Jeg frykter at det å fjerne retten til spesialundervisningen vil ramme de svakeste, deriblant barn og unge med CP, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Marianne Tønset (ILLUSTRASJON)

Spesialundervisning er i dag ikke god nok

Kvaliteten på spesialundervisningen og oppfølgingen av barn med funksjonsnedsettelser i skolen er ikke god nok i dag. Et utvalg har foreslått å fjerne retten til spesialundervisning som et tiltak for å bedre sitasjonen. Men denne retten til spesialundervisning ble likevel ikke fjernet.

En ekspertgruppe ledet av Thomas Nordahl overleverte 3. april 2018 rapporten «Inkluderende felleskap for barn og unge» til daværende kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner (H). Bakgrunnen for rapporten er at tilbudet til barn og unge som har behov for en særskilt tilrettelegging i barnehage, grunnskole og videregående skole ikke er tilfredsstillende nok. Spesialundervisningen viser seg å ikke fungere etter hensikten.

LES OGSÅ: Spesialundervisning mot nye mål og ny mening

Rapporten tar for seg mye og blant annet så foretar den en kritikk av den individorienterte rettighetsorienteringen i norsk skole og mener at det i dag brukes altfor mye tid og ressurser på å utarbeide sakkyndige vurderinger og utføre enkeltvedtak. De mener at pedagogene i støttesystemene, PP-tjenesten og Statped, er for «langt unna barna».

PP-tjenesten og Statped foreslås derfor omorganisert slik at det skal etableres et eget støttesystem i alle barnehager og skoler, samt en ny tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. Tanken er at pedagogene skal bruke mer tid i den direkte oppfølgingen av barna, framfor å utarbeide sakkyndige vurderinger.

Som et ledd i denne argumentasjonen, foreslås retten til spesialundervisning fjernet. Det er ikke behov for rettigheten dersom systemet endres etter deres modell.

LES OGSÅ: - Barn får ikke det tilbudet de har krav på i skolen

Jeg er svært skeptisk til å fjerne individuelle rettigheter og kan ikke se at en rettighet kan være årsaken til manglende oppfølging og dårlig kvalitet på̊ spesialundervisningen. Jeg frykter at det å fjerne retten til spesialundervisningen vil ramme de svakeste, deriblant barn og unge med CP.

Jeg frykter videre at den kompetansen som Statped i dag sitter på, kan forsvinne dersom det blir overlatt til kommunene. Jeg har selv vært på besøk hos Statped Midt-Norge og sett hva de faktisk gjør. Jeg tenkte at dersom Statped blir lagt ned eller omorganisert til kommunene, forsvinner en del kunnskap og erfaringer, og det er vi ikke tjent med.

LES OGSÅ: Hva med mennesket bak karakteren i orden og atferd?

Enkelte kommuner som har dårlig råd kan komme til å gi et dårligere tilbud enn kommuner med god økonomi. Statped arbeider strategisk for å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning. Gjennom utviklingsarbeid fremstiller vi nye læringsressurser og tjenester for det spesialpedagogiske feltet. 8. november 2019 ble det lagt frem en Stortingsmelding fra Kunnskapsdepartementet (Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO), som er basert på denne Nordahl-rapporten.

Jeg var i september i 2019 på besøk ved Halsen Ungdomsskole på Stjørdal, der de hadde et pilotprosjekt. For fire år siden måtte én av fem elever ved Halsen ungdomsskole tas ut av klassen for spesialundervisning. Så tok skolen grep. De bestemte seg for å sende inn en ekstra lærer. I dag får nesten ingen av elevene ved skolen spesialundervisning utenfor klasserommet.

Forsøket med to lærere i klasserommet er gjort på alle klassetrinn i norsk, engelsk og matte. Dette får æren for at antall elever som trenger spesialundervisning i dag er nede i tre prosent mot 18 prosent i 2015. Så mange som 18 prosent av elevene ved skolen, nesten én av fem, måtte ha spesialundervisning i 2015. Disse ble sendt ut av klasserommet, som regel med en assistent. De andre elevene fikk vanlig klasseromsundervisning, ledet av én lærer.

LES OGSÅ: Anmerkninger fungerer ikke etter hensikten og kan være skadelige for de mest sårbare elevene

Jeg vil jobbe for at alle elvene som trenger ekstra undervisning, skal få det de har krav på og at alle skoler i Trøndelag skal bli med på dette pilotprosjektet. Jeg synes også at de som skal jobbe som assistenter i skolen, skal ha kompetanse. Jeg har Jeg vil også jobbe for å få inn flere lærere med spes.ped. i skolen.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter