Foto: PRIVAT

Kommunedirektøren i Stjørdal svarer om BPA

Generalsekretær i Uloba stiller spørsmål til Kommunedirektøren i Stjørdal vedrørende BPA som fortjener svar. Jeg vil først si at kommunen har og vil ha et godt samarbeide med alle gode krefter som jobber for bedre velferd og likestilling, så også Uloba. Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker blant annet fordi denne er påklaget og er til behandling hos Fylkesmannen. Men jeg ønsker å si noe generelt om dette viktige temaet.

Stjørdal kommune har siden 2016 vært en del av et prosjekt med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Dette gjelder alle tjenester som krever vedtak, inklusive BPA. Det er søkernes behov som settes i sentrum når saken vurderes, uavhengig av om det er kommunen eller staten som skal finansiere tiltaket.

LES OGSÅ: Kan rådmannen være seg bekjent med dette?

LES BAKGRUNN HOS NRK: Asle (63) får ikke hjelp

Stjørdal kommune har flere som mottar BPA i dag. De har fått dette etter en grundig tverrfaglig gjennomgang og vurdering. Alle som får tildelt tjenester i kommunen blir vurdert av Hverdagsmestringsteamet før kommunen fatter vedtak om hvilke tjenester innbyggerne både har rett på og behov for. Vi legger Rundskriv 9/15 fra Helse- og omsorgsdepartementet til grunn for våre vurderinger. Her er et lite utdrag:

«2.4 Stort og langvarig behov for tjenester: Retten til BPA er knyttet opp til et konkret timebehov. Kommunen skal fastlegge hvor mange timer personlig assistanse, eventuelt avlastning, det er behov for i det enkelte tilfelle. Dersom kommunen vurderer brukerens bistandsbehov til minst 32 timer per uke, og rettighetsbestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt, vil vedkommende i utgangspunktet ha en rett til å få den personlige assistansen, eventuelt avlastningen, organisert som BPA. Brukere med et tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer per uke vil også ha rett til BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer kostnadskrevende. Dette vil bero på en konkret helhetsvurdering der størrelsen på kostnaden ved BPA-organisering sammenlignes med de ressurser kommunen ellers ville brukt i den konkrete sak. Det er kostnadene ved et individuelt utformet tjenestetilbud som må legges til grunn ved sammenligningen. Kommunen må gjøre rede for hvordan den har kommet frem til at BPA-organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.»

LES OGSÅ: Utviklingshemmede fortjener bedre

I det tverrfaglige teamet hos oss som tar de nødvendige vurderinger i saker om BPA, sitter det kompetente medarbeidere som har brukeren i fokus samtidig som de må forholde seg til de førende retningslinjene. Jeg har full tillit til de vurderinger som gjøres.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter