I gode hender: «Mitt ønske er at alle gravide skal kjenne seg trygt ivaretatt gjennom den mest unike og ofte mest usikre tiden i sitt liv», skriver Kari Mogstad Løvendahl.  Foto: Shutterstock

Gravide kvinne, kjenn din rett!

Har du under et jobbintervju blitt spurt om du er gravid, eller om du har tenkt å få barn? Har du blitt sagt opp, ufrivillig gått ned i stillingsprosent eller ikke fått fornyet en midlertidig stilling fordi du var gravid? Har arbeidsgiver nektet å tilrettelegge arbeidsoppgaver for deg mens du var gravid? Hvis du svarer ja på ett av disse spørsmålene kan du ha blitt graviditetsdiskriminert.

Det er ulovlig å diskriminere en arbeidstaker på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon. Dette betyr blant annet at arbeidsgiver ikke har lov til å si opp eller la være å ansette en kvinne fordi hun er, eller planlegger å bli, gravid. I tillegg har arbeidsgiver en plikt til å tilrettelegge den gravides arbeidsoppgaver. Eksempler på tilrettelegging er at en gravid kvinne kan ha rett på fritak fra tunge løft og arbeid med kjemikalier, flere pauser med mulighet til å sitte, eller omplassering.

LES OGSÅ: Jordmor: «Jeg har snakket med mange gravide nå. De trenger trygghet og veiledning»

Til tross for at graviditetsdiskriminering er ulovlig, skjer det altfor ofte. Hele 55 prosent av kvinnelige arbeidstakere har opplevd én eller flere former for diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon. Det økonomiske presset koronasituasjonen setter arbeidsgiver i, kan trolig føre til mer graviditetsdiskriminering i tiden framover. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, fortalte i april til E24 at ombudet hører historier om at noen arbeidsgivere starter med å permittere gravide og eldre.

JURK bistår hvert år mange kvinner som har blitt utsatt for graviditetsdiskriminering. Vi erfarer ofte at kvinnene er usikre på sine rettigheter. Videre opplever vi at mange arbeidsgivere ikke er samarbeidsvillige før JURK involverer seg i saken. JURK bistår i disse sakene fordi kvinnene ikke har råd til å betale for en advokat. Etter dagens rettshjelplov har de sjelden krav på fri rettshjelp. Når man ikke har tilgang på rettshjelp, hjelper det ikke å ha et vern etter loven. Sagt på en annen måte: Det nytter ikke å ha rett, du må også få rett.

JURK mener derfor at alle som er utsatt for ulike former for graviditetsdiskriminering må omfattes av fri rettshjelpsordningen og få gratis advokatbistand.

LES OGSÅ: De har lest om fedre som er blitt kjent med barnet sitt på Facetime. Det håper Daniel han slipper

Det kan få store konsekvenser for en kvinne å bli utsatt for graviditetsdiskriminering. Snart vil hun ha en forsørgerbyrde, og behovet for både stabil inntekt og arbeidssituasjon er større enn noen gang. Noen gravide kvinner er også utsatt for helseplager og sykdom i forbindelse med graviditeten. Den psykiske belastningen det medfører seg å bli diskriminert, kan forverre disse plagene.

I dag kan en arbeidstaker som mener at hun har blitt utsatt for graviditetsdiskriminering, be diskrimineringsnemnda avgjøre saken. Arbeidstakeren må da levere både skriftlig klage og bevis. For mange er dette vanskelig ettersom regelverket er komplisert, man er i en sårbar situasjon og fordi det kan være vanskelig å vite hva som kan være bevis i sin egen sak. En advokat kan tale kvinnens sak, finne det sentrale i saken, og legge dette frem på en mer bedre måte enn hva kvinnen hadde klart alene.

LES OGSÅ: Vi klarer ikke å akseptere at partner skal gå glipp av selve mirakelet

I tillegg er styrkeforholdet mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver skjevt, og mange arbeidsgivere har egen advokat. En kvinne som er både gravid og arbeidsledig på bakgrunn av diskriminering vil ofte ikke ha økonomi til et slikt gode.

Denne skjevheten kan utjevnes dersom man har rett på juridisk bistand i saker om graviddiskriminering som skjer på arbeidsplassen. Gratis advokatbistand vil også hindre at den som er utsatt for diskriminering må stå alene i kampen mot arbeidsgiver.

Å bli utsatt for graviditetsdiskriminert vil ofte medføre et stort økonomisk tap. Mister du jobben, eller blir tvunget til å slutte på grunn av manglende tilrettelegging, har du ikke lenger en inntekt. I tillegg kan det påvirke din videre karriere hvis du blir stående utenfor arbeidslivet i lengre tid. Diskrimineringsnemnda kan kun tilkjenne 10 000 kroner i erstatning for tapt inntekt. For å få mer enn dette må arbeidstaker ta saken videre til retten. Fordi den gravide kvinnen ikke har krav på fri rettshjelp, tas sjelden saker om graviditetsdiskriminering til retten. Hun vil derfor sjeldent få dekket hele sitt økonomiske tap.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Rettshjelpsutvalget kom den 30. april med sine anbefalinger til rettshjelpsordningen. De anbefaler at ofre for diskriminering får fri rettshjelp dersom arbeidsgiver anker en sak fra Diskrimineringsnemnda til domstolene. JURK støtter utvalgets forslag, men mener at dette ikke går langt nok. Ofre for diskriminering må også få gratis rettshjelp til å klage arbeidsgiverne inn for Diskrimineringsnemnda.

Erna sa i sin nyttårstale at vi må føde flere barn. Et slikt utsagn bør følge med en helhetlig politikk som sikrer at kvinner som er gravide, og som ønsker flere barn, fortsatt får oppfylt sine rettigheter i arbeidslivet.

Vil Erna følge opp?


Hva er fri rettshjelp?
  • Fri rettshjelp er advokatbistand betalt av staten. Fri rettshjelp kan både gis i form av fritt rettsråd, og fri sakførsel i domstolene. Fri rettshjelp gis kun i enkelte typer saker. I noen sakstyper tilbyr staten gratis rettshjelp til alle, mens i andre saker vil inntekt og formue avgjøre om man har krav på fri rettshjelp.
  • Hvorfor dette er aktuelt akkurat nå? Et regjeringsoppnevnt utvalg har vurdert rettshjelpsordningen, og kom den 30. april med NOU 2020: 5 Likhet for loven, der de la frem anbefalinger til hvordan ordningen bør se ut framover.
  • Hvor kan jeg finne informasjon hvis jeg tror at jeg er utsatt for diskriminering i arbeidslivet? Likestillings- og diskrimineringsombudet sine nettsider ldo.no eller kontakt JURK på jurk.no

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter