Det er viktig at vi ikke bare vurderer barnehagen som et servicetilbud til foreldre, skriver Utdanningsforbundet i Trondheim.  Foto: Terje Svaan (Illustrasjon)

Barnehage og åpningstid - hva kan vi lære av koronasituasjonen?

I Adresseavisen de siste dagene har det rast en debatt etter at oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid foreslo å redusere åpningstiden i kommunale barnehager på permanent basis etter gode erfaringer fra ukene med tilpasninger knyttet til korona. Adresseavisen kaller dette på lederplass et elendig forslag, foreldre og næringsliv er i harnisk, og ordfører Rita Ottervik avlyser kortere barnehagedag før kommuneadministrasjonen har fått lagt fram sitt forslag.

Utdanningsforbundet håper dette er en debatt flere vil koble seg på.

LES OGSÅ: Vil ha kortere åpningstid i barnehagene

Overordnet handler dette om hvilket tilbud vi som samfunn ønsker å gi til barna våre. Vi er helt enig med Camilla Trud Nereid i at situasjonen under korona med redusert åpningstid har vist hvor godt det pedagogiske tilbudet i barnehagene kan bli dersom rammevilkårene er gode nok. Disse erfaringene gir oss kunnskap vi må ta med oss videre i diskusjonen om hva kvalitet i barnehagen innebærer.

I mange av barnehagene i Trondheim har bemanningsnormen vært innfridd gjennom hele åpningstiden de første ukene etter gjenåpning. Dette er rammevilkår som Utdanningsforbundet har kjempet for lenge, sist som et konkret krav til politikerne i forbindelse med valget i 2019. Vi ser nå i praksis hvor positivt det er for både barn og ansatte når bemanningsnormen gjelder i hele barnehagens åpningstid. De ansatte får tid til det enkelte barn, barn med behov for ekstra oppfølging finner sin plass i fellesskapet fordi det er kompetente ansatte som har tid og mulighet til å følge dem opp.

En annen endring som mange foreldre og ansatte ser som positiv er at gruppestørrelsen har vært mindre enn vanlig. Vi vet at gruppestørrelse betyr mye for å skape trygge barn gjennom stabile, nære relasjoner. Det å få ned gruppestørrelsene er etter vårt syn et viktig grep for å øke kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i barnehagen.

LES OGSÅ: Ordføreren avlyser kortere barnehagedag

I tillegg til reduserte gruppestørrelser og økt pedagog- og bemanningstetthet er det også mange barn som har hatt kortere dager i barnehagen enn de vanligvis har. Disse faktorene har til sammen ført til den positive utviklingen mange foreldre og ansatte melder om og som kommuneledelsen nå ønsker å utrede politisk sak om.

Det er viktig at vi som samfunn tar inn over oss og lærer av disse erfaringene. Vi tror at et barnehagetilbud med en bemanningsnorm som gjelder i hele barnehagens åpningstid, parallelt med lavere gruppestørrelse, vil være den beste investeringen vi kan gjøre for å sikre god kvalitet i barnehagen.

Elefanten i rommet i denne saken er forslaget fra Nereid om å redusere åpningstiden permanent, et forslag Adresseavisen avfeier som «elendig». Spørsmålet er hvem det er elendig for - barna eller storsamfunnet?

LES OGSÅ Foreldreopprør mot kortere barnehagedag

Så lenge vi har et samfunn der vanlig arbeidsdag er åtte timer er det dessverre slik at for mange vil det være umulig å ha et barnehagetilbud på 7,5 timer på permanent basis. Ettersom det er de kommunale barnehagene dette dreier seg om, vil forslaget kunne føre til at private barnehager blir det eneste alternativet for mange.

Som fagforening organiserer vi medlemmer fra både kommunale og private barnehager. Medlemmene våre, uavhengig av eierforhold, støtter kampen om en bemanningsnorm som gjelder i hele barnehagens åpningstid. Vi vet at de barnehagene som har lengst åpningstid er de som er lengst unna å nå dette målet.

Debatten om oppholdstid og åpningstid er viktig og er utvilsomt et tema som fortjener debatt, både politisk, av fagmiljøene, næringslivet og foreldre. Det vi imidlertid kan slå fast gitt dagens virkelighet med 8-timers arbeidsdag, er at økt pedagog- og bemanningstetthet, samt reduserte gruppestørrelser, vil gi kvalitetsheving på det pedagogiske tilbudet i barnehagen.

Dersom vi ikke kan løse dette gjennom redusert åpningstid, innebærer det at det må friske midler til sektoren. En slik satsing vil komme alle barnehager i kommunen til gode.

LES OGSÅ: NHO raser mot barnehageforslag

Barnehageutbyggingen på 2000-tallet førte til voksesmerter. Det fulgte ikke nok midler med til drift i de årene vi gikk fra å ha en situasjon der barnehageplass var forbeholdt de få, til å bli en rettighet for alle. Disse voksesmertene er det barna og de ansatte som har betalt prisen for.

Koronasituasjonen har vist oss hvor bra de første årene av utdanningsløpet kan være for våre yngste dersom rammevilkårene legges til rette ut fra hva som er til barnets beste. Det gjenstår å se om vi som samfunn er villige til å betale det et godt og forsvarlig pedagogisk barnehagetilbud faktisk koster.

Vi krever at bemanningsnormen skal gjelde i hele barnehagens åpningstid. Dette, kombinert med mindre barnegrupper, bør være kommunens målsetting. Samtidig ser vi behovet for en overordnet debatt om oppholdstid og åpningstid med tanke på hva som er det beste for barna. Vi håper Nereids forslag kan åpne opp for en slik debatt der flere aktører kommer på banen.

Barnehager fyller mange funksjoner, og det er viktig at vi ikke bare vurderer barnehagen som et servicetilbud til foreldre, eller en mulighet for å opprettholde et effektivt arbeidsliv. Barnehager skal først og fremst være et godt pedagogisk tilbud til barn. Barnehagene skal bidra til at barn kan ha en god barndom, at de trives og utvikler seg.

Er tiden inne for et arbeidsliv som i større grad er tilpasset de ulike livsfasene til arbeidstakerne der småbarnsforeldre gis større rom for fleksibilitet?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter