Ingen foreslår at det skal være fritt vilt å bygge i strandsonen, skriver Mari Holm Lønseth.  Foto: Mariann Dybdahl

Se Trøndelag utenfor Midtbyen, Adressa!

Det er på tide at Adressas kommentaravdeling tar en tur bort fra Midtbyen og ut i fylket vårt. Det er tydelig når de er mot at kommunene skal få bestemme mer over egen kystlinje (Adresseavisens lederartikkel 09. juni 2020)

Alle er opptatt av å beholde en strandsone som sikrer allmennhetens rett til fri ferdsel. Men om du reiser ut av Trondheim og bort fra Ladestien, ser du at allmennhetens adgang til ferdsel er langt fra truet i de fleste distriktskommunene. Om lag 70 prosent av kystlinja vår er i dag åpen for fri ferdsel. Vi skal ta vare på strandsonen vår, men den oppgaven kan lokale folkevalgte gjøre selv uten innblanding fra Oslo.

LES LEDEREN: Dårlig forslag om bygging i strandsonen

Det er i dag et strengt byggeforbud i 100-metersbeltet. Reglene har vært differensiert gjennom planretningslinjer, hvor en har forsøkt å gi områder med sterkt press et større vern enn områder uten sterkt press. Disse retningslinjene har i stor grad ikke passet med terrenget. Ladestien har i prinsippet like sterkt vern som et naustområde utenfor Frøya. Når det er så store forskjeller i press for utbygging, skulle det bare mangle at regelverket sikrer et differensiert vern.

Mange lokalsamfunn i Trøndelag lever av havet. Langs kysten er det stor optimisme og mye verdiskaping. Disse samfunnene er avhengig av kystlinja for å skape flere nye jobber. Derfor trenger distriktskommunene mer fleksibilitet for å legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten. Dette er god disktrikts- og næringspolitikk i praksis.

LES OGSÅ: Vi må revurdere Lades rolle i midtnorsk historie

Ingen foreslår at det skal være fritt vilt å bygge i strandsonen. Det foreslås bare at kommunene skal ha mer makt til å bestemme selv. Jeg har tillit til at lokale myndigheter klarer å sørge for at folk fortsatt har tilgang til strandsonen, samtidig som det legges til rette for vekst, verdiskaping og utvikling i distriktene. Beslutninger tas best nært folk, ikke med for strenge direktiver fra Oslo.

Høyre vil ha mer vekst, verdiskaping og optimisme langs kysten. Større makt til lokaldemokratiet for å skape mer, bidrar til nettopp det.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter