

LES OGSÅ: Trondheim trenger flere rimelige utleieboliger

For å etablere en boligsektor med rimelige utleieboliger som et virkelig alternativ til det kommersielle boligmarkedet bør vi lære av eksempler fra Danmark og Storbritannia. Der ligger det i plan- og bygningsloven at kommunen kan pålegge utbygger at en viss andel av boligene i en reguleringsplan skal være utleieboliger under markedspris.

Dette kan anses som en form for grunnrente som sikrer samfunnet en del av gevinsten ved utvikling av attraktive tomter i pressområder. Det er helt rimelig at samfunnet refordeler denne verdien til folk som har problemer med å skaffe seg bolig i markedet.

Rødt ønsker en storstilt utbygging av kommunale utleieboliger, og etableringen av en tredje boligsektor.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter