Naboer reagerer på planer om å brenne miljøfarlig avfall i forbrenningsanlegget på Heimdalsmyra.  Foto: Terje Svaan

Brenning av farlig avfall i tett befolket område på Tiller/Heimdal

Statkraft Varme AS har levert søknad om å brenne 12 000 tonn årlig farlig avfall i grønn kategori ved Heimdal Varmesentral (HVS).

Tiller- og Heimdalsområdet med omegn er et av Trondheims mest folkerike områder med mer enn 70 000 innbyggere (ifølge Store norske leksikons nettsider). Her er flere titalls barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. I tillegg har nærområdet rundt Heimdal varmesentral et rikt natur- og dyreliv.

LES OGSÅ: Vil brenne farlig avfall i Trondheim - Naboer er bekymret

Ved gjennomgang av søknaden til Statkraft, mener vi at den har vesentlige mangler og at miljøaspektet ikke er tilstrekkelig belyst.

Temaet har skapt stort engasjement i nærmiljøet, som blant annet har kommet til uttrykk i facebookgruppen «Nabolaget til f-anlegget, som sier NEI til brenning av farlig avfall» og oppropet «Opprop mot brenning av farlig avfall ved Heimdal varmesentral».

Brenning av farlig avfall kan avgi en rekke helseskadelige giftstoffer, som blant annet kan påvirke arvestoffer, forårsake kreft og fremkalle allergier. Et eksempel kan være brenning av treverk impregnert med kreosot. Å tillate brenning av farlig avfall ved Heimdal varmesentral kan medføre helserisiko for folk i Tiller-/Heimdals-området.

Ifølge Miljødirektoratet sliter avfallsbransjen generelt og mye med manglende kontroll på utslipp, og inspeksjoner viser at dette dessverre også gjelder Heimdal varmesentral (sist ved inspeksjon oktober 2019). Vi mener dette tyder på at Statkraft ikke har nok evne og/eller vilje til å følge gjeldende regelverk, fokus på egen risikovurdering og miljøkonsekvenser.

For nøyaktig seks måneder siden, 05.12.2019, avslo Miljødirektoratet Statkrafts forrige søknad med klare ord, hvor de uavhengig av type avfall sier «ikke kan gi tillatelse hverken til økt forbrenningsmengde eller brenning av farlig avfall».

At Statkraft nå har lagt inn ny, overfladisk og mangelfull søknad om brenning av farlig avfall, relativt kort tid etter at fylkesmannens tilsyn avslørte brudd på utslippsgrenser og retningslinjer, mener vi tyder på at de ikke forstår viktigheten av å gjenopprette ny tillit etter tillitsbrudd før man tar på seg økt ansvar.

Vi er nå bekymret for at Statkraft her kan la utsikt til økonomisk vinning overstyre langsiktige hensyn til helse og miljø, og mener at søknaden om brenning av farlig avfall må avslås.

Bevisbyrden for langsiktige konsekvenser for folk og miljø bør ikke ligge hos nabolaget, men til Statkraft som søker om utvidelse av tillatelsen. Vi har sendt inn en lengre høringsuttalelse til fylkesmannen, der vi gjør rede for en rekke ulike faktorer vi mener må tas hensyn til i denne saken.

Vi håper at Fylkesmannen tar hensyn til våre bekymringer og vektlegger «føre vâr»-prinsipp ved vurdering av denne søknaden.

Innlegget er skrevet av representanter for nabolaget til Heimdal varmesentral, som sier NEI til brenning av farlig avfall ved dette anlegget Hege Sletvold Slørdahl, Helen Godhavn, Marit Talmo, Per Sverre Wold, Solveig Lein og Synnøve Næss.