Powerhouse leverer energi til mikronett i Trondheim, støttet av Enova.  Foto: Morten Antonsen

Mer penger til nye oppskrifter

Koronakrisen har demonstrert hvor omstillingsdyktige vi kan være. Nå gjelder det å bruke den samme omstillingsevnen til å bygge et næringsliv og samfunn for framtiden. 

Ordet omstilling har kanskje aldri blitt mer brukt enn de siste årene. Ifølge synonymordboka fins det 56 synonymer for ordet omstilling, fra det folkelige begrepet «andre boller» til det mer moderne ordet transformasjon, som raskt gir assosiasjoner til endring og omveltning.

LES OGSÅ: Gir 64 millioner kroner til trøndersk næringsliv

I Enova har vi gleden av å jobbe med den delen av næringslivet som fyller begrepet omstilling med innhold, og som har transformasjonen til et samfunn med lavere utslipp av CO2 høyt på agendaen. I 2019 så vi at stadig flere tok tak i vår felles klimautfordring med visshet om at framtiden er fossilfri. Tallene for Klima- og energifondet som Enova forvalter, viste et rekordår både med tanke på antall prosjekter og totalsummen som ble utbetalt til disse prosjektene.

Aldri har vi sett større økning i aktivitet og innsatsvilje både i næringslivet og hos befolkningen. Over 100 av virksomhetene som søkte og fikk støtte fra oss i fjor var trønderske. Prosjektene varier fra komplekse teknologiprosjekt hvor Entra etablerer et mikronett på Brattørkaia og fiskeforedlingsfabrikken Grøntvedt Nutri på Ørlandet innfører ny produksjonsteknologi. Den gjør det mulig å utnytte restråstoffet til å lage fiskeolje og fiskemel på den ene siden - til innkjøp av elvarebiler hos håndverkerbedriftene Malermester Sture Brækstad og Murmestrene Kammen & Sneve på den andre siden.

Tonje Foss, strategidirektør i Enova 

Så kom koronaen, og både aktivitet og innsatsviljen måtte om ikke annet midlertidig brukes til noe annet. På kort tid ble det for mange en kamp om å holde bedriftene flytende, og ikke nødvendigvis planene om innovasjon og utvikling som ble prioritert. Likevel er det ordet omstilling som kanskje er det beste ordet for å beskrive hva samfunnet, næringsliv, det offentlige og hver enkelt av oss evnet å gjøre fra 12. mars. Vi beviste at vi i aller høyeste grad er omstillingsdyktige, og at vi kan være det på svært kort varsel.

LES OGSÅ: Vil fylle opp Enova med koronamilliarder

Enovas støtteordninger skal bidra til at omstillingen til et samfunn med lavere utslipp går raskere. Per i dag finnes ikke alle de teknologiske løsningene som trengs for å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Vi trenger innovasjon og teknologiutvikling, og vi trenger tid og mot. Teknologiløpet fra idéstadiet, videre til forskning og utvikling og til slutt kommersialisering og markedsstandard kan ta mange år.

I tillegg forutsetter disse løpene at industrien har kapital og tør å satse på ny og klimavennlig teknologi. I koronaens tid, hvor krise og kortsiktige mål og løsninger har første prioritet, er ikke risikovillig kapital og lange teknologiske løp det første man tenker på. Likevel er det nå helt avgjørende at vi fortsetter å ha både det kortsiktige og langsiktige perspektivet med oss - også når vi møter motbakker.

Derfor var det også et riktig og viktig signal da regjeringen som et av flere motkonjunkturtiltak bevilget to milliarder kroner ekstra til Enova som en del av en grønn omstillingspakke. Disse pengene skal brukes til å redusere utslipp i eksisterende industri og bygge ny grønn industri. Fremtidens industri vil være en industri som både har lave klimagassutslipp og effektiv bruk av energien som trengs i industriprosessene. Her var det - og er det - mange initiativer på gang: Metallurgisk industri som orienterer seg mot batteriproduksjon, trebearbeidende industri hvor trefiber kan erstatte petroleumsbaserte innsatsfaktorer, og flytende havvind som kan overføre kompetanse fra offshorenæringen og utvikle leverandørindustrien.

Enova har aktivitet rettet mot de fleste av disse områdene, men vi må til daglig prioritere noen prosjekter fremfor andre. Den særskilte satsingen som nå er kommet på plass, gir oss mulighet til å bidra i enda større grad. Økte rammer setter oss i stand til å hjelpe flere ideer ut i markedet, og sørger for at innovasjonene øker i både omfang og fart. Med det vil vi i Enova bidra til at det virkelig blir andre boller. Så håper vi at det trønderske næringslivet lar seg inspirere av den prisbelønte restaurantnæringen, og satser både på bærekraft og nye oppskrifter.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter