Dømt: En mann ble i Inntrøndelag tingrett dømt til fengsel i to år for overgrep mot sitt eget barnebarn.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saksbehandlere: Ja til to domstoler i Trøndelag!

Vi trenger robuste distriktsdomstoler, og det vil vi få med to tingretter i Trøndelag. Domstolkommisjonen og regjeringen har forslått å legge ned tingrettene utenfor Trondheim. Dette gjelder Inntrøndelag tingrett i Steinkjer, Namdal tingrett i Namsos og Fosen tingrett på Brekstad. Disse tingrettene vil i forslaget bli erstattet med ett eller flere avdelingskontor ledet fra Trondheim. Trøndelag vil med dette bli én rettskrets med en stor tingrett sentralisert i Trondheim.

LES LEDEREN: Politikerne må lytte til råd fra fagfolk

LES OGSÅ: Domstolene trenger brobyggere

Trøndelag trenger fortsatt en robust tingrett i distriktet. Saksbehandlerne ved Inntrøndelag tingrett mener det er riktig å redusere antall rettskretser ved at Trøndelag samles i to rettskretser, Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett i nord og Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett sør i Trøndelag. Vi trenger robuste distriktsdomstoler, og det vil vi få med to tingretter i Trøndelag.

LES OGSÅ: Domstol-kutt engasjerer: Vi bruker dobbelt så mye på Nye Veier som på drift av domstolen

Inntrøndelag tingrett er i dag en av landets mest effektive tingretter, og har et av landets mest moderne tinghus. Vi har god plass til flere kollegaer. Trondheim tinghus er ikke tilpasset dagens krav til et moderne og rasjonelt tinghus, og er allerede fullt. Domstolkommisjonen har uttalt at en minimumsbemanning på ti dømmende årsverk vil være en stor nok tingrett til at den isolert sett oppfyller kravet til et effektivt og sterkt fagmiljø. En samlet rett med Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett vil tilfredsstille dette kravet. Det blir da feil å etablere en stor rettskrets i Trøndelag når en oppnår de kravene som Domstolkommisjonen stiller til fremtidens domstoler ved å dele fylket inn i to rettskretser. Større er nødvendigvis ikke bedre, hverken på effektivitet eller kvalitet.

Bygdeungdomslaget: Reduksjon i antall domstoler er dårlig nytt for Bygde-Norge

Redusert antall tingretter vil svekke Trøndelag. Dersom Inntrøndelag tingrett blir nedlagt og erstattet med et avdelingskontor under Trøndelag tingrett, frykter vi at fagmiljøet på Steinkjer gradvis blir svekket, og at de mest interessante arbeidsoppgavene blir utført i Trondheim. Det blir også lettere å flytte mer ressurskrevende rettssaker til Trondheim. Fjernledelse av avdelingskontor skaper større utfordringer for rasjonell drift og et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Dette kan føre til at det blir vanskeligere å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere til Steinkjer, som igjen fører til at færre og færre vil ha sin arbeidsplass i tinghuset på Steinkjer.

LES OGSÅ: Einsidig frå Dommarforeininga og Adressa

En selvstendig domstol vil ha større kunnskap om, og et større fokus på lokale forhold. Dette vil gi bedre tjenester til brukerne. Alle statlige arbeidsplasser kan ikke sentraliseres til de større byene. Erfaring fra strukturendringer i andre offentlige etater, politi, fylkesmannen med flere viser en tendens til at arbeidsplassene i distriktet gradvis dras dit ledelsen har kontor.

Nedlegging av tingretten vil også føre til færre advokatkontor, som igjen vil svekke innbyggernes tilgang på juridiske tjenester. Regjeringen vil ha sitt forslag til å høres ut som en seier for distriktene ved at avdelingskontorene opprettholdes, men det er i realiteten klassisk sentralisering av makt. En selvstendig domstol nord i Trøndelag vil være en robust distriktsdomstol til det beste for innbyggerne i distriktet!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter